Sosiaalinen vastuu

Tapamme toimia

Osaavat ihmiset ja tiimit tekevät yhteistyöllä parhaita tuloksia. Olemme henkilöstömme kanssa yhdessä miettineet toimintatapojamme ja muotoilleet ne seuraavasti:

 • Haluamme olla avoimia ja tiedottavia.
 • Oikeudenmukaisuus on meille tärkeää.
 • Uskomme, että kannustavuus johtamisessa tuo parhaan tuloksen.
 • Varmistamme, että toiminta on strategian mukaista.
 • Henkilöstöstä huolehtimalla osoitamme välittävämme.
 • Pidämme lupauksemme ja olemme luotettavia.
 • Olemme johdonmukaisia toiminnassa ja päätöksissä.
 • Huolehdimme, että ihmisillä on mahdollisuus onnistua ja kehittyä.
 • Haluamme huomioida ja palkita hyvät suoritukset ja onnistumiset.
 • Sitoudumme yhtiön arvoihin, strategiaan ja toiminnallisiin tavoitteisiin.
 • Toimimme yhtiön edustajina ja hyvä asiakaspalvelu on meille tärkeää.
 • Olemme vastuullisia, tunnollisia ja yhteistyökykyisiä.
 • Pidämme ammattitaitoamme yllä ja aktiivisesti kehitämme toimintaamme.
 • Arvostamme toisia ja heidän työtään. Omalla panoksellamme teemme työympäristöstä viihtyisän.

Meidän arvomme

Olemme työstäneet vuonna 2019 Lahti Aquan arvoja. Arvot ovat muodostuneet työpajatyöskentelyn lopputuloksena ja jokaisella aqualaisella on ollut mahdollisuus osallistua arvojen valitsemiseen. Valitut arvot ohjaavat toimintaamme, kuvaavat käyttäytymistämme ja tuovat arkeemme syyn toimia tietyllä tapaa. Meidän toimintaamme kuvaavia arvoja ovat vastuullisuus, uudistuminen sekä hyvinvointi.

Käy katsomassa alkuvuodesta 2020 kuvattu arvovideo

Arvojen mukaista käyttäytymistä pohdimme lisää vuoden 2020 aikana pidettävissä arvotyöpajoissa, jotta jokainen meistä tietää, mitä on arvojen mukainen toiminta, niin yrityksen sisällä kuin ulkopuolisten sidosryhmien kanssa.

Henkilötietojen ja yksityisyyden suoja

Meille on tärkeää huolehtia asiakkaidemme yksityisyydestä niin verkossa kuin asiakaspalvelutilanteissa. Olemme sitoutuneet huolehtimaan hallussamme olevien asiakkaiden sekä henkilöstön henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta noudattaen EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta vaalien

Lahti Aqualla on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma. Henkilöstöstrategian mukaisesti haluamme edistää henkilöstön osaamisen kehittämistä ja hyvää töiden organisointia, yhteistyötä ja johtamista, työhyvinvointia sekä muutoksenhallintaa. Olemme sitoutuneet edistämään tasa-arvoa rekrytoinneissa, palkkauksessa ja osaamisen kehittämisessä.


Osaavat ihmiset ja tiimit

Meille on tärkeää jokaisen työntekijämme osaaminen ja hyvinvointi.

Osaamisella tarkoitamme työn vaatimien tietojen ja taitojen hallintaa sekä niiden soveltamista käytännön työtehtäviin sekä yleisiä vuorovaikutustaitoja yhdessä tekemisen onnistumiseksi. Osaava henkilöstö on yksi organisaation menestystekijöistä.

Yhtenä operatiivisena mittarina henkilöstönkehittämisessä meillä on koulutuspäivien määrä/hlö/vuosi. Suosituksena on vähintään kolme ammattiin liittyvää kurssipäivää vuosittain, millä pyritään kannustamaan oman osaamisen jatkuvaa kehittämistä ja taitojen päivittämistä

Kehityskeskusteluilla pyritään takaamaan jokaiselle mahdollisuus keskustella työn tavoitteista ja miten ne ovat toteutuneet. Meille on myös tärkeää kuulla työntekijöiden omista kokemuksista ja tulevaisuuden toiveista.

Työhyvinvointia mitataan vuosittain laajalla kyselyllä, josta saatuja tuloksia analysoidaan konserni/yhtiö ja tiimitasolla. Kyselystä saadun palautteen mukaan valitaan kehityskohteet ja tunnistetaan vahvuuksia, joita on edelleen ylläpidettävä. Työhyvinvointi konsernissa oli vuoden 2019 kyselyssä 4,17 (asteikolla 1-5) ja vastausprosentti oli 86 %.

Organisaatioiden ja tiimien välistä yhteistyötä arvioidaan myös vuosittain tapahtuvalla sisäisen laadun kyselyllä. Vuoden 2019 kyselyssä sisäinen yhteistyö sai arvon 3,81 (asteikolla 1-5).

Työturvallisuus on tärkeää ja tavoitteena on nolla tapaturmaa. Työturvallisuutta pyritään edistämään työhön perehdyttämisen yhteydessä ja työturvallisuuskorttikoulutuksilla sekä ennakoimalla vaaratilanteita tekemällä työturvahavaintoilmoituksia.

Työhyvinvointi konsernissa sai henkilöstöltä arvosanan 4,17 (asteikolla 1-5)

Asiakaspalvelua laadulla ja ammattitaidolla

Panostamme palvelussamme asiakaslähtöisyyteen sekä ammattitaitoiseen ja ystävälliseen palveluun, minkä lisäksi meille on keskeistä huomioida asiakkaidemme tarpeet ja toiveet uusia palveluita kehittäessä.

Olemme osallistuneet vuodesta 2005 lähtien Taloustutkimus Oy:n riippumattomaan vesihuollon asiakastyytyväisyyskyselyyn, jossa arvioidaan veden laadun, veden jakelun ja viemäröinnin ohella vesilaitosten asiakaspalvelua ja viestintää.

Sijoituimme kyselyssä vuonna 2019 kärkijoukkoon kaikkien osallistuneiden vesihuoltolaitosten vertailussa. Saimme mm. kattavan raportin palvelumme asiantuntevuudesta, ystävällisyydestä, asioinnin helppoudesta, palveluhalusta sekä ongelmanratkaisukyvystämme. Kaikissa arvioissa tuloksemme olivat keskitasoa korkeampia. Kyselyn tulosten perusteella Minun Aquani -asiointipalvelun käyttöönotto ja lahtiaqua.fi-sivustoon tehdyt kehittämistoimenpiteet ovat olleet kannattavia, koskaasiakkaamme arvioivat mm. asioinnin helppouden parantuneen.

Vuonna 2019 asiakastyytyväisyyskyselyssä oli mukana 13 vesihuoltotoimijaa edustaen lähes miljoonaa vedenkäyttäjää maassamme. Kyselyssä haastateltiin kaikkiaan 640 kotitalousasiasta Lahdessa ja Hollolassa.

Asiakas­palvelussamme vastattiin noin 21600 yhteydenottoon vuoden 2019 aikana

Viestinnän muuttuneet tarpeet

Viestinnän asiakaskeskeinen kehittäminen on noussut viime vuosien aikana isoon rooliin.

Olemme tietoisesti ryhtyneet viestimään yhä enemmän myös sosiaalisen median eri kanavissa, Minun Aquani – sähköisessä asiointipalvelussa sekä panostaneet vesihuollon häiriötilanteissa tiedottamiseen asiakkaille henkilökohtaisin tekstiviestein. Viestinnän muuttuessa yhä enemmän digitaalisissa alustoissa tapahtuvaksi kommunikoinniksi, on myös viestinnän tempo, laajuus ja välineet tuoneet uudenlaisia vaatimuksia viestinnällemme. Näiden muutosten myötä sanallisen viestinnän rinnalle on yhä enenevässä määrin noussut visuaalinen viestintä. Meille se tarkoittaa yhtenäistä graafisten kuvioiden, valokuvien sekä infograafien käyttämistä sanallisen viestinnän tukena. Visuaalisella viestinnällä täydennämme ilmaisujen yksiselitteisyyttä ja tunnistettavuutta.

Viestintää ja vuorovaikutusta

Vuoden 2019 aikana teimme Lahti Aquan some-kanaviin kaikkiaan 107 julkaisua. Julkaisut olivat niin artikkeleita, uutisia, valokuvia kuin informatiivisia, lyhyitä asiakasviestejä. Medianäkyvyyttä laajemmin tarkasteltaessa Lahti Aquasta tehtiin kaikkiaan reilu 400 mainintaa sosiaalisen median eri kanavissa. Lisäksi vuonna 2018 käyttöönotettu häiriöviestijärjestelmä vakiinnutti asemaa vesihuollon häiriötilanteista asiakkaille viestittäessä. Järjestelmästä lähetettiin Lahti Aquan asiakkaille kaikkiaan 110 tiedotetta, 5501 tekstiviestiä, 70 ääniviestiä, 11 häiriöilmoitusta www-sivuille sekä 1364 sähköpostia sisäiseen viestintään. Viesteissä informoitiin asiakkaita vesihuollon ennakkohuoltotöistä, äkillisistä vesihuollon häiriötilanteista sekä työmaavaiheista. Myös vuosittain osallistumamme asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella häiriötilanneviestinnässä on onnistuttu muita vesilaitoksia keskimääräistä paremmin. Vuoden 2019 aikana aloitimme Aqualaiset sorvin äärellä -juttusarjan, jonka tavoitteena on tehdä Lahti Aquan työntekijöiden työtä tunnetuksi. Noin kerran kuukaudessa julkaistavien juttujen ilmestymistä voi seurata sekä lahtiaqua.fi sivuilla että somen kanavissa.

Eniten tykkäyksiä somessa keräsi, kun kerroimme Ursulan ja Börjen rantautumisesta Kariniemen jätevedenpuhdistamolle pikkujoulukauden päättyessä