Sosiaalinen vastuu

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on yksi meidän menestystekijöistämme ja samalla työn tuottavuuden peruspilari. Olemme kuluneen vuoden aikana tehneet monia kehittämisprojekteja, jotka auttavat meitä uudistamaan liiketoiminnan eri osa-alueita kuin myös kehittämään omaa osaamistamme. Digitalisaation myötä myös tietoturvallisuuden tarve lisääntyy koko ajan ja olemme varautuneet tähän mm. auditoimalla sisäisesti työssä käytettäviä tietojärjestelmiä sekä toimintatapojamme.

Laaja ja toimiva työterveyshuolto huolehtii yhdessä työnantajan ja henkilöstön kanssa työkyvyn ylläpitämisestä työsuhteen elinkaaren aikana. Työhyvinvointikyselyllä varmistamme, että työtyytyväisyyteen vaikuttavat asiat ovat kohdallaan ja poimimme tarvittavat kehittämiskohteet vuosittain henkilöstön vastauksista.

- Voimme olla tyytyväisiä sekä omasta että työkavereiden panoksesta yhteisen työhyvinvoinnin eteen, sillä omaa ja muiden hyvinvointia työpaikalla ei voi pitää itsestään selvyytenä. Työpaikalla hyvinvointi syntyy pienistä asioista, siksi meistä jokaisen on tehtävä oikeita valintoja työhyvinvoinnin eteen, mainitsee Lahti Aquan hallintojohtaja Tiina Lakimo.

Arvot hyvinvointi, vastuullisuus ja uudistuminen ohjaavat toimintaamme

Arvot ohjaavat päivittäistä tekemistämme ja välittyvät sen kautta asiakkaisiimme sekä muihin sidosryhmiin.

Penkilöstö
Hyvinvointi
on meille tärkeää.

Meille on tärkeää pitää huolta asiakkaistamme, työntekijöistämme ja ympäristöstä. Yhdessä tekeminen ja työnilo näkyvät asiakaspalvelussamme.

Vastuullisuus perustuu tahtoon olla luottamuksen arvoinen.

Meihin voi luottaa niin omistajat, asiakkaat kuin henkilöstökin. Ihmisten ja ympäristön hyvinvointi on vahvaan osaamiseen pohjautuvan toimintamme lähtökohta. Sen seurauksena syntyy puhdas ja laadukas vesi.

Uudistuminen
on yhdessä ideoimista.

Kehitämme toimintoja, prosesseja, laitteita sekä työntekijöiden osaamista jatkuvasti varmistaaksemme osaamisen myös tulevaisuudessa.

Yhdenvertaisuutta vaalien

Henkilöstöstrategian ja arvojen mukaisesti haluamme edistää henkilöstön osaamisen kehittämistä ja hyvää henkilöstön resurssointia, yhteistyötä, johtamista, työhyvinvointia sekä muutoksenhallintaa. Näiden henkilöstötoimintojen kohdalla on tärkeää huomioida aina yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasiat.

- Osaamisen johtamisessa huomioimme myös sen, että henkilöstöä kohdellaan yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti mahdollistaen tehtävästä toiseen siirtymisen sekä yhtäläiseen koulutukseen ja muuhun valmennukseen osallistumisen, mainitsee Lakimo.
Palkkaamme myös vuosittain kesätyöntekijöitä sekä otamme työharjoittelijoita paikallisista oppilaitoksista. Omalta osaltamme haluamme auttaa opiskelijoita saamaan oman alansa työharjoittelua.

- Osaamisen johtamisessa huomioimme myös sen, että henkilöstöä kohdellaan yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti mahdollistaen tehtävästä toiseen siirtymisen sekä yhtäläiseen koulutukseen ja muuhun valmennukseen osallistumisen, mainitsee Lakimo.
Palkkaamme myös vuosittain kesätyöntekijöitä sekä otamme työharjoittelijoita paikallisista oppilaitoksista. Omalta osaltamme haluamme auttaa opiskelijoita saamaan oman alansa työharjoittelua.

Case

Työturvallisuus edellä

Uuden työturvallisuusohjelman myötä avasimme henkilöstölle kanavan koko organisaation turvallisuuden kehittämiseen. Vuoden aikana pidimme kampanjan turvallisuushavaintoihin ja läheltä piti -ilmoituksiin liittyen ja saimme sen kautta paljon hyvää tietoa turvallisen työympäristön arviointiin ja korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseen.

Työturvallisuuden uusilla kehitystyökaluilla voidaan kerätä tärkeää tietoa poikkeamista ja turvahavainnoista samalla kun työturvallisuuden kokonaiskuva muodostuu automaattisesti raportointia varten. Näin voimme myös helposti sitouttaa koko henkilöstöä työturvallisuuden kehittämiseen.

Case

Kesätöissä Lahti Aqualla

”Lahti Aqualla työskentelyssä on ollut parasta mukavat työkaverit. Myös jätevedenpuhdistusprosessin näkeminen käytännössä on ollut todella mielenkiintoista. Samalla olen oppinut prosessista ja laitoksista kokeneilta työntekijöiltä. Mieluisimpia työtehtäviä on vaikea valita. Yleisesti päivät, jolloin tehtävät ovat vaihdelleet, ovat olleet mielenkiintoisa. Kesällä oli myös mukava työskennellä ulkolaitoksilla.

Olen oppinut tässä työssä paljon jätevedenpuhdistuksesta. Vaikka kävinkin keväällä koulussa jätevesikurssiin, niin nyt käytännössä nähdessä ja tehdessä, jo opitut asiat ovat selkiytyneet ja paljon uutta tietoa on tullut lisää. Koenkin, että pystyn hyödyntämään kesän aikana saamaani kokemusta vesihuollon tehtävistä opinnoissani jatkossa.
Lahti Aqua on hyvä työpaikka, ja olen viihtynyt täällä todella hyvin. Voin todellakin suositella Lahti Aquaa kesätyöpaikaksi, jos ei vain pelkää likaa.”

Sanna Kilpeläinen työskenteli vuonna 2022 kesätöissä Lahti Aqualla jätevedenpuhdistustiimissä. Hän opiskelee energia- ja ympäristötekniikkaa LAB-ammattikorkeakoulussa.

Asiakkaamme mieltävät meidät luotettavaksi, vastuulliseksi ja ammattitaitoiseksi toimijaksi

Vuosi 2022 alkoi merkittävällä tunnustuksella, kun yhdysvaltalainen mediatalo CNN noteerasi Lahden yhtenä parhaista matkakohteista. Tähän perusteena olivat mm. Lahdessa tehdyt kestävät ympäristöratkaisut sekä laadukas hanavesi. Pohjavetemme sai kiitosta asiakkailtamme myös Lahden kaupungin toteuttamassa kaupunki- ja kuntalaiskyselyssä, jossa kartoitettiin asukkaiden tyytyväisyyttä kaupunkipalveluihin. Kyselyn tulosten perusteella vastaajat olivat tyytyväisimpiä juomaveden laatuun Lahdessa.

Toteutimme myös itse asiakastutkimuksen kesällä 2022. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa asiakkaidemme tyytyväisyyttä vesihuoltopalveluihin sekä kehittää asiakasyhteistyötä. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat kanssamme suorassa sopimussuhteessa olevat kuluttaja- ja yritysasiakkaat. Tulokset perustuvat 512 vastaukseen.

Saamamme palautteen mukaan olemme onnistuneet vastaamaan asiakkaiden hyvän palvelun odotuksiin. Asiakkaamme mieltävät meidät luotettavaksi, vastuulliseksi ja ammattitaitoiseksi toimijaksi. Vain 5 % vastaajista kertoi vesihuollon häiriötilanteen koskettaneen taloutta viimeisen vuoden aikana. Osa vastaajista antoi kritiikkiä veden hinnasta.

Meille on tärkeää toteuttaa vastuullisuutta erilaisin keinoin

Loppuvuodesta olimme mukana toteuttamassa Lahden kaupungin organisoimana uuden vuoden valoshowta, jonka näyttämönä toimi Mustankallion vesitorni. Valoshow korvasi perinteisen ilotulituksen lemmikki- ja eläinystävällisemmällä ratkaisulla ja se toteutettiin nykyaikaisella valaistustekniikalla, joka kulutti led-teknologian ansiosta erittäin vähän sähköä.

- Lisäksi ennen joulua tuimme Päijät-Hämeen Sijaisvanhemmat ry:n toimintaa hankkimalla koko henkilöstöllemme huopatossut joululahjaksi. Tämä oli luonnollinen jatkumo hyväntekeväisyysteoillemme. Edeltävinä vuosina olemme tukeneet Päijät-Hämeen keskussairaalan lastentautien osastojen toimintaa sekä lahjoittaneet Joulupuu-keräykseen lahjakortteja haastavissa tilanteissa elävien perheiden lapsille ja nuorille, kertoo Lahti Aquan viestintäpäällikkö Paula Nikula.
Lisäksi olimme marraskuussa mukana ensilumenladun avauksessa ja mahdollistamassa näin ollen kaupunkilaisille liikunnan iloa.

Case

Näin kerroimme asiakkaille, miten varautua mahdolliseen sähköpulaan vesihuoltopalveluiden näkökulmasta

Syksyllä olimme viestinnällisen haasteen edessä, kun sähköpulan myötä nousseet viestintätarpeet koskettivat meitä huoltovarmuuskriittisenä toimijana. Koimme tarpeelliseksi ohjeistaa asiakkaitamme, miten toimia vastuullisesti vesihuoltopalveluiden näkökulmasta mahdollisten sähkökatkojen aikana. Viestinnälle oli akuutti tarve, sillä mikäli uhkakuva sähköpulasta olisi toteutunut talven pakkasjaksojen aikana, vesihuoltopalvelut olisivat voineet olla pysähdyksissä kokonaan.

Muun viestinnän tueksi päädyimme tekemään havainnollistavan animaatiovideon, jossa kuvasimme miten toimia vastuullisesti mahdollisten sähkökatkojen aikana. Julkaisimme videon yhtiön some-kanavissa. Videon voit käydä katsomassa täältä.

Infographics