Yhteiskuntavastuu

Lahti Aqua konsernin toimitusjohtajan terveiset

Seudullinen vesihuolto laajenee Päijät-Hämeessä

Solmimme kuluneen vuoden alkajaisiksi jatkosopimuksen Hollolan kunnan kanssa vesihuoltopalveluiden toteuttamisesta kunnan alueella. Jatkoa siis jo vuonna 2008 alkaneelle hyvälle yhteistyölle. Kesällä aloitimme neuvottelut Asikkalan kunnan omistaman Aurinkovuoren Vesi Oy:n kanssa vesihuollon operointiyhteistyöstä. Neuvottelut päättyivät operointisopimukseen tarkoittaen, että avustamme jätevedenpuhdistamoiden operoinnissa sekä jätevesiverkoston ja -pumppaamoiden käytössä. Yhteistyötä on tarkoitus jatkossa syventää. Lisäksi Kärkölän tehtyä päätöksen puhdistamon lakkauttamisesta ja jätevesien siirtämisestä puhdistettavaksi Lahteen, aloitimme keskustelut operointiyhteistyöstä myös heidän kanssaan. Vuoden 2021 lopussa sopimuksesta oli ensimmäinen osa valmiina. Avustamme jätevedenpuhdistamon operoinnissa niin kauan kunnes jätevedet uuden siirtoviemärin myötä siirtyvät Lahteen.

Edellä mainituilla operointisopimuksilla turvataan tärkeät, meille itsestään selvät, vesihuoltopalvelut kustannustehokkaasti. Päätös veden -ja jäteveden hinnoittelusta jää omistajakuntiin. Samoin uudisrakentaminen on kuntien itse päätettävissä.

Operointi on pääosin maan päällä tapahtuvaa toimintaa, vaikka valtaosa vesihuollon omaisuudesta sijaitsee piilossa maan alla. On olennaisen tärkeää tietää mitä omistaa, missä omaisuus sijaitsee ja missä kunnossa se on. Verkostojen saneeraus on panostus tulevaisuuteen, vuosikymmenten päähän. Lahti Aqualla on valmius avustaa vesihuoltoverkostojen kartoituksessa, saneerauksessa ja suunnittelussa. Toimiva verkosto on meidän kaikkien yhteinen etu. Riskienhallinta ja ennakointi on tässä avainasemassa.

Vesihuolto ei ole pelkästään operointia, vaan kokonaispalveluun liittyy olennaisesti myös asiakaspalvelu ja talous. Aloitimme asiakaspalvelu- ja taloushallintajärjestelmien päivittämisen viime vuonna. IT-järjestelmissä tehtävät muutokset ovat haastavia, ja välillä on vaadittu pitkää pinnaa. Tähtäimenä ja tavoitteena meillä kuitenkin on uudet nykyaikaiset ja ennen kaikkea entistä kyberturvallisemmat järjestelmät. Maali häämöttää.

Kuluneen vuoden aikana operointialueemme laajeni. Saimme valmiiksi yhteisesti sovitut kehitysprojektit, ja täytimme omistajan meille asettamat tavoitteet. Tämän kaiken teimme lähes samalla joukkuekokoonpanolla. Ammattitaitoisella henkilöstöllämme työt sujuvat. Tämä kertoo siitä sitoutumisesta, mikä Lahti Aquassa vallitsee. Erityisen tärkeää on ollut myös paikallistieto ja hiljainen tieto, mitä henkilöstömme on saanut naapurikuntien ehkä jo eläkeuraa suunnittelevien henkilöiden kautta.

Haluan kiittää kuluneesta vuodesta henkilöstöä. Kiitos kuuluu myös hallitukselle ja omistajalle hyvästä yhteistyöstä. Lisäksi erityiskiitos naapurikuntien yhteistyötahoille, joiden kanssa olemme työstäneet vesihuoltoa. Tästä on hyvä jatkaa seutuyhteistyötä!

Yhteistyöterveisin,
Jouni Lillman
Lahti Aqua konsernin toimitusjohtaja

Operointialueemme
laajentuminen on otettu Lahti
Aquassa avoimesti vastaan

Tytäryhtiö Aqua Palvelu Oy:n toimitusjohtajan terveiset

Vesihuoltopalvelut ja operointi toimivat
häiriöttä pandemiatilanteesta huolimatta

Haastavasta vuodesta selviytymissä oleellisessa osassa oli henkilöstön halu ja kyky oppia uusia, joustavia työmenetelmiä ja käytäntöjä, joiden avulla vesihuoltopalvelut toimivat moitteettomasti koko vuoden.

Asiakkaiden vesihuoltopalvelut ja jäteveden käsittely toimivat häiriöttä koko vuoden, vaikka koronapandemia aiheutti toimintaan rajoitteita ja jopa vesihuollon jatkuvuusriskin. Organisaatiossa oli käytössä runsaasti varotoimia, joiden avulla taattiin henkilöstön riittävyys ja yhteistyökumppaneiden toimintaedellytykset normaalina työaikana ja työajan ulkopuolisessa varallaolossa. Henkilöstö oli hajautettuna koronatilanteen mukaan eri työpisteisiin ja asiakkaiden luona tehtiin vain välttämättömät työt; kiireettömät työt aikataulutettiin, ja esimerkiksi vesimittareiden kausivaihdot siirrettiin tulevaisuuteen. Haastavasta vuodesta selviytymissä oleellisessa osassa oli henkilöstön halu ja kyky oppia uusia, joustavia työmenetelmiä ja käytäntöjä, joiden avulla vesihuoltopalvelut toimivat moitteettomasti koko vuoden.

Koronan ohella myös muista vesihuoltoon kohdistuvista riskeistä kannettiin huolta ja niitä hallittiin suunnitelmallisilla toimenpiteillä. Erityinen huomio oli ajan hengen mukaan kyberturvallisuudessa. Automaation tietoverkko erotettiin yleisestä verkosta omaksi segmentikseen, jolloin vesilaitosautomaation turvallisuus ulkopuolisia uhkia vastaan parani huomattavasti. Syksyllä harjoiteltiin toimintaa tietomurtotilanteessa kyberturvallisuuskeskuksen johdolla yhdessä muiden suurten vesilaitosten kanssa. Harjoituksesta opimme uusia työtapoja ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi.

Perinteisiäkään riskitekijöitä tai muuta varautumista ei unohdettu. Kriittisten materiaalien, kuten jätevedenpuhdistuksessa käytetyn ferrosulfaatin saatavuutta varmistettiin osallistumalla suurten vesilaitosten yhteishankintaan ja varastointiin. Oleellista on myös työturvallisuuden jatkuva parantaminen. Henkilöstön töiden vaarojen tunnistamiseen osallistui lähes koko henkilökunta.

Siinä tavoitteena oli havaita vaaralliset työvaiheet systemaattisesti ja jatkossa arvioida ja minimoida havaitut riskitekijät, jotta työtapaturmilta vältytään.

Poikkeava toimintavuosi ei estänyt vesihuollon kunnossapidon kehittämistä
Digitalisaatio avaa vesihuoltoalalle uusia mahdollisuuksia henkilötyön kuormituksen vähentämiseksi ja koko toiminnan tehostamiseksi. Hyvä esimerkki tästä on tietojen jatkuva, automaattinen keräys ja hyödyntäminen niin ympäristön tilan kuin vesihuoltotekniikan osaltakin. Tässä kehittämissä operatiivisen vesihuoltohenkilöstön yhteistyö paikallisten oppilaitosten opinnäytetöiden ja kaupallisten yritysten kanssa on luontevaa ja tuloksia tuottavaa.

Yhteistyön tuotoksena automaattista tietoa saadaan nyt jatkuvatoimisesti niin pohjavesipinnoista kuin verkostoveden laadustakin. Jätevesitoiminnoissa saadaan ennustavaa tietoa viemäriverkostoon syntymässä olevista tukoksista ja myös jätevesien purkuvesistön eli Porvoonjoen veden laadun muutoksista. Tätä vesistön automaattista dataa voivat hyödyntää myös sidosryhmät, kuten valvontaviranomaiset omassa tärkeässä työssään.

Kiitän omalta osaltani henkilöstöä sekä kaikkia niitä toimijoita, joiden kanssa teimme yhteistyötä haastavasta pandemiatilanteesta huolimatta.

Terveisin
Hannu Mustonen
tytäryhtiö Aqua Palvelun toimitusjohtaja

Tytäryhtiö LABIO Oy:n toimitusjohtajan terveiset

Ennätykset uusiksi

Vuoden 2020 lopulla tehtyjen toimenpiteiden ja vahvan raaka-ainepohjan ansiosta vuodelle 2021 ennustettiin selvästi voitollista liiketulosta. Vaikka pandemian jatkuminen toikin epävarmuutta jätemääräkertymiin ja nousukauden käynnistymiseen, niin usko omaan tekemiseen koko henkilöstön osalta loi hyvät puitteet alkavalle vuodelle.

Vastaanotetut jätemäärät kasvoivat tasaisesti alkuvuodesta lähtien ja ne ylittivät asetetut tavoitteet reilusti varsinkin loppuvuoden osalta. Samalla kaasuntuotannossa saavutettiin ensimmäisen kerran laitoksen historiassa mitoituksellinen maksimituottopotentiaali 50 GWh riittävien ja hyvälaatuisten syötteiden ansioista. Labion palvelualttius ja toimivat prosessit mahdollistivat lisäjakeiden vastaanottamisen ja käsittelemisen yli ennakoitujen määrien.

Koronan vuoksi henkilöstö työskenteli erityisjärjestelyin suurimman osan vuodesta. Tartuntaketjuilta vältyttiinkin ja laitoksen toiminta oli vakaata ja toimintavarmaa. Uusia merkittäviä investointeja ei toimintavuoden aikana tehty, vaan keskityimme laitoksen operointiin ja kunnossapitoon pienin laiteparannuksin. Kulunut vuosi oli järjestyksessään 17. perättäinen ilman laitosseisokkipäivää. Tämä tarkoittaa, että laitoksella tehdyt huoltotoimenpiteet olivat ennakoivia ja laiterikon sattuessa korjaukset saatiin käyntiin kellonajasta välittämättä. Palvelutasomme asiakkaillemme säilyi tasan sadassa prosentissa.

Lopputuotetta toimitettiin maanviljelykäyttöön ja kasvualustojen raaka-aineeksi merkittäviä määriä. Lannoitteiden hintojen nousu lisäsi kierrätyslannoitteiden kiinnostusta ja marraskuussa alkanut pakkasjakso edesauttoi kompostin toimittamista kohteisiin. Loppuvuodesta 2020 lanseeratun Putretti-metsälannoitteen tutkimusta jatkettiin kahden uuden hankkeen myötä. Hankkeissa tutkitaan mm. kompostin käyttömahdollisuuksia, koostumusta sekä uusien paikallisten raaka-ainevirtojen hyödyntämistä osana kierrätyslannoitemarkkinaa. Vuosi 2021 oli erittäin onnistunut kaikilla käytössä olleilla mittareillamme mitattuna. Asiakkaillemme ja henkilökunnallemme tehtyjen kyselyjen perusteella arviot Labion toiminnasta olivat erittäin positiivisia. Myös tilikauden tuloksemme nousi selvästi plusmerkkiseksi haasteellisten vuosien jälkeen.

Loppusanoina kiitän kaikkia aktiivisia asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja henkilöstöämme erityisestä vuodesta!

Terveisin
Niko Wassholm
tytäryhtiö Labion toimitusjohtaja

Vastaanotetut jätemäärät kasvoivat tasaisesti
alkuvuodesta lähtien ja ne ylittivät asetetut
tavoitteet reilusti varsinkin loppuvuoden osalta