Yhteiskuntavastuu

Luotettavat vesihuoltopalvelut toimintavarmasti korona-aikana

Vesihuoltopalveluiden toimintavarmuuden merkitys korostuu erityisesti poikkeuksellisina aikoina. Vuonna 2020 yhteiskuntavastuu konkretisoitui koronapandemian kautta. Erityistilanteissa terveydenhuollon ja vanhustenhoidon tärkeys kasvaa. Laadukas talousvesi ja hygieeninen jätevesihuolto ovat välttämättömiä hoivapalveluiden turvallisessa tuottamisessa.

Mikäli vesihuoltopalveluiden tuottaminen koronapandemian takia häiriintyisi, siitä voisi aiheutua väestön sairastumisten ja ympäristön pilaantumisen kautta lisää terveydellisiä ongelmia, jotka kuormittaisivat terveydenhuoltoa ja sairaaloita. Pandemian kanssa tällä voisi olla kohtalokkaita kerrannaisvaikutuksia.

Kuitenkin vuonna 2020 lahtelaisten ja hollolaisten vesihuoltopalvelut toimivat moitteettomasti ja jätevedenpuhdistuksen taso säilyi yhtä korkealla kuin aikaisempinakin vuosina. Tämä toki vaati henkilökunnalta koronarajoitusten takia poikkeuksellisia ponnisteluja, erinomaista sopeutumiskykyä ja uusien työtapojen aktiivista oppimista. Näistä rajoituksista huolimatta kannoimme myös vastuuta nuorten ammatillisesta kehityksestä ja työllisyydestä. Kausityöntekijöitä oli erilaisissa tehtävissä yhteensä yli 30 kuukauden ajan.

Tekemämme toimenpiteet poikkeusaikana

Uusilla työjärjestelyillä vähensimme kontakteja henkilöstön kesken ja myös tapaamiset asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa minimoitiin. Henkilöstön käyttöön hankittiin tarvittavat suojavarusteet.

Laitosten ja verkostojen kunnossapidossa keskityimme entistä enemmän ennakoivaan työhön. Ennakkohuoltoina työt pysyttiin tekemään terveysturvallisesti ohjeita noudattaen, eikä altistumisia päässyt syntymään samalla tavoin kuin kiireellisesti tehtävissä korjaustöissä. Poikkeusajalla on ollut myös positiivisia vaikutuksia. Työtapojen muutoksen myötä henkilöstön digitaaliset taidot kasvoivat niin kokoustekniikan kuin automaation hyödyntämisen osalta.

Vuoden aikana paransimme myös hankintaprosessia. Varaosien ja kemikaalien saatavuutta kehitettiin varmemmaksi uusimalla sopimuksia. Lisäsimme esimerkiksi Suomesta vaikeasti saatavien kemikaalien varmuusvarastointia mahdollisten logistiikkahäiriöiden välttämiseksi.

Tiivistimme yhteistyötä viranomaisten kanssa sekä paikallisella että alueellisella tasolla. Lähetimme vesiviranomaisille kuukausittain vesihuollon tilannekuvatiedon hyödynnettäväksi kokonaiskuvan ylläpitämisessä. Omistajalle eli kaupungille raportoimme aktiivisesti, keväällä jopa viikoittain. Pidimme myös muihin vesilaitoksiin yhteyttä suoraan sekä alan toimialajärjestön, Vesilaitosyhdistyksen kautta. Yhteistyön avulla olemme saaneet koko vesihuoltoalan käyttöön parhaat toimintamallit koronariskin hallitsemiseksi.

Vuoden aikana päivitimme myös vesihuollon varautumissuunnitelmat. Niihin lisättiin uutena mm. ohje pandemiatilanteessa toimimiseksi. Harjoittelimme myös varautumista Lahden kaupungin paikallispuolustusharjoituksessa syyskuussa yhdessä terveydensuojeluviranomaisten sekä turvallisuudesta vastaavien tahojen, Poliisin ja Puolustusvoimien kanssa.

Hannu Mustonen
tytäryhtiö Aqua Palvelun toimitusjohtaja

”Koronarajoitusten takia henkilökunnalta vaadittiin poikkeuksellisia ponnisteluja, erinomaista sopeutumiskykyä ja uusien työtapojen aktiivista oppimista.”
 

Labion poikkeuksellinen koronavuosi

Vuosi 2020 alkoi vauhdikkaasti vastaanotettujen biojätemäärien ennätyksen osalta. Koronaepidemian puhjettua vuosi sitten maaliskuussa, Labiolle toimitettavien biojätteiden määrät putosivat kuitenkin rajusti tehtyjen koronarajoitusten vuoksi. Tämä vaikutti kaasuntuotantoon negatiivisesti. Jätemäärät pysyivät alhaisina aina maaliskuulta kesäkuulle, kunnes heinäkuusta eteenpäin vastaanotettavien jätteiden määrät palautuivat lähelle ennakoitua tasoa. Koronarajoitusten tullessa uudelleen voimaan loppuvuodesta, biojätemäärät putosivat jälleen marras-joulukuussa. Myös kilpailutilanne kiristyi Lohjalle rakennetun biokaasulaitoksen käyttöönoton myötä.

Biokaasureaktoreiden huoltojen valmistuttua elokuun alussa, lähti kaasuntuotanto kasvamaan syksyn aikana budjetoidulle tasolle. Loppuvuodesta takaisin käsittelyyn saatu, hyvin kaasua tuottava jätemateriaali mahdollistaa kaasuntuotannon kasvattamisen entisestään.

Heinäkuussa Labion pitkäaikainen toimitusjohtaja Ari Savolainen siirtyi eläkkeelle. Tulin valituksi yhtiön tuotantopäällikön tehtävästä Labion uudeksi toimitusjohtajaksi, ja aloitin tässä työssä huhtikuun lopulla.

Loppuvuodesta lanseerasimme Putretti-metsälannoitteen. Putretti on valmistettu Labion kompostista ja Lahti Energian puutuhkasta. Putretin eteenpäin kehittämiseksi olemme hakeneet rahoitusta, sillä näemme siinä mahdollisuuksia luoda uutta liiketoimintaa Kujalan alueelle yhteistyökumppaneiden kanssa.

Labiolla työskentelevä henkilöstö teki pienellä miehityksellä loistavaa työtä tuotannon ja tehdaspalveluiden ylläpitämiseksi hankalasta tilanteesta huolimatta. Jaoimme työvuorot kahteen osaan maaliskuun aikana, jolla vältimme, etteivät vuorot olleet toistensa kanssa tekemisissä kuin sähköisesti.

Vaikka yhteisöllisyys kärsi rajoitusten tuomista muutoksista, saavutimme työtyytyväisyyskyselyssä kaikkien aikojen parhaan tuloksen. Myös asiakkaamme olivat Labion palveluun erittäin tyytyväisiä.

Niko Wassholm
tytäryhtiö Labion toimitusjohtaja

”Labiolla työskentelevä henkilöstö teki pienellä miehityksellä loistavaa työtä tuotannon ja tehdaspalveluiden ylläpitämiseksi hankalasta tilanteesta huolimatta.”