Lahti Aqua vuosikertomus 2018

Siirry sisältöön

vuosikertomus — Lahti Aqua

Tervetuloa tutustumaan Lahti Aquan vuosikertomukseen 2018

Vuoden 2018 tärkeimpiä tapahtumia ja aikaansaannoksia olivat muun muassa:

 • Lahti Aqua saavutti kokoluokkansa parhaan kokonaisuustyytyväisyyden vesihuoltolaitosten asiakastyytyväisyystutkimuksessa.
 • Vuosi 2018 oli Launeen vedenottamon ensimmäinen täysi toimintavuosi saneerauksen jälkeen.
 • Häiriöviestijärjestelmä otettiin käyttöön vesihuollon ennakkohuolloista ja häiriöistä tiedottamisen tehostamiseksi asiakkaille.
 • Toimitilakiinteistön perusparannus- ja laajennushanke aloitettiin.
 • Vedentuotannon ja -jakelun toimivuutta ja organisaation johtamista poikkeustilanteessa harjoiteltiin ”Yrjö 2018”-harjoituksessa.
 • Kariniemen puhdistamolle investoitiin energianmittausjärjestelmä
 • Yhteinen työhyvinvointipäivä vietettiin syyskuussa Repoveden kansallispuistossa.

01

Lahti Aqua konserni


Lahti Aqua on seudullinen vesihuoltoyhtiö, joka huolehtii 145 000 asukkaan ja elinkeinoelämän vesihuoltopalveluista Lahdessa ja Hollolassa. Vesihuoltopalvelut käsittävät asiakaspalvelut, veden hankinnan ja jakelun, jätevesien johtamisen ja käsittelyn sekä em. toimintojen yllä- ja kunnossapidon sekä kehittämisen. Tehtävämme on tuottaa asiakkaillemme laadukkaat vesihuoltopalvelut ja kehittää niitä edelleen. Huolehdimme, että vesihuolto on alueellamme korkealaatuista, turvallista ja kustannustehokasta.

Lahti Aqua Oy on Lahden kaupungin omistama vesihuoltoyhtiö. Lahti Aqua Oy toimii emoyhtiönä konsernissa, johon kuuluvat tytäryhtiöt Aqua Palvelu Oy, Aqua Verkko Oy sekä LABIO Oy. LABIO Oy on liitetty osaksi Lahti Aqua -konsernia 1.10.2013 alkaen Lahti Aqua Oy:n omistuksen ollessa 60 % ja Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n 40 %.

Emoyhtiö Lahti Aqua Oy vastaa vesihuoltotoiminnasta, sen kehittämisestä ja hoitaa konsernin hallinnon ja asiakaspalvelun sekä tuottaa suunnittelun ja investointien rakennuttamisen.

Aqua Palvelu Oy tuottaa vesihuollon operatiiviset käyttö- ja kunnossapitopalvelut ja vastaa näin ollen veden jakelusta ja viemäröintipalveluiden toiminnasta asiakkailleen Lahdessa ja Hollolassa.

Aqua Verkko Oy omistaa Lahden vesihuoltotoiminnan tuotantolaitokset ja verkostot, ja vastaa niihin liittyvistä investoinneista.

LABIO Oy vastaa biojätteiden ja lietteiden käsittelystä. LABIO Oy:n biokaasulaitoksen toiminta käynnistyi 2015 ja se on maan suurin kuivamädätystekniikalla toimiva yksikkö tuottaen vuositeholtaan 50 Gwh biokaasua mm. liikennekäyttöön. Kompostoinnin lopputuotteet toimitetaan kokonaisuudessaan hyötykäyttöön kasvualustoiksi, maanviljelykseen tai tekniseen erityiskäyttöön.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
    2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto M€ 37,2 37,8 37,6 33,3 32,3 28,6
Muutos edelliseen vuoteen % -1,6 0,5 12,9 3,1 12,9 0,4
Liikevoitto M€ 5,2 8,0 7,6 7,0 7,2 5,5
Osuus liikevaihdosta % 14,0 21,3 20,2 21,0 25,1 19,2
Oman pääoman tuotto % 4,1 7,4 7,5 6,8 8,6 5,6
Omavaraisuusaste % 28,5 26,8 25,2 24,4 22,9 21,9
Osingot M€ 0,4 0,2 0,85 0,85 0,85 0,85
Henkilöstö hlöä 89 92 96 87 87 96

Omistajan asettamat strategiset tavoitteet

Tavoite
Toteuma
Tuloutus; osingot 400 t€.
Osinko vuonna 2018 400 t€
Edellytysten luominen veteen ja vesiosaamiseen sekä ympäristökuormituksen vähentämiseen perustuvien tuote- ja palvelukonseptien muodostumiselle.
Osallistuminen useisiin alueellisiin ja valtakunnallisiin kehityshankkeisiin.
Kaupungille kuuluvan vastuun kantaminen hulevesien hallinnasta asemakaava-alueella kaupungin puolesta erikseen sovittavalla tavalla.
Hulevesisopimuksen mukainen toiminta.
Oman pääoman tuotto vähintään yli 5 %
4,1 %
Käyttökateprosentin pysyminen vähintään vuoden 2016 tilinpäätöksen tasolla tai parantaminen.
Vuoden 2016 tilinpäätöksessä 49% -> 2018 46%

Lahti Aqua Group

Lahti Aqua is a regional water service company, which provides high quality water services for domestic and industrial use in the Lahti and Hollola region. Our services cover clean customer services, water supply and distribution, wastewater collection and treatment, as well as managing and developing water services as an entity. We provide high quality water service that is safe and cost efficient.

Lahti Aqua Ltd is owned by the city of Lahti. Lahti Aqua Ltd is the parent company for subsidiaries Aqua Service Ltd, Aqua Network Ltd and LABIO Ltd. LABIO Ltd became part of the group on October 1st, 2013. The ownership of LABIO Ltd is divided between Lahti Aqua Ltd owning 60 % and Päijät-Hämeen Jätehuolto Ltd owning 40 % of the company.

Aqua Service Ltd is responsible for clean water supply and wastewater treatment services. It also manages the maintenance of the distribution network and processing facilities in Lahti and Hollola.

Aqua Network Ltd owns the assets of processing facilities and the distribution network in Lahti and is responsible for the related investments.

Lahti Aqua Ltd takes care of the water services as an entity, including its development. It also executes the concern’s administration and customer services.

LABIO Ltd is a Lahti-based modern biogas and composting plant where biodegradable material is processed. The plant is the largest in Finland with its annual biogas production output of 50 Gwh. Over 170 000 tons of biowaste has been processed since its opening in 2015. The high-quality end products are utilized in farming as a growth medium or in specialized technical usage.

AQUA GROUP KEY PERFOMANCE INDICATORS

2018 2017 2016 2015 2014 2013
Net sales M€ 37,2 37,8 37,6 33,3 32,3 28,6
Change from previous year % -1,6 0,5 12,9 3,1 12,9 0,4
EBIT M€ 5,2 8,0 7,6 7,0 7,2 5,5
EBIT % 14,0 21,3 20,2 21,0 25,1 19,2
Return on equity (ROE) % 4,1 7,4 7,5 6,8 8,6 5,6
Equity ratio % 28,5 26,8 25,2 24,4 22,9 21,9
Dividents M€ 0,4 0,2 0,85 0,85 0,85 0,85
Personnel persons 89 92 96 87 87 96

02

Toimitusjohtajan katsaus


Vuosi 2018 oli Lahti Aqua -konsernin yhdestoista toimintavuosi. Konserni tuotti vesihuoltopalvelut laadukkaasti ja toimintavarmasti toiminta-alueellaan lähes 145 000 asukkaalle sekä alueen palveluille ja teollisuudelle. Lahti Aqua -konserni saavutti pääosin vuodelle 2018 asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Konsernin liikevaihto oli 40,8 M€ ja liikevoitto 5,2 M€.

Myydyn talousveden määrä väheni 1,1 %, ja jäteveden laskutus 0,3 % edellisvuoden tasosta. Verkostoon pumpattu vesimäärä pysyi edellisvuoden tasolla. Mittaamattoman kulutuksen osuus oli 8 %, mikä on valtakunnallisesti hyvä tulos. Viemäriverkoston vuotovesiprosentti 31 % oli niin ikään hyvä.

Talousveden laatutavoitteet saavutettiin hyvin koko vuoden ajan. Vedenjakelussa ei sattunut toimintahäiriöitä, jotka olisivat aiheuttaneet merkittäviä vedenjakelun katkoksia. Samoin jätevedenpuhdistamoilla alitettiin kaikki lupaehdot.

Taloustutkimus Oy:n tekemän asiakastyytyväisyysmittauksen mukaan yhtiömme toiminta ja veden laatu olivat suurimpien toimijoiden keskuudessa parhaat maassamme. Vesimaksut olivat lähes 20 % alle vertailuryhmän keskiarvon.

Lahti Aqua -konsernin 8,3 miljoonan euron kokonaisinvestoinneista käytettiin verkostoinvestointeihin 6,4 miljoonaa, josta merkittävä osa oli kaupungin kasvuun sijoitetut uudisrakennusalueiden vesihuoltoverkostoinvestoinnit. Uusia liittymiä rakennettiin noin 150. Saneerauskohteiden osuus oli 2,4 miljoonaa. Korvausinvestointien lisäksi pyritään hillitsemään saneerausvelan kasvua verkostojen ennakoivalla kunnossapidolla. Saneerausmäärät sekä aluesaneerausten osuus tulevat joka tapauksessa kasvamaan lähivuosina. Hyvänä aluesaneerausesimerkkinä voidaan pitää Patomäen aluetta, jonka verkosto saneerattiin vuosien 2016–2017 aikana.

Vuoden 2018 aikana valmistui yhteistyössä Lahden kaupungin ja Lahti Energian kanssa konsernin infrahankkeiden yhteisen suunnittelun ja rakentamisen hanke. Hankkeella tähdätään jatkossa entistä paremmin yhteiseen infrakohteiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Satamakatu 4 toimitilahanke (SK4-projekti) on kulkenut koko kuluneen vuoden ajan eri hankevaiheiden kautta viimein toteutukseen. Satamakatu 4:ssä vuonna 1976 valmistuneet valvomo- ja huoltorakennukset olivat nykyisen elinkaarensa päässä. Saneeraus sisältää laajennuksen, johon yhtiön asiakaspalvelu, hallinto ja suunnittelu naapuritalosta muuttavat. Loppuvuonna käynnistynyt saneeraushanke valmistuu kevään 2020 aikana.

Yhtiö on selvittänyt digitalisaation tuomia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseksi. Etäluettavien vesimittareiden toimivuutta erilaisin tiedonsiirtomenetelmin on selvitetty useissa eri pilottikohteissa. Energiatehokkuutta tullaan hyödyntämään SK4-hankkeessa, ja saneeratut toimitilat lämpenevät jatkossa jätevedestä talteen otetulla lämmöllä. Nastolan jätevedenpuhdistamolle hankituilla aurinkokennoilla korvataan osa puhdistamolla käytetystä sähköstä.

Yhtiön hallitus osallistui syksyllä yhtiön strategian päivitykseen. Päivityksessä huomioitiin Lahden kaupungin uusi strategia sekä ohjeet tytäryhtiöille. Loppuvuodesta hallitus myös hyväksyi yhtiön päivitetyt konserniohjeet.

Vuoden 2018 aikana tapahtui useita eläköitymisiä sekä henkilövaihdoksia. Avoinna olleisiin paikkoihin tuli kymmenittäin hakemuksia, mikä kuvastaa, että Lahti Aqua on haluttu työpaikka. Konsernin vakituisen henkilöstön vahvuus oli vuoden lopussa 89 henkilöä, ja määräaikaisia henkilöitä oli kaksi. Henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia kehitettiin erilaisilla koulutuksilla. Syksyllä tehdyssä henkilöstön työtyytyväisyys- ja työhyvinvointikyselyssä saavutettiin historian parhaat tulokset.

Kyselyn tulosten perusteella jatketaan konsernin sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kehittämistä Intra-projektin merkeissä. Myös mahdollisuutta uusien tehtävien saamiseen yritetään edelleen parantaa sisäisillä rekrytoinneilla ja tehtävämuutoksilla. Työterveyshuoltopalveluiden parantamiseksi tehdyt toimenpiteet viime vuosina ovat nostaneet arviota palvelutasosta edelleen.

Viime vuonna otimme käyttöön Ideapankin. Ideapankkiin voi toimittaa yksin tai yhdessä kehitysidean eli aloitteen, jolla parannetaan konsernin, yrityksen tai yksikön tekemistä, niin että sen vaikuttavuus voidaan jollain tapaa laskea ja todeta parantavan yrityksen kannattavuutta. Kehitysideat käsiteltiin työryhmässä ja toteutettavat kehitysideat palkittiin sekä raportoitiin henkilöstölle. Vuoden aikana saimme ideapankkiin yli 100 aloitetta.

Lahti Aqua -konsernin hyvin onnistuneesta vuodesta haluan esittää parhaat kiitokset tehtäviinsä sitoutuneelle ja ammattitaitoiselle henkilöstölle. Kiitokset kuuluvat myös yhtiön hallitukselle sekä osaaville yhteistyökumppaneille.

Jouni Lillman
Lahti Aqua -konsernin toimitusjohtaja


03

Myynti ja asiakkaat


Veden myynti oli vuonna 2018 Lahdessa 7,4 milj. m3 , mikä oli laskua 1,1 % edellisvuoteen verraten. Myös laskutettavan jäteveden määrä laski edellisvuodesta 0,3 % ollen 7,5 milj. m3 . Eniten veden myynnin laskua oli palvelu- sekä teollisuusasiakkaiden veden käytössä, mutta myös kerros- ja rivitaloasukkaiden veden käyttö väheni. Omakoti- ja paritaloasukkaiden sekä kerros- ja rivitaloasukkaiden keskimääräinen veden kulutus oli asukasta kohden 44 m3 vuodessa eli noin 120 l vuorokaudessa.

Hollolassa vettä myytiin vuonna 2018 edellisvuotta 0,4 % vähemmän määrän ollessa 0,9 milj. m3 . Laskutettu jätevesimäärä oli 0,8 milj. m3, mikä oli edellisvuoteen verraten laskua 1,4 %.

Veden myynnin ja laskutetun jäteveden määrän kehitys Lahdessa

kaavio

Veden myynnin kehitys asiakasryhmittäin Lahdessa

kaavio

Laskutettavan jäteveden määrän kehitys Lahdessa

kaavio

Uusien liittyjien määrä lisääntyi

Lahti Aqua tuottaa vesihuoltopalvelut Lahden kaupungin 120 002 asukkaalle, jotka ovat noin 95 %:sesti palveluiden käyttäjinä. Lisäksi yhtiö huolehtii noin 18 500 hollolalaisen vesihuoltopalveluista Hollolan kunnan alueella. Hollolan kunnan asukkaista noin 78 % on vesihuoltopalvelujen piirissä.

Edelliseen vuoteen verrattuna uusien liittyjien määrä lisääntyi useilla kymmenillä Lahdessa ja Hollolassa. Vuoden 2018 lopussa Lahdessa liittyneitä kiinteistöjä oli yhteensä 17 420. Hollolassa vastaava määrä oli 4 480.

Liittyjät vuoden lopussa Uudet liittyjät
Lahti 17 420 178
Hollola 4 480 41
Yhteensä 21 900 219

Lahti Aqua saavutti asiakastyytyväisyyskyselyssä kokoluokkansa parhaimman arvion

Lahti Aqua on osallistunut vuosittain Taloustutkimus Oy:n tekemään riippumattomaan vesihuollon asiakastyytyväisyyskyselyyn, joka on kehitetty erityisesti vesihuollon toiminnan arviointiin. Vuoden 2018 asiakastyytyväisyyskyselyssä oli mukana 16 vesihuoltotoimijaa edustaen noin miljoonaa kuluttajaa maassamme.

Tutkimuksen veden laatua ja vesilaitosten toimintaa koskevia indikaattoreita muutettiin edellisvuosista koskemaan veden laatua, veden jakelua, vesilaitosten palvelua ja viestintää (aiemmin veden laatu, vesilaitoksen palvelu sekä veden jakelu ja viemäröinti). Myös uusien indikaattoreiden mukaan mitattuna Lahti Aqua saavutti edelleen korkean asiakastyytyväisyyden kouluarvosana-asteikolla 4–10. Veden laadun kokonaisarvosana oli Lahden alueella 9,26 (Hollolan alueella 9,24), ja veden jakelun kokonaisarvosana Lahdessa oli 9,16 (Hollolan alueella 9,04). Vesilaitoksen palvelun kokonaisarvosana oli Lahdessa 8,52 (Hollolan alueella 8,32) ja viestinnän 8,15 (Hollolan alueella 8,01).

Minun Aquani – Asioi joustavasti verkossa

Minun Aquani on Lahti Aquan asiakkaiden oma sähköinen asiointipalvelu, joka mahdollistaa asioimisen vesihuoltolaitoksen kanssa vaikka asiakkaan kotisohvalta käsin. Minun Aquani -palvelussa omakotitaloasukas, taloyhtiön edustaja tai isännöitsijä voi tarkastella käyttöpaikkansa tai hallinnoimiensa taloyhtiöiden sopimus-, laskutus- ja kulutustietojaan, ilmoittaa vesimittarilukeman tai jättää yhteydenottopyynnön Lahti Aquan asiakaspalveluun. Kirjautumalla Minun Aquaani, asiakas löytää käyttöpaikkansa tai hallinnoimiensa taloyhtiöiden ajantasaiset tiedot, aikaan ja paikkaan katsomatta. Tutustu palveluun osoitteessa minun.lahtiaqua.fi. minun.lahtiaqua.fi.


04

Vuosi 2018 Aqua Palvelu Oy:ssä


Kulunut vuosi oli Aqua Palvelun yhdestoista toimintavuosi. Kokonaisuudessaan vesihuoltopalvelut toimivat erinomaisesti. Yhtiön toimintaan ja henkilöstölle haasteita toi väistötilojen suunnittelu ja niihin siirtyminen Kariniemen toimipisteessä alkaneen remontin takia.

Vedentuotantoon käytettävässä pohjavedessä ei havaittu poikkeamia laadun suhteen. Myös veden riittoisuus oli hyvä, vaikka vuotuinen sadanta oli harvinaisen pieni, ja sademäärä Launeen sääaseman mukaan oli vain 467 mm. Vuosisadannan pitkän ajan keskiarvo Lahdessa on 653 mm. Valtatie 12 rakentamisen takia Launeella aloitettiin mittava pohjavedenpinnan alentamispumppaus, mutta silläkään ei ollut vaikutusta veden riittävyyteen edes lähimmällä Launeen vedenottamolla.

Vedenjakelu toimi moitteettomasti. Säännöllisten laadunvalvonta-analyysien mukaan asiakkaille jaettava vesi täytti jatkuvasti talousvesiasetuksen mukaiset laatuvaatimukset ja -suositukset. Vuoden aikana ei ollut yhtään vesihuoltolain asiakaskorvaukseen velvoittavaa yli 12 tunnin palvelukatkosta tai -virhettä.

Veden säilyminen laadukkaana asiakkaan hanaan asti ei ole itsestäänselvyys laajan vesijohtoverkoston takia. Vesihuollon operoinnin riskit ennakoidaan ja hallitaan nykyaikaisilla riskiarviointityökaluilla WSP (talousvesi) ja SSP (jätevesi). Vedentuotannon ja -jakelun toimivuutta ja organisaation johtamista poikkeustilanteessa myös harjoiteltiin yhdessä Lahden ja Hollolan viranomaisten kanssa ”Yrjö 2018”- harjoituksessa. Harjoituksessa tärkeimmiksi asioiksi havaittiin taas kerran yhteistyön toimivuus eri osapuolten välillä ja haasteeksi yhtenäisen tilannekuvan muodostaminen eri toimipaikoissa.

Viemäröinti asiakkaille toimi vuoden aikana hyvin, eikä merkittäviä rikkoontumisia ilmaantunut. Valtatie 12 rakentamisen maatyöt aiheuttivat neljä yllättävää putkirikkoa, jotka saatiin kuitenkin korjattua pikaisesti eikä merkittäviä vahinkoja syntynyt. Kuivan vuoden ansiosta viemäriverkostossa virtasi tavallista vähemmän vettä.

Jätevedenpuhdistuksessa saavutettiin kaikilla neljällä puhdistamolla ympäristöluvan velvoitteet. Puhdistamoilla tehtiin myös aktiivista kehitystyötä energiatehokkuuden ja puhdistusprosessin edelleen parantamiseksi. Jätevesien puhdistus on vesihuollon operoinnin monimutkaisin ja kallein vaihe. Sen osuus koko vesihuolto-operaatioiden budjetista on lähes 50 %. Nykyisin jätevedenpuhdistukseen kohdistuu ympäristönsuojelun lisäksi kiertotalousnäkökulma, jolla on myös globaalia mielenkiintoa ja kehittämispainetta luonnonvarojen, esimerkiksi fosforin kestävän käytön kannalta. Kuluneen vuoden aikana toimintaa vaikeutti edelleen saostuskemikaalin eli ferrosulfaatin saantivaikeudet. Samainen ongelma koskee kaikkien Suomen jätevedenpuhdistamojen toimintaa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vuosi 2018 sujui erinomaisesti. Taloustutkimus Oy:n vuosittaisen asiakastyytyväisyyskyselyn (Wacsi) tuloksen mukaan Lahti Aqua Oy on edelleen vesihuoltotoimijoiden paras. Kiitos erinomaisesta toiminnasta kuuluu tietenkin osaavalle ja asiakaspalveluasenteen mieltäneelle henkilöstölle. Yhtiön palveluksessa työskenteli vuoden lopussa vakituisesti 52 henkilöä.

Hannu Mustonen
Aqua Palvelu Oy
toimitusjohtaja


05

Vedentuotanto


Asiakkaamme saavat nauttia hyvälaatuista pohjavettä

Lahden seudulla sijaitsevien pohjavesialueiden määrä on valtakunnallisesti merkittävä. Lahden ja Hollolan alueella olevien pohjavesialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 195 km2 . Niissä muodostuu vuorokaudessa noin 116 000 m3 pohjavettä.

Vuonna 2018 lahtelaisten tarpeeseen tuotettiin yhteensä 8,2 milj. m3 ja Hollolassa 1,0 milj. m3 vettä. Käytössä olevia vedenottamoita on Lahdessa 12 ja Hollolassa viisi. Näiden lisäksi vettä johdetaan Hollolan-Lahden Vesilaitos Kuntayhtymän kolmelta vedenottamolta.

Vedentuotanto Yksikkö Lahti Hollola
- oma tuotanto 1 000 m3 6 042 171
- ostettu vesi 1 000 m3 2 072 876
Pumpattu vesimäärä yhteensä 1 000 m3 8 150 1 047

Lahden vedentuotanto ottamoittain 2018

kokonaismäärä 8,2 milj. m3

kaavio

Hollolan vedentuotanto ottamoittain 2018

kokonaismäärä 1,0 milj. m3

kaavio

Vedenkäsittelytarve on vähäinen, kun raakavesi on hyvälaatuista pohjavettä. Vettä kuitenkin desinfioidaan sen mikrobiologisen turvallisuuden varmistamiseksi. Lahdessa ja Hollolassa vesi desinfioidaan klooriamiinilla sekä uv-valolla.

Veden pH:ta säädetään putkistojen syöpymisen estämiseksi tasolle 7,5-8,0 . Jalkarannan vedenottamolla veden pH-säätö tapahtuu ilmastuksella ja kalkkikivisuodatuksella, jossa vesi virtaa neljä metriä paksun kalkkikivirouheen läpi. Muilla vedenottamoilla pH-säätöön käytetään lipeää. Launeen vedenottamolla on edellä kuvattujen vedenkäsittelyn lisäksi käytössä aktiivihiilisuodatus. Sillä poistetaan pohjavedessä esiintyvät torjunta-ainejäämät.

Keskimääräiset kemikaaliannostusmäärät Yksikkö Lahti Hollola
Natriumhypokloriitti (10 %) mg/l 1,5 0,8
Ammoniumkloridi *) mg/l 0,10 0,10
Natronlipeä (50 %) mg/l 25,3 21,3

Veden laatua tarkkaillaan jatkuvasti

Vuonna 2018 kaikki vesinäytteet täyttivät talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. Laatutavoitteet täyttyivät 99 %. Pohjaveden laatua tarkkaillaan sekä pohjavesialueilla että vedenottamoilla ja talousveden laatua vesijohtoverkostoissa.

Verkostovedestä otettiin viranomaisnäytteitä Lahdessa noin 71 kappaletta ja Hollolassa noin 24 kpl. Viranomaistarkkailun lisäksi tehdään omaa käyttötarkkailua. Lahden vedenottamoilta, paineenkorotusasemilta, vesisäiliöstä ja pohjavesistä otettiin vuoden aikana käyttötarkkailunäytteitä noin 580 kpl ja vastaava luku Hollolassa oli noin 350 näytettä, mikä sisältää myös yhtiön toimesta Hollolan-Lahden Vesilaitos Kuntayhtymän vedenottamoilla tehdyn käyttötarkkailun. Myös uusien ja saneerattujen vesijohtolinjojen vedenlaatu varmistetaan näytteenotolla aina ennen niiden käyttöönottoa.

Vuosi 2018 oli Launeen vedenottamon ensimmäinen täysi toimintavuosi saneerauksen jälkeen. Käyttöönotto sujui hallitusti ja asiakasvaikutuksilta vältyttiin. Launeen vedenlaatu on ollut hyvä ja aktiivihiilisuodatus on toiminut suunnitelmien mukaisesti.


06

Vesihuoltoverkostot


Asiakkaiden vedenjakelu- ja viemäröintipalvelut toimivat moitteettomasti sekä Lahdessa että Hollolassa. Laajempi toiminta-alue oli operoitavana kolmatta vuotta käsittäen myös entisten Nastolan sekä Hämeenkosken kuntien alueet.

Lahden toiminta-alueella äkillisiä vesijohtovuotoja oli runkojohdoissa 11 kpl. Määrä oli edellisvuoden tasolla. Hollolassa oli 3 äkillistä runkojohtovuotoa. Viemärin äkilliset toimintahäiriöt pysyivät samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna; niitä havaittiin yhteensä 33 kpl, joista 24 kpl ilmeni Lahden alueella ja 9 kpl Hollolassa. Vahingot olivat kuitenkin niin pieniä, ettei vakuutusyhtiön kiinteistöille korvaamia vahinkoja tapahtunut yhtään. Verkostojen toimintaan liittyviä vedenlaatu- ja jakeluhäiriötapauksia kirjattiin Lahdessa ja Hollolassa yhteensä 26 kappaletta.

Vesijohtoverkosto Yksikkö Lahti Hollola
Vuodot runkojohdoissa kpl/a 11 3
Vuodot tonttijohdoissa kpl/a 3 0
Vuotovesiprosentti % 8,0 13,8
Viemäriverkosto Yksikkö Lahti Hollola
Tukokset kpl/a 24 9
Vuotovesiprosentti % 31,0 38,8

Vuotovesiprosentit indikoivat verkoston kunnosta ja toiminnan energiatehokkuudesta

Vesijohtoverkoston toimivuutta ja vuotavuutta kuvaava indikaattori on mittaamaton kulutusprosentti eli vuotovesiprosentti. Suomen vesilaitosten vedenjakelun vuotavuus on keskimäärin 20 %. Suuri vuotovesi-% on merkki verkoston huonosta kunnosta. Lahti Aqua pitää hyvää huolta vastuullaan olevasta verkostosta, eikä vettä pumpata hukkaan ja siten vedenjakelu on myös energiatehokasta.

Lahdessa vesijohtoverkoston vuotovesi-% on pysynyt erinomaisella tasolla ja mittaamaton kulutus oli 8,0 %. Niin ikään Hollolassa vedenjakeluverkoston vuotavuus on hyvin hallinnassa, mittaamaton kulutus oli vuoden lopussa 13,8 %. Vuotojen löytämisen ja sitä kautta hyvän tuloksen mahdollistaa nykyaikaisten valvontajärjestelmien ja digitaalisen verkkotietojärjestelmän täysipainoinen hyödyntäminen

Viemäriverkoston vuotovesi-% kuvaa muun kuin vesihuoltolaitoksen laskuttaman jäteveden määrää viemäriverkostossa. Jätevesiverkoston vuotovedet ovat pääosiltaan jätevesiviemäriin kuulumattomia hulevesiä, jotka johtuvat viemäriin esimerkiksi verkoston vuotojen tai kiinteistöjen hulevesiviemäri- liitosten kautta. Lahdessa viemäriverkoston vuotovesiprosentti oli 31,0 ja Hollolassa 38,8. Vuotavuus väheni molemmilla alueilla 2-3 % -yksikköä pääasiassa normaalia pienemmän vuosisadannan myötä. Valtakunnan tasolla vuotavuus on keskimäärin 42 % (vuoden 2017 tieto). Viemäriverkoston vuotovesien määrä vaihtelee vuosittain voimakkaasti sääolosuhteiden ja sadannan mukaan.

Vesijohtoverkoston mittaamaton kulutusprosentti Lahdessa

kaavio

Jäteveden Viemäriverkoston vuotovesiprosentti ja sadanta Lahdessa

kaavio

VESIHUOLTOPALVUIDEN HÄIRIÖVIESTIPALVELU

Vuoden 2018 loppupuolella käyttöön otettiin häiriöviestijärjestelmä vesihuollon ennakkohuolloista ja häiriöistä tiedottamisen tehostamiseksi. Sen avulla asiakkaille voidaan viestiä esimerkiksi vesijohtovuodoista mahdollisimman nopeasti tekstiviestillä. Järjestelmän kautta häiriöalue pystytään esittämään myös nettisivuilla karttamuodossa.


07

Jätevedenpuhdistus


Jätevettä käsiteltiin kaikkiaan noin 12,3 milj. m3

Lahti Aquan toiminta-alueella on yhteensä neljä jätevedenpuhdistamoa: Kariniemi, Ali-Juhakkala, Nastola ja Hämeenkoski. Kariniemen ja Ali-Juhakkalan puhdistamoilla käsiteltiin yhteensä 11,2 milj. m3 jätevettä, josta 56 % Kariniemessä ja 44 % Ali-Juhakkalassa. Lahden jätevesien lisäksi puhdistamoilla käsitellään myös Hollolan Salpakankaan ja Kukkilan alueen jätevedet. Puhdistamoilla on yhteinen purkupiste ja ympäristölupa.

Nastolan puhdistamolla käsiteltävä jätevesimäärä oli 1,0 milj. m3 ja Hämeenkosken puhdistamolla 69 tm3 . Hämeenkosken puhdistamon omistaa Hollolan vesihuoltolaitos, mutta operoinnista ja kunnossapidosta vastaa Lahti Aqua Oy.

Kariniemen ja Ali-Juhakkalan käsitellyt jätevedet johdetaan Porvoonjokeen. Nastolan puhdistamon purkuvesistö on puolestaan Palojoki, joka yhtyy Porvoonjokeen Orimattilassa. Hämeenkoskella jätevedet johdetaan käsittelyn jälkeen Teuronjokeen. Puhdistamot täyttivät kaikki lupaehdot vuositasolla eikä kokonaan puhdistamon ohijuoksutusta tapahtunut lainkaan vuoden 2018 aikana.

Kariniemen ja Ali-Juhakkalan puhdistamoiden sekä Nastolan puhdistamon käsitelty jätevesi hygienisoidaan ennen purkuvesistöön johtamista uv-valolla. Ympäristöluvan mukaisesti Ali-Juhakkalan ja Kariniemen vedet hygienisoidaan huhti-marraskuun välisenä aikana ja Nastolan vedet touko-lokakuun välisenä aikana. Vuonna 2018 laskutetun jäteveden määrä oli yhteensä noin 8,3 milj. m3, josta Lahden osuus oli 7,5 milj. m3 ja Hollolan osuus 0,8 milj. m3.

Puhdistustulokset 2018 Yksikkö Lupaehto Kariniemi ja Ali-Juhakkala
Käsitelty jätevesi milj. m3 11,2
Fosfori puhdistusteho % 96 98,3
puhdistusteho mg/l 0,3 0,16
Orgaaninen aine puhdistusteho % 95 99,3
puhdistusteho mg/l 10 < 3,0
Kokonaistyppi (t>12°C) puhdistusteho % 70 81,6
puhdistusteho mg/l 20 14
Ammoniumtyppi puhdistusteho % 80 98
puhdistusteho mg/l 4 1,35
Kiintoaine puhdistusteho % 90 98,9
puhdistusteho mg/l 35 3,6
Fekaaliset koliformit ja enterokokit puhdistusteho % 90 100
Puhdistustulokset 2018 Yksikkö Lupaehto Nastola
Käsitelty jätevesi milj. m3 1,0
Fosfori puhdistusteho % 95 98,1
puhdistusteho mg/l 0,3 0,22
Orgaaninen aine puhdistusteho % 95 99,4
puhdistusteho mg/l 10 < 3,0
Kokonaistyppi (t>12°C) puhdistusteho % 70 86,4
puhdistusteho mg/l 20 11
Ammoniumtyppi puhdistusteho % 90 99,1
puhdistusteho mg/l 4 0,66
Kiintoaine puhdistusteho % 95 98,9
puhdistusteho mg/l 10 5,5
Fekaaliset koliformit ja enterokokit puhdistusteho % 100
Puhdistustulokset 2018 Yksikkö Lupaehto Hämeenkoski
Käsitelty jätevesi milj. tm3 69
Fosfori puhdistusteho % 90 97,5
puhdistusteho mg/l 0,8 0,25
Orgaaninen aine puhdistusteho % 90 96,7
puhdistusteho mg/l 15 8,5

Kariniemen jätevedenpuhdistamon energianmittausjärjestelmä

Kariniemen puhdistamolle investoitiin energianmittausjärjestelmä, jonka avulla voidaan seurata tarkasti laitoksen sähköenergiakulutusta. Uuden järjestelmän myötä laitoksella on yhteensä 132 sähkönkulutuksen mittauspistettä, ja kulutusta voidaan seurata reaaliaikaisesti valvomosta. Uuden järjestelmän avulla löydetään helposti laitoksen ”sähkösyöpöt” laitteet ja prosessiosat ja voidaan kohdistaa energian säästötoimenpiteet näihin kohteisiin. Hankkeen tavoitteena on pienentää laitoksen energiakulutusta. Asiasta tehdään myös lopputyö (ylempi AMK) Lahden ammattikorkeakoululle.

Jätevedenpuhdistuksen kehitys

kaavio
 • 1976
  Kariniemen puhdistamo käyttöön
 • 1981
  Ali-Juhakkalan puhdistamon saneeraus valmistui
 • 1988-1991
  Tehostettiin kummankin puhdistamon käyttöä ja siirryttiin ammonium-typen hapetukseen
 • 1995
  Kariniemen puhdistamon purkuvesille rakennettiin Nikulan tasausallas
 • 1997
  Kariniemen puhdistamolle toteutettiin kokonaistypen poisto
 • 2005
  Ali-Juhakkalan neljännen puhdistuslinjan käyttöönotto ja kokonaistypen poiston toteuttaminen
 • 2008
  Lahti Aqua Oy jätti uuden ympäristö­lupa­hakemuksen ympäristö­lupa­viranomaisille
 • 2014
  Uuden vesi­huoltolain ja jäteveden­puhdistamoiden ympäristöluvan voimaanastuminen
 • 2015
  Puhdistetun jäteveden hygienisointi aloitettiin

08

Biokaasusta lämmitysenergiaa


Jätevedenkäsittelyssä syntyvää lietettä mädätetään anaerobisissa olosuhteissa Kariniemen ja Ali-Juhakkalan puhdistamoilla. Nastolan puhdistamolla ei ole mädätystä, vaan kuivattu liete viedään Labio Oy:lle mädätettäväksi. Hämeenkosken puhdistamon tiivistetty liete kuljetetaan Ali-Juhakkalan puhdistamolle jatkokäsittelyyn. Mädätyksessä lietteen orgaaninen aines hajoaa biokaasuksi eli metaaniksi ja hiilidioksidiksi. Kariniemen ja Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamoissa syntyvä biokaasu hyödynnetään lämmitysenergiana. Labio Oy:n mädätyksestä saatava biokaasu toimitetaan jatkojalostukseen liikennepolttoaineeksi.

Vuonna 2018 Kariniemen ja Ali-Juhakkalan puhdistamoilla biokaasua muodostui yhteensä 2,4 milj. m3 , josta tuotettiin lämmitysenergiaa 11 300 MWh. Tuotetusta energiasta 50 % käytettiin puhdistamoiden lämmitykseen ja loput johdettiin Lahti Energian kaukolämpöverkkoon. Kokonaisuudessaan biokaasun hyötykäyttöaste oli 92 %. Kaukolämpöverkkoon tuotettu lämmitysenergia vastasi noin 380 omakotitalon vuotuista lämmitysenergian tarvetta.

Mädätyksen ja kaasun hyödyntämisen jälkeen liete kuivataan lingoilla. Kuivattu liete toimitetaan Labio Oy:lle, jossa liete kompostoidaan yhdessä biojätteen kanssa ja hyödynnetään maanviljelyksessä ja viherrakentamisessa.


09

Vuosi 2018 LABIO Oy:ssä


Kansainvälinen ilmastopaneeli julkaisi syksyllä 2018 raporttinsa, jossa todettiin maapallon lämpenemisen jatkavan kasvuaan kestämättömällä tasolla. Vaikka pienen Suomen tekeminen vaikuttaa hyvin vähän maailmanlaajuiseen kasvihuonepäästöongelmaan, voimme täällä Lahdessa näyttää esimerkkiä muulle maailmalle mm. jäte-, vesihuolto- ja energia-asioissa.

Labio Oy on perustettu ratkaisemaan omistajien biojätteiden ja lietteiden käsittelyongelmaa jo vuonna 2003. Pitkän kehityshankevaiheen jälkeen vuonna 2012 tehtiin päätös biokaasulaitoksen rakentamisesta tavoitteena mm. kasvihuonepäästöjen vähentäminen. Biokaasun liikennemarkkinaa ei silloin ollut ja biokaasua käytettiin etupäässä yritysten energiaprosesseissa. Liikennebiokaasumarkkina on sittemmin kehittynyt, ja vuonna 2018 Suomessa oli noin 4 500 henkilöautoa, joiden lähes kaikkien polttoaineeksi Labion tuottama biokaasu riittää. Labion biokaasun RES-direktiivin mukainen kasvihuonekaasuvähenemä oli 2018 yli 80 %, ja koko toiminnan kasvihuonekaasuvähenemä oli yli 11 000 t hiilidioksidiekvivalenttia.

Käsittelimme vuonna 2018 noin 70 000 t biohajoavia jätteitä ja tuotimme 42 000 MWh biokaasua. Toimintaympäristö on ollut edelleen turbulenttinen ja kilpailu jätteistä jatkuu valtion subventoimilla laitoshankkeilla ympäri Suomea. Niiden tukeminen johtaa kuitenkin paikoittain ylikapasiteetin syntymiseen jätemarkkinoille. Se on johtanut kilpailuun raaka-aineista ja lisäksi jopa ruotsalaiset yritykset ovat tulleet samoille raaka-ainemarkkinoille.

Lannoitemarkkinassa on ollut viime vuosina kiertotalouslannoitteiden epäpuhtausepäilyistä johtuvia käytön esteitä. Osallistuimme LARA-laaturavinne hankkeeseen, jossa kierrätyslannoitealan toimijat rakentavat laatujärjestelmän lannoitevalmisteilleen. Tuotteiden laatua valvotaan entistä tarkemmin, ja niillä on mahdollisuus saada laatusertifikaatti. Laatujärjestelmä ei ratkaise kaikkia kierrätyslannoitteiden käytön esteitä ja tulevaisuudessa lannoitevalmisteiden käsittelyteknologiat tulevatkin varmasti kehittymään edelleen ja mm. metsälannoitusmarkkina tullee kasvamaan.

Vuoden 2018 alkuneljänneksellä testasimme kaksilinjaista tuotantoa, jossa lietepohjaiset materiaalit käsiteltiin omassa linjassaan ja biojätepohjaiset omassaan. Näin saatiin markkinoille biojätepohjainen luonnonmukainen kierrätyslannoite, jonka markkinan kehitystä seurataan. Sen valmistus on edelleen mahdollista lyhyellä varoitusajalla. Lopputuotteiden toinen käyttäjälinja on mullan tuotanto ja talousalueen suurten tiehankkeiden vuoksi multamarkkinoilla onkin lähivuosina erittäin positiiviset näkymät.

Kuluva vuosi tulee olemaan taloudellisesti erittäin haastava. Vuodesta 2007 alkaneen pitkän nousukauden jälkeen jätemäärissä on tapahtunut käänne alaspäin alalle tulleiden uusien toimijoiden vuoksi. Toiminnassa keskitytään asiakasrajapintaan ja lisäksi tarkastelemme yhtiön kaikkia kilpailukykytekijöitä uudelleen.

Ari Savolainen
LABIO Oy:n toimitusjohtaja


10

Investoinnit


Lahti Aquan vesikonsernin investoinnit olivat vuonna 2018 yhteensä 8,3 milj. euroa. Investoinnit kohdistuivat vesihuoltoverkostoihin, laitosten koneisiin ja laitteisiin sekä rakennuksiin.

Laitoksiin ja rakennuksiin investoitiin vuoden 2018 aikana kaikkiaan noin 1,7 milj. euroa. Merkittävimpänä hankkeena oli Kariniemen puhdistamon yhteydessä sijaitsevien yhtiön toimitilojen saneerauksen aloittaminen. Saneeratut toimitilat on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2020.

Vedentuotannon ja jätevedenkäsittelyn investointitoimenpiteitä tehtiin suunnitelmallisesti. Vedentuotannon kohteissa parannettiin WSP riskienhallinnan yhteydessä havaittuja epäkohtia sekä parannettiin ottamoiden videovalvontaa. Jätevedenkäsittelyyn liittyviä investointitoimenpiteitä tehtiin sekä Nastolan että Kariniemen jätevedenpuhdistamoilla vuoden 2018 aikana. Näkyvimpänä hankkeena oli Kariniemen luolan poistoilmapiipun saneeraus. Kariniemen typenpoistoprosessia kehitettiin siirtymällä uuteen ilmastuksen ohjaukseen ja laitoksen energiankulutuksen seurantaa parannettiin oleellisesti. Lisäksi Lahden ja Hollolan alueen jätevedenpumppaamoista saneerattiin yhteensä 9 kpl mm. Lahdessa Lehtolan ja Hollolassa Rinnetien pumppaamot. Lahden ja Hollolan alueella on kaikkiaan noin 250 jätevedenpumppaamoa.

Vesihuoltoverkostoa saneerattiin kaikkiaan 10,3 km saneerausinvestointien ollessa noin 2,4 milj. euroa. Saneerauskohteita oli mm. Nastolan puolella Ylätien saneeraus, joka toteutettiin yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa. Lahdessa rakennettiin uusille asuinalueille vesihuoltoverkostoa yhteensä 21,1 km. Vuoden 2018 uudisrakennuskohteita olivat mm. Kytölän alue, Rantakartano, Kasarmikatu ja Näkkimistö. Verkoston uudisrakennusinvestoinnit olivat noin 4,0 milj. euroa. Lahden vesihuoltoverkoston kokonaispituus on 2 055 km ja sen keski-ikä 27 vuotta. Lahden ja Nastolan alueelle rakennettiin vesijohtoverkostoon yhteensä 7 kpl veden määrän ja paineen mittausta, joiden avulla vesijohtoverkoston hallinta parantui.

Hollolan kunta vastaa verkostoinvestoinneistaan kunnan alueella. Kunta rakennutti uutta runkoverkostoa 4,7 km, ja ne siirtyivät Lahti Aqualle kunnossapidettäviksi. Hollolassa saneerattiin vesihuoltoverkostoa yhteensä noin 1,9 km.

Verkostojen kokonaispituus sekä uudisrakentaminen ja saneeraus vuonna 2018
Lahti sis. Nastola Hollola sis. Hämeenkoski *
Vesijohdot 835 344
- rakennetut 9,8 1,6
- saneeratut 6,7 0,8
Jätevesiviemärit 761 300
- rakennetut 5,1 2,0
- saneeratut 3,2 1,1
Hulevesiviemärit 460 84
- rakennetut 6,2 1,1
- saneeratut 0,4 0

*Hollolan kunta omistaa verkostot ja päättää niihin liittyvistä investoinneista.

Aqualaiset saman katon alle

Lahti Aquan toimitilakiinteistön perusparannus- ja laajennushanke aloitettiin marraskuussa 2018. Satamakatu 4:ssä sijaitseva, vuonna 1974 rakennettu kiinteistö oli kattavan peruskorjauksen tarpeessa. Kiinteistöä laajennetaan siten että yhtiön asiakaspalvelu, hallinto ja suunnittelu naapuritalosta muuttavat samaan rakennukseen Aqua Palvelun kanssa. Aqua Palvelun henkilöstö on siirtynyt rakennushankkeen ajaksi väistötiloihin yhtiön eri toimipisteisiin sekä vuokratiloihin. Rakennushanke ei koske Kariniemen luolassa toimivaa jätevedenpuhdistamoa, eikä vaikuta jätevedenpuhdistamon toimintaan. Saneeraushanke valmistuu kevään 2020 aikana.


11

Henkilöstö


Konsernin vakituinen henkilöstömäärä oli 89 henkilöä vuoden 2018 lopussa. Konsernin emoyhtiön, Lahti Aqua Oy:n vakituisesta henkilöstöstä poistui viisi henkilöä ja tilalle rekrytoitiin kaksi uutta henkilöä. Tytäryhtiö Aqua Palvelusta siirtyi kaksi henkilöä emoyhtiön palvelukseen. Emoyhtiön vakituisen henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 23 henkilöä. Tilapäisiä työntekijöitä oli vuoden aikana kaksi henkilöä, kesä–joulukuussa. Keskimääräinen henkilöstömäärä vuoden aikana oli 24,8.

Aqua Palvelu Oy:n vakituisen henkilöstön määrä väheni kuudella henkilöllä, joista kaksi siirtyi emoyhtiön palvelukseen. Yhtiöön rekrytoitiin kaksi uutta henkilöä ja yksi määräaikainen suhde vakinaistettiin. Vakituisen henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 52 henkilöä. Tilapäisiä kausityöntekijöitä oli vuoden aikana 10 henkilöä tammi–syyskuun aikana. Keskimääräinen henkilöstömäärä vuoden aikana oli 56,7.

Labio Oy:n vakituisesta henkilöstöstä poistui kaksi henkilöä ja kaksi määräaikaista työsuhdetta vakinaistettiin. Yhtiön vakituisen henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 14 henkilöä ja lisäksi kaksi määräaikaista henkilöä. Keskimääräinen henkilöstömäärä vuoden aikana oli 15.

Konsernin vakituisen henkilöstön määrä 31.12.2018 oli 89 ja määräaikaisia henkilöitä oli kaksi.

Vakituisen henkilöstön määrä 31.12.2018

kaavio

Henkilöstön ja osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittäminen ja osaamisen varmistaminen tulevaisuudessa on yksi henkilöstöstrategian tavoitteista. Vuonna 2018 koulutuspäivien lukumäärä henkilöä kohden oli 1,5 päivää. Koulutuspäiviä oli ammatilliseen kehittämiseen ja lakisääteisiin pätevyyksiin, tietojärjestelmiin sekä esimiesvalmennukseen liittyen. Lisäksi henkilöstö osallistui eri aihealueista pidettyihin webinaareihin ja suoritti tietosuoja (GDPR) verkkokurssin.

Kehityskeskusteluja käytiin keväällä henkilöstön kanssa (91 %). Keskusteluissa käydään läpi osaamiseen liittyvät tarpeet ja sovitaan kehittämistoimenpiteet sen perusteella. Sovitut koulutukset siirtyvät yrityksen koulutussuunnitelmaan.

Työhyvinvointi

Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen ja siihen liittyvät toimenpiteet kuuluvat Lahti Aqua - konsernin strategisiin painopisteisiin. Työhyvinvointikysely tehdään henkilöstölle kerran vuodessa ja siitä saatuja tuloksia analysoimalla nostetaan vuosittain esiin kehittämistarpeita yritys- ja tiimitasolla. Koko henkilöstön halutaan osallistuvan työhyvinvoinnin kehittämiseen. Saadun henkilöstöpalautteen perusteella jokainen tiimi kehittää omaa työhyvinvointia ja työnantaja koko yrityksen työhyvinvointia.

Vuoden 2018 kokonaisarvosana työhyvinvointikyselyssä oli 4,08 (asteikolla 1-5) ja vastausprosentti oli 90 %. Parhaimmat arvosanat kyselyssä saatiin työhyvinvoinnin kehittämisestä, esimiestyöstä, yhteistyöstä ja yhtiön strategian tuntemuksesta. Kehittämisen varaa kyselyn mukaan oli tiedonkulussa, tasa-arvossa ja yhdenvertaisuudessa sekä uusien tehtävien ja palautteen saamisessa.

Työhyvinvointipäivään syyskuussa osallistui koko henkilöstö. Yhteinen retkipäivä vietettiin Repoveden kansallispuistossa Kouvolassa.

Työturvallisuus

Työturvallisuus on konsernissa tärkeä toiminnallinen tavoite. Tavoitteena on nolla työtapaturmaa. Työtapaturmia sattui yhteensä kahdeksan, joista aiheutui sairauspoissaoloja yhteensä 112 päivää.

Ennaltaehkäisevää toimintaa oli vuoden aikana mm. työturvallisuuskierrokset, työturvallisuuskorttikoulutukset, kemikaalirekisteri ja käyttöturvallisuustiedotteet sekä riskien kartoittaminen.


12

Hallituksen toimintakertomus


Lahti Aqua Oy on konsernin emoyhtiö. Tytäryhtiöitä ovat Aqua Palvelu Oy, Aqua Verkko Oy ja LABIO Oy, jossa Lahti Aqua Oy:n omistusosuus on 60 %. Lahti Aqua Oy:n kaikki osakkeet omistaa Lahden kaupunki. Lahti Aqua Oy omistaa LABIO Oy:tä lukuun ottamatta muiden tytäryhtiöiden koko osakekannan. Tytäryhtiöt eivät maksa osinkoa vuodelta 2018.

Lahti Aqua vesikonserni tuottaa vesihuoltopalvelut Lahden kaupungissa toiminta-alueellaan toimien liiketaloudellisesti kannattavasti. Lisäksi konserni tuottaa vesihuoltopalveluita Hollolan kunnalle sopimuspohjaisesti. Yhtiön toiminnan arvoina ovat korkea laatu, matala riski, kilpailukykyiset kustannukset ja hyvä asiakaspalvelu. LABIO Oy tuottaa jätehuoltopalveluita ja kompostointia ympäristökunnille ja muille toimijoille sekä biokaasua jatkojalostettavaksi.

Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja sen päättymisen jälkeen

Yhtiö vakiinnutti toimintansa vuoden 2016 alussa toteutetun Nastolan ja Hämeenkosken liitoksilla kasvaneella toiminta-alueellaan. Yhtiön toiminta-alueella on noin 145 000 asukasta ja alueen yritykset.

Pääasiakasryhmän (kerros- ja rivitalot) sekä teollisuuden veden käytön vähenemisen vuoksi veden myynti laski 1,1 % ja laskutetun jäteveden määrä 0,3 % edellisen vuoden tasosta. Vedenkäytön väheneminen oli budjetoitua suurempi.

Konserni tuotti biokaasua jätevedenpuhdistamoilla 2,4 milj. m3 ja siitä edelleen lämpöä 13,4 GWh, josta oman käytön lisäksi myi Lahti Energialle 5,7 GWh. LABIO Oy tuotti biokaasua 42,2 GWh.

Yhtiön sekä konsernin taloudellinen tulos ei saavuta budjetoitua, johtuen mm. mainostoimintaan liittyvistä budjetoimattomista kuluista sekä SK4 rakennuksiin liittyvästä kertapoistosta. Yhtiön ulos myytyjen muiden palveluiden liikevaihto oli projektitoiminnan kautta merkittävä. Konsernissa liittymismaksutulot olivat ennusteen mukaiset ja tonttijohtomaksujen määrä ylitti budjetin.

Yhtiön toimitusjohtaja vaihtui 1.6.2018 eläköitymisen myötä. Uutena toimitusjohtajana aloitti Jouni Lillman. Yhtiössä ja konsernissa tapahtui tilikauden aikana useita sisäisiä henkilömuutoksia.

Yhtiön hallitus huomioi Lahden kaupungin päivitetyn strategian sekä yhtiölle asetetut tavoitteet yhtiön strategiatyön yhteydessä.

Kariniemen jätevedenpuhdistamorakennusten saneerauksen (SK4) suunnittelu valmistui kesällä 2018. SK4 saneerausurakka käynnistettiin loppuvuodesta 2018. Saneerausurakan johdosta osa Aqua Palvelu Oy:n henkilökunnasta siirtyi vuokrattuihin väliaikaistiloihin sekä osa hajautettuna omiin olemassa oleviin tiloihin.

Palveluiden ja tuotteiden laatu täytti tavoitteet ja jäteveden lupaehdot saavutettiin kaikilla neljällä puhdistamolla. Taloustutkimus Oy:n tekemän asiakastyytyväisyysmittauksen mukaan yhtiön toiminta ja veden laatu olivat suurimpien toimijoiden parhaat maassamme.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut mitään olennaisia tapahtumia.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja yhtiön toiminnan kehittämisestä

Konserni jatkaa strategiansa mukaisesti toiminnan kehittämistä ja integroitumista toiminta-alueellaan.

Myytyjen palveluiden ja tuotteiden kokonaismäärän uskotaan jatkavan asutuksen osalta hienoista laskua. Pääkuluttajasegmentin, kerrostalojen, käyttäjien laitteistojen modernisointi ja huoneistokohtainen vedenmittaus tulee jatkumaan ja tältä osin pienentämään ominaiskulutusta sekä mahdollisesti vähentämään veden myyntiä, riippuen asukasmäärän kehityksestä. Teollisuusasiakkaat ovat ennakoineet tuotannon pienenevän vuoden 2018 tasosta. Investointien kokonaisvolyymi konsernissa on noin 14 M€. Konserni valmistautuu tulevien vuosien verkostojen kasvavaan saneerauksen toteuttamiseen ja rahoittamiseen.

Konsernilla on useita omia kehityshankkeita sekä yhteishankkeita eri tahojen kanssa, joilla tavoitellaan toiminnan tehostamista ja tuottavuuden kasvua sekä muita strategian mukaisia tavoitteita. Yhtiö osallistuu ja rahoittaa vesihuoltoalan tutkimusta toimialan järjestön vesilaitosyhdistyksen käynnistämissä projekteissa sekä muissa yhteistyöhankkeissa omien kehitysprojektien lisäksi. Yhtiö osallistuu Vesijärvisäätiön kautta järven hoito- ja kunnostustoimiin, osana yhtiön lupiin liittyviä valvontatutkimusohjelmia.

Riskien hallinta ja vakuutukset

Yhtiö noudattaa konsernin kokonaisvaltaista riskienhallintaohjelmaa (ERM), joka on hyväksytty emoyhtiön ja tytäryhtiöiden hallituksissa. Ohjelmassa on arvioitu liiketoiminnan riskit, operatiiviset riskit, rahoitus- ja taloudelliset riskit sekä vahinkoriskit. Riskit on dokumentoitu seuranta-, hallinta- ja vastuurekisteriin. Kaikista riskeistä on arvioitu todennäköisyys ja vuosikustannus. Riskit on luokiteltu ja priorisoitu. Konsernissa riskienhallintaprosessi on yhteinen kuitenkin siten, että LABIO Oy:ssä on erillinen omaan toimintaan kohdistuva riskienhallintajärjestelmä. Emoyhtiön hallitus on päättänyt riskitoleransseista konsernissa ja sen yhtiöissä. Konsernin riskitasosta ja hallinnasta raportoidaan vuosineljännesraportoinnin osana.

Kuluvan vuoden aikana konsernin kokonaisvaltainen riskienhallintaohjelma päivitetään vastaamaan paremmin nykypäivän vaatimuksia mm. työturvallisuuden ja raportoinnin osalta.

Vuoden aikana on jatkettu käytännön toimia erityisesti kahteen riskinhallinnan osa-alueeseen. Operatiiviset riskit on kartoitettu WSP (Water Safety Plan) ja SSP (Sanitation Safety Plan) suunnitelmilla, joiden perusteella on tehty tarvittavat toimenpiteet ja investoinnit riskien hallitsemiseksi, vähentämiseksi ja poistamiseksi. Konsernille on laadittu tietoturvapolitiikka mm. kyberriskien hallintaa varten. Nämä suunnitelmat ovat valmiit ja käytössä.

Konsernin riskienhallinta on osa aktiivista strategista johtamista. Riskianalyysit on toteutettu ohjelman mukaisesti konsernin johtoryhmätasolla syksyisin. Riskitarkastelussa 20 suurinta riskiä noin 70 tunnistetusta strategisista, operatiivisista, talous- ja rahoitusriskeistä sekä vahinkoriskeistä muodostavat noin 80 % koko riskipotentiaalista. Suurimmat liiketoimintariskit ovat Labio Oy:n omistajariski ja SK4 investointi, operatiivisissa riskeissä päästöt puhdistamolle, talousriskeissä avainasiakasriskit ja vahinkoriskeissä ilkivalta. Ns. varautumiseen ja valmius- ja jatkuvuudensuunnitteluun liittyvät operatiiviset riskit on kartoitettu yksityiskohtaisemmin operointiyhtiö Aqua Palvelu Oy:ssä. Konserni on panostanut erityisesti pohjavesialueiden ja vedenottamoiden varustukseen ja hallintaan herkillä pohjavedenottamoalueilla sekä osallistunut seudullisen pohjavedensuojelusuunnitelman valmisteluun ympäristölupiin liittyvien lausuntojen antamiseen.

Osa riskienhallintaa on lakisääteisten vakuutusten lisäksi vakuuttaminen vapaehtoisilla vakuutuksilla. Konsernin vakuutusturva on tarkistettu ja se on kattava. Vapaaehtoinen vakuutusturva kattaa tuotevahinkovastuun, omaisuusvahinkovastuun ja oikeusturvavastuun. Uutena osa-alueena on henkilöstön sairauskuluvakuutus.

Konsernilla on ajan tasalla oleva valmiussuunnitelma osana ERM- ohjelmaa vesihuollon poikkeustilanteiden varalle. Suunnitelma perustuu valmiuslainsäädäntöön ja muihin viranomaismääräyksiin ja säädöksiin.

Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta

Konsernin tunnusluvut liiketoiminnasta sekä taloudellisesta asemasta ja tuloksesta

2018 2017 2016
Liikevaihto M€ 37,2 37,8 37,6
Liikevoitto M€ 5,2 8,0 7,6
Liikevoitto % 14,0 21,2 20,2
Oman pääoman tuotto % 4,1 7,4 7,6
Omavaraisuusaste % 28,5 26,8 24,9

Lahti Aqua Oy:n tunnusluvut liiketoiminnasta sekä taloudellisesta asemasta ja tuloksesta

2018 2017 2016
Liikevaihto M€ 30,5 30,8 31,0
Liikevoitto M€ -0,6 0,7 0,8
Liikevoitto % -2,1 2,3 2,7
Oman pääoman tuotto % -2,9 0,6 2,0
Omavaraisuusaste % 51,1 50,0 47,0

Maksut

Vesihuoltolain mukaisesti vesihuoltomaksujen tarkoituksena on kattaa toiminnasta aiheutuvat kustannukset, ml. kohtuullinen tuotto, toimintaan sitoutuneelle pääomalle. Yhtiön perimät maksut ovat alle valtakunnallisen keskitason ja noin 20 % alle keskiarvon verrattuna muihin vertailuryhmän toimijoihin. Yhtiön vesihuoltomaksuja ei korotettu koko vuoden aikana.

Yhtiö laskuttaa Hollolan kunnan asiakkaita Hollolan kunnan teknisen lautakunnan hyväksymillä vesihuoltomaksuilla. Vuoden 2018 vesihuoltomaksut sekä maksurakenne säilyivät samana kuin vuonna 2017.

Asiakkaat

Lahti Aqua Oy tuottaa vesihuoltopalvelut Lahden kaupungin 120 000 asukkaalle, jotka ovat lähes 100 prosenttisesti palveluiden käyttäjiä. Lisäksi yhtiö huolehtii 18 500 hollolalaisen vesihuoltopalveluista Hollolan kunnan alueella. Hollolan kunnan asukkaista noin 78 % on vesihuoltopalveluiden piirissä.

Vuoden 2018 aikana Lahdessa uusia liittyjiä oli 178, näistä oli omakotitaloja 146, kerros- ja rivitaloja 20 ja muita rakennuksia 12. Vuoden 2018 lopussa Lahdessa liittyneitä kiinteistöjä oli 17 420. Hollolan kunnassa vesihuoltoon liittyi uusia kiinteistöjä 41, liittyneiden kiinteistöjen määrä oli vuoden lopussa 4 480.

Liikevaihto

Emoyhtiön liikevaihto oli 30,5 M€ ja konsernin, johon on yhdistetty LABIO Oy 1.10.2013 alkaen, liikevaihto oli 37,2 M€. Emoyhtiön liikevaihto Lahden alueelta oli noin 26,4 M€ ja Hollolan alueelta 4,1 M€. LABIO Oy:n liikevaihto oli 5,5 M€. Yhtiön liiketoiminnan muut tuotot olivat 3,6 M€. Konsernin kokonaistulot olivat 40,4 M€.

Kulut

Emoyhtiön käyttökulut olivat 34,8, M€, johon sisältyvät tytäryhtiöiden palvelumaksu 9,6 M€ ja vuokra 12,3 M€.

Konsernin käyttökulut olivat 35,7 M€. Suurimmat yksittäiset kuluerät olivat henkilöstömenot, ulkopuoliset palvelut ja vuokrat.

Tulos

Emoyhtiön liiketulos oli -0,6 M€ ja suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin 2,9 M€ sisältäen Kariniemen rakennuksista tehdyn kertapoiston 0,8 M€. Yhtiön tilikauden voitto verojen jälkeen oli 612.472,88 euroa.

Konsernin liikevoitto oli 5,2 M€ ja suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin 11,6 M€. Konsernin tilikauden voitto oli verojen jälkeen 1,9 M€.

Investoinnit

Lahti Aqua Oy:n käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tilikaudella 1,3 M€. Yhtiön suurimpia käyttöomaisuusinvestointeja olivat SK4 toimitilahankkeeseen liittyvät kulut.

Vesikonsernin investoinnit olivat yhteensä 10,2 M€ ja konsernin kokonaisinvestoinnit 10,5 M€ (LABIO Oy 0,3 M€). Rakennuksiin ja niihin liittyviin koneisiin ja laitteisiin investoitiin 1,4 M€. Vesi- ja viemäriverkon rakentamiseen käytettiin 3,3 M€, josta saneerauksen osuus oli 1,8 M€. Verkoston määrä kasvoi 9,4 km:llä. Verkostojen kokonaispituus oli vuoden lopussa 2070 km ja keski-ikä 27 vuotta.

RAHOITUS

Pääomalainat

Lahti Aqua -konserniin kuuluvalla Aqua Verkko Oy:llä on kaupungin konsernipankista korollista velkaa 31.000.000,00 euroa, joka on pääomalainaa ja jonka laina-aika päättyy 31.7.2038. Laina on osakeyhtiölain 12 luvun mukainen laina, jolloin pääoman tai koron maksamisesta ei anneta vakuutta. Laina-aika on 20 vuotta. Lainan pääomaa lyhennetään ja korkoa maksetaan osakeyhtiölain luvussa asetetuin rajoittein. Mikäli korkoa voidaan maksaa vain osittain, siirtyy maksamaton korko seuraavaan maksun edellytykset täyttävään eräpäivään.

Lahti Aqua -konserniin kuuluvalla LABIO Oy:llä on Päijät-Hämeen Jätehuollosta korollista velkaa 923.076,90 euroa, joka on pääomalainaa ja jonka laina-aika päättyy 30.11.2028. Laina on osakeyhtiölain 12 luvun mukainen laina, jolloin pääoman tai koron maksamisesta ei anneta vakuutta. Laina-aika on 15 vuotta. Lainan pääomaa lyhennetään ja korkoa maksetaan osakeyhtiölain luvussa asetetuin rajoittein. Mikäli korkoa voidaan maksaa vain osittain, siirtyy maksamaton korko seuraavaan maksun edellytykset täyttävään eräpäivään.

Lahti Aqua -konserniin kuuluvalla LABIO Oy:llä on Päijät-Hämeen Jätehuollosta korollista velkaa 1.176.000,00 euroa, joka on pääomalainaa ja jonka laina-aika päättyy 31.8.2025. Laina on osakeyhtiölain 12 luvun mukainen laina, jolloin pääoman tai koron maksamisesta ei anneta vakuutta. Laina-aika on 10 vuotta. Lainan pääomaa lyhennetään ja korkoa maksetaan osakeyhtiölain luvussa asetetuin rajoittein. Mikäli korkoa voidaan maksaa vain osittain, siirtyy maksamaton korko seuraavaan maksun edellytykset täyttävään eräpäivään.

Muut lainat

Konsernin lainat, yhteensä 89,5 M€ - sisältäen myös pääomalainat, muodostuvat kolmesta yhtiöstä:

1) Lahti Aqua Oy:n 19,3 M€ lainat kaupungin konsernipankilta.
2) Aqua Verkko Oy:n 31,0 M€ pääomalaina kaupungin konsernipankilta ja 29,6 M€ lainat kaupungin konsernipankilta.
3) LABIO Oy:n Lahti Aqua -konsernin ulkopuoliset lainat 9,6 M€.

Lahti Aqua Oy:n taseen loppusumma oli 59,9 M€. Koko konsernin taseen loppusumma oli 146,9 M€.

Lähipiirilainat

Labio 1/2018 (30.11.2018): 1.200.000,00 e, laina-aika 10 v., korko 1,4574 %
Labio 1/2015 (30.12.2015): 2.500.000,00 e, laina-aika 10 v., pääomalaina, korko 3,24 %
Labio 1/2013 (26.6.2013): 3.500.000,00 e, laina-aika 15 v., korko 2,9 %
Labio 2/2013 (26.6.2013): 1.800.000,00 e, laina-aika 15 v., pääomalaina, korko 5,05 %

Hallitus

Jouni Lillman toimitusjohtaja
Kari Lempinen puheenjohtaja
Hannu Rahkonen varapuheenjohtaja
Ville Lahtinen hallituksen jäsen
Anita Kokkonen hallituksen jäsen
Maarit Tuomi hallituksen jäsen
Neea Similä hallituksen jäsen
Harri Rummukainen hallituksen jäsen
Jyrki Hiltunen hallituksen jäsen, henkilöstön edustaja
Toni Salo hallituksen jäsen, henkilöstön varaedustaja
Soile Toivonen sihteeri

Henkilöstö

Lahti Aqua Oy:n vakituisesta henkilöstöstä poistui viisi henkilöä ja tilalle rekrytoitiin kaksi uutta henkilöä. Aqua Palvelusta siirtyi kaksi henkilöä emoyhtiön palvelukseen. Yhtiön vakituisen henkilökunnan määrä 31.12.2018 oli 23 henkilöä. Tilapäisiä kesätyöntekijöitä oli vuoden aikana 1 henkilö kesä-elokuussa. Keskimääräinen henkilöstömäärä vuoden aikana oli 24,8.

Aqua Palvelu Oy:n vakituisen henkilöstön määrä väheni kuudella henkilöllä, joista kaksi siirtyi emoyhtiön palvelukseen. Yhtiöön rekrytoitiin kaksi uutta henkilöä ulkopuolelta ja yksi määräaikainen työsuhde vakinaistettiin. Yhtiön vakituisen henkilöstön määrä 31.12.2018 oli 52 henkilöä. Kaksi henkilöä on määräaikaisella kuntoutustuella. Tilapäisiä kausityöntekijöitä oli vuoden aikana 10 henkilöä tammi-syyskuun aikana. Keskimääräinen henkilöstömäärä vuoden aikana oli 56,7.

Labio Oy:n vakituisesta henkilöstöstä poistui kaksi henkilöä sekä yksi tuntipalkkainen ja määräaikainen työsuhde vakinaistettiin. Yhtiön vakituisen henkilökunnan määrä 31.12.2018 oli 14 henkilöä ja määräaikaisia kaksi henkilöä. Keskimääräinen henkilöstömäärä vuoden aikana oli 15 henkeä.

Konsernin vakituisen henkilöstön määrä 31.12.2018 oli 89 ja määräaikaisia henkilöitä oli kaksi.

Henkilöstön palkat ovat sopimuspalkkoja ja perustuvat työsopimuksiin sekä työehtosopimuksiin. Vuodelle 2018 oli henkilöstöä koskeva tulospalkkiosopimus. Tulospalkkiolaskelma ei toteutunut kaikkien tavoitteiden osalta ja varsinaista tulospalkkiota ei jaeta. Henkilöstölle jaettiin kannustepalkkio, perusteena mm. organisaatiomuutosten hyvä läpivienti. Kannustepalkkion suuruus on 1000 e/henkilö ja se maksetaan helmikuun palkanmaksun yhteydessä. Toimitusjohtajille ja yksilöiden johtajille maksetaan tulospalkkiota omien tulospalkkiotavoitteiden mukaisesti. Toteutumisarvion ja päätöksen tekee konsernin toimitusjohtaja.

Toimitusjohtajan palkkaus perustuu johtajasopimukseen ja sen pohjalta laadittavan erillisen hallituksessa hyväksytyn tulospalkkiosopimuksen mukaiseen tulospalkkioon. Palkkioperusteet käsittävät yhteisen koko konsernin taloudellisen ja toiminnallisen tulokseen pohjautuvan osan sekä yhtiö- ja yksikkökohtaisten tavoitteiden toteutumiseen perustuvat osat. Tulospalkkion ehtoina ovat mm. tuotteiden ja palveluiden laatutavoitteet sekä kannattavuus- ja toiminnan tehokkuus- ja kehittämistavoitteet sekä saavutetut säästöt.

2018 2017 2016
Palkat ja palkkiot, konserni 5,4 5,3 5,5
Lahti Aqua Oy 1,7 1,6 1,5
Aqua Palvelu Oy 2,9 2,9 3,2
LABIO Oy 0,8 0,8 0,8
Henkilöstön määrä, konserni 89 92 96
Lahti Aqua Oy 23 25 25
Aqua Palvelu Oy 52 55 58
LABIO Oy 14 12 13

Hallituksen palkkiot ovat kaupunginhallituksen valtuustokaudelle tekemän päätöksen mukaiset.

Konsernissa ei ole käytössä lisäeläkejärjestelmiä.

Lahti Aqua Oy:n toimitusjohtajan tulospalkkio oli 18 840 euroa vuodelta 2018. Lahti Aqua Oy:n konsernin henkilöstölle maksetaan kannuste/tulospalkkiotavuodelta 2018 yhteensä noin 162 000 euroa. Edellä mainitut luvut eivät sisällä sivukuluja.

Hallituksien palkkiot koko konsernissa olivat 29 987 euroa. Lahti Aqua Oy:n toimitusjohtajan rahapalkka oli 117 400 euroa ja luontaisedut 6344 euroa.

Ympäristö

Konsernin päätoiminnot perustuvat voimassaoleviin, eri lakien pohjalta saatuihin lupiin, jotka ovat emoyhtiöllä. Vedenottamoilta on ympäristölupaviranomaisten lupiin perustuen mahdollisuus pumpata kulutukseen pohjavettä 36 500 m3/d. Tämän lisäksi voidaan ostaa vettä Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymältä, jolla on vedenottolupia noin 15 000 m3/d määrälle.

Jätevedenpuhdistamot ovat toimineet ympäristöviranomaisten asettamien lupaehtojen mukaisesti. Kaikki jätevesilietteen käsittelyssä omana tuotantona syntynyt biokaasu käytettiin lämmöntuotantoon omiin prosesseihin ja lämmön myyntiin. Lopputuloksena syntynyt mädätetty liete on käsitelty LABIO Oy:n kompostointilaitoksessa.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Yhtiössä eikä konsernin muissa yhtiöissä ole ollut olennaisia tapahtumia tilikauden päättymisen jälkeen.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Yhtiön sekä konsernin tuloksentekokyvyn ennakoidaan säilyvän vakaana vuonna 2019.

Ehdotus osingonmaksusta

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2018 maksetaan osinkoa 400.000,00 euroa.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty yhtiön osakasluetteloon.

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan kahdessa erässä 4.6.2019 ja 10.12.2019.

Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain ja kutakin osakelajia koskevat yhtiöjärjestyksen pääasialliset määräykset

2018 2017 2016
Osakkeet (1 ääni/osake) 20 20 20

Yhtiössä on 20 kpl osakkeita, joilla kaikilla on yhtäläiset oikeudet osinkoon ja yhtiön varoihin. Yhtiön osakkeet omistaa Lahden kaupunki. Osakkeita rasittaa yhtiöjärjestyksen mukainen lunastuslauseke. Yhtiöjärjestyksen mukaan ilman Lahti Aqua Oy:n suostumusta yhtiön osakkeita eivät voi luovutustoimin hankkia muut kuin kunnat, kuntayhtymät ja kuntien keskusjärjestöt sekä ne kunnalliset laitokset ja yhteisöt, jotka voivat olla kuntien eläkevakuutusten jäsenyhteisöjä.

Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat

Lahti Aqua Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 27.4.2018 valitsemina hallituksen jäseninä ovat toimineet Kari Lempinen, Hannu Rahkonen, Ville Lahtinen, Anita Kokkonen, Maarit Tuomi, Neea Similä, Harri Rummukainen ja henkilöstön varsinainen edustaja Jyrki Hiltunen sekä henkilöstön varaedustaja Toni Salo. Hallituksen puheenjohtaja on toiminut Kari Lempinen. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut 31.5.2018 asti Martti Lipponen. 1.6.2018 alkaen yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Jouni Lillman. Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Mia Svensk, KHT.

Tositelajin kuvaus Tositelajit Kirjanpitokirjojen säilytystapa
Pankki- ja kassatositteet 13 sähköisesti ja paperitositteina
Ostolaskut 20 sähköisesti
Myyntilaskut 15, 30, 52 ja 70 sähköisesti
Osto- ja myyntilaskujen suoritukset 24 ja 33 sähköisesti
Käyttöomaisuuskirjanpito 1000 – 1540 sähköisesti
Palkkakirjanpidon tositteet 17 sähköisesti ja paperitositteina
Muistiotositteet 11 sähköisesti ja paperitositteina
ALV-maksuajon tositteet ALV sähköisesti
Hyvitysten palautukset HYV sähköisesti
LAHTI AQUA KONSERNI
TULOSLASKELMA Konserni Lahti Aqua Oy
2017 2018 2017 2018
LIIKEVAIHTO 37 820 116,63 37 198 685,83 30 817 266,99 30 487 123,90
Valmistus omaan käyttöön 748 516,49 543 485,66 0,00 0,00
Liiketoiminnan muut tuotot 2 743 402,00 3 155 731,78 3 218 158,46 3 646 208,75
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -4 715 160,90 -5 059 733,59 -389 033,28 -736 228,77
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 59 109,65 -79 521,94
Ulkopuoliset palvelut -4 843 735,69 -5 460 105,52 -11 844 859,53 -12 358 347,66
Materiaalit ja palvelut yhteensä -9 499 786,94 -10 599 361,05 -12 233 892,81 -13 094 576,43
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -5 317 826,67 -5 116 199,71 -1 617 538,94 -1 552 316,17
Henkilösivukulut
Eläkekulut -933 766,13 -1 085 118,43 -300 428,06 -389 163,19
Muut henkilösivukulut -183 796,44 -146 667,77 -51 627,77 -30 276,70
Henkilöstökulut yhteensä -6 435 389,24 -6 347 985,91 -1 969 594,77 -1 971 756,06
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -10 683 358,72 -11 634 558,13 -2 111 729,57 -2 929 967,40
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -10 683 358,72 -11 634 558,13 -2 111 729,57 -2 929 967,40
Liiketoiminnan muut kulut -6 679 056,59 -7 125 497,37 -16 998 062,67 -16 772 117,61
LIIKEVOITTO/-TAPPIO 8 014 443,63 5 190 500,81 722 145,63 -635 084,85
Rahoitustuotot ja kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä 242 815,86 221 106,01
Muilta 2 748,07 887,82 770,91 887,82
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille -2 967 007,12 -2 456 504,70 -347 928,01 -316 549,15
Muille -1 261 367,87 -571 243,27 -2,00 -18,96
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -4 225 626,92 -3 026 860,15 -104 343,24 -94 574,28
VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 3 788 816,71 2 163 640,66 617 802,39 -729 659,13
Tilinpäätössiirrot
Tilinpäätössiirrot 0,00 0,00 1 551 300,00 1 500 000,00
Satunnaiset erät yhteensä 0,00 0,00 1 551 300,00 1 500 000,00
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 3 788 816,71 2 163 640,66 2 169 102,39 770 340,87
Tuloverot -890 385,35 -456 058,17 -438 602,61 -157 867,99
Vähemmistöosuudet -27 219,97 147 266,05
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 2 871 211,39 1 854 848,54 1 730 499,78 612 472,88
Liikevoitto-% (=Liiketulos-%) 21,2 % 14,0 % 2,3 % -2,1 %
Nettotulos 2 871 211,39 1 854 848,54 179 199,78 612 472,88
Nettotulos = liiketulos +/- rahoituserät +/- verot
   
LAHTI AQUA KONSERNI
TASE Konserni Lahti Aqua Oy
2017 2018 2017 2018
Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 2 847 354,04 2 257 248,43 2 420 532,33 1 875 655,38
Muut pitkävaikutteiset menot 399 607,97 228 108,89 149 049,78 52 133,22
Ennakkomaksut 11 205,61 58 407,87 11 205,61 58 407,87
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 3 258 167,62 2 543 765,19 2 580 787,72 1 986 196,47
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Omistetut 952 917,62 960 752,62 799 857,62 799 857,62
Vuokraoikeudet 82 215,23 82 215,23 82 215,23 82 215,23
Rakennukset ja rakennelmat
Omistetut 112 223 867,57 113 619 615,74 27 609 621,21 25 423 770,25
Koneet ja kalusto 19 002 718,80 17 473 091,35 37 362,35 33 118,04
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 4 628 560,05 2 593 901,68 146 622,35 1 293 390,58
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 136 890 279,27 134 729 576,62 28 675 678,76 27 632 351,72
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä 13 000 000,00 13 000 000,00
Muut osakkeet ja osuudet 118 419,10 118 419,10 118 419,10 118 419,10
Sijoitukset yhteensä 118 419,10 118 419,10 13 118 419,10 13 118 419,10
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 140 266 865,99 137 391 760,91 44 374 885,58 42 736 967,29
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 277 470,66 289 033,58 - -
Vaihto-omaisuus yhteensä 277 470,66 289 033,58 0,00 0,00
Pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset - - 6 484 615,40 7 026 923,10
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 0,00 0,00 6 484 615,40 7 026 923,10
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 4 099 630,39 2 781 192,42 3 170 229,65 1 837 525,80
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 5 406 914,81 5 609 304,02 6 655 864,04 7 819 714,06
Siirtosaamiset 67 432,61 628 529,23 13 120,25 288 982,14
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 9 573 977,81 9 019 025,67 9 839 213,94 9 946 222,00
Rahat ja pankkisaamiset 29 704,25 200 521,67 24 928,43 195 782,10
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 9 881 152,72 9 508 580,92 16 348 757,77 17 168 927,20
Vastaavaa yhteensä 150 148 018,71 146 900 341,83 60 723 643,35 59 905 894,49
Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
Osake- osuus- tai muu vastaava pääoma 16 818 792,65 16 818 792,65 16 818 792,65 16 818 792,65
Muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00
Edellisen tilikauden voitto (tappio) 12 698 736,67 15 169 948,06 3 832 237,75 5 162 737,53
Tilikauden voitto/tappio 2 871 211,39 1 854 848,54 1 730 499,78 612 472,88
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 40 388 740,71 41 843 589,25 30 381 530,18 30 594 003,06
VÄHEMMISTÖOSUUS 1 106 830,50 959 564,45
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahalaitoksilta 3 685 816,00 3 034 634,00 - -
Velat saman konsernin yrityksille 64 754 008,89 81 578 991,88 18 096 666,00 16 946 666,00
Muut velat 7 910 766,50 7 910 766,50 7 950 616,10 7 950 616,10
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 76 350 591,39 92 524 392,38 26 047 282,10 24 897 282,10
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahalaitoksilta 20 651 182,00 651 182,00 0,00 0,00
Ostovelat 2 516 952,13 2 563 716,86 910 311,49 1 026 381,71
Velat saman konsernin yrityksille 3 613 897,78 4 172 647,78 2 322 775,06 2 528 354,56
Muut velat 1 764 387,66 1 809 972,52 400 189,69 455 571,15
Siirtovelat 3 755 436,54 2 375 276,59 661 554,83 404 301,91
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 32 301 856,11 11 572 795,75 4 294 831,07 4 414 609,33
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 108 652 447,50 104 097 188,13 30 342 113,17 29 311 891,43
Vastattavaa yhteensä 150 148 018,71 146 900 341,83 60 723 643,35 59 905 894,49
LAHTI AQUA KONSERNI
EPÄSUORA RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2018
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto / tappio ennen tilinpäätössiirtoja 3 788 816,71 2 163 640,66
Oikaisut
Suunnitelman mukaiset poistot 10 683 358,72 11 634 558,13
Rahoitus tuotot ja kulut 4 225 626,92 3 026 860,15
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 18 697 802,35 16 825 058,94
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 871 820,83 876 594,00
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -59 109,65 −11 562,92
Lyhytaik. korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -1 134 467,37 −907 153,66
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -321 756,19 −42 122,58
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rah. kuluista -4 271 523,10 −3 763 116,45
Saadut korot liiketoiminnasta 2 748,07 887,82
Maksetut välittömät verot -712 237,74 −1 140 763,22
Rahavirta ennen tilinpäätössiirtoja -4 981 012,77 −4 902 991,85
Liiketoiminnan rahavirta (A) 13 395 033,39 11 879 944,51
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -9 658 146,33 −8 115 814,21
Investointien rahavirta (B) -9 658 146,33 −8 115 814,21
Rahoituksen rahavirta
SVOP 0,00 0,00
Lyhytaikaisten lainojen lisäys 20 000 000,00 4 172 647,20
Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0,00 -20 000 000,00
Konsernipankkilaina, pitkäaikainen 0,00 20 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,00 2 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -23 829 822,70 −4 172 647,78
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,00 -5 267 449,01
Maksetut osingot ja muut voitonjako -200 000,00 −400 000,00
Edellisten tilikausien muutos 0,00 74 136,71
Rahoituksen rahavirta (C) -4 029 822,70 −3 593 312,88
Rahavarojen muutos (A+B+C) lis. (+) väh (-) -292 935,64 170 817,42
Rahavarat tilikauden alussa 322 639,89 29 704,25
Rahavarat tilikauden lopussa 29 704,25 200 521,67
LAHTI AQUA OY
EPÄSUORA RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2018
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto / tappio ennen tilinpäärössiirtoja 617 802,39 −729 659,13
Oikaisut
Suunnitelman mukaiset poistot 2 111 729,57 2 929 967,40
Rahoitus tuotot ja kulut 104 343,24 94 574,28
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 2 833 875,20 2 294 882,55
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -584 360,22 1 439 562,35
Lyhytaik. korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -246 649,35 130 445,50
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -831 009,57 1 570 007,85
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rah. kuluista -347,930.01 −317 003,96
Saadut korot liiketoiminnasta 243 586,77 218 245,68
Maksetut välittömät verot -106 237,96 −330 921,64
Rahavirta ennen tilinpäätösiirtoja -210 581,20 −429 679,92
Liiketoiminnan rahavirta (A) 1 792 284,43 3 435 210,48
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -312 862,87 −1 292 049,11
Myönnetyt lainat 657 692,30 −542 307,70
Osuudet saman konsernin yrityksissä 0,00 0,00
Investointien rahavirta (B) 344 829,43 −1 834 356,81
Rahoituksen rahavirta
SVOP 0,00 0,00
Lyhytaikaisten lainojen lisäys 2 350 000,00 0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 350 000,00 0,00
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,00 1 200 000,00
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 230 000,00 2 350 000,00
Maksetut osingot ja muut voitonjako -200 000,00 −400 000,00
Saadut ja maksetut konserniavustukset 0,00 0,00
Edellisten tilikausien muutos 0,00 0,00
Rahoituksen rahavirta (C) -2 430 000,00 −1 430 000,00
Rahavarojen muutos (A+B+C) lis. (+) väh (-) -292 886,14 170 853,67
Rahavarat tilikauden alussa 317 814,57 24 928,43
Rahavarat tilikauden lopussa 24 928,43 195 782,10

LAHTI AQUA -KONSERNI

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Yhtiön tytäryhtiö LABIO Oy on yhdistetty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintameno vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Vaihto-omaisuus esitetään fi-fo periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todellisen myyntihinnan määräisenä. Rahoitusvälineet on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT (t€)
Konserni Lahti Aqua Oy
2017 2018 2017 2018
Liikevaihto
Veden myyntitulot 9 293 9 204 9 293 9 204
Jätevesilaskutus 16 320 16 164 16 320 16 164
Muut myyntiin liittyvät tulot 7 492 7 267 5 204 5 119
Bio- ja kompostiliiketoiminta 4 714 4 564 - -
Yhteensä 37 820 37 199 30 817 30 487
Valmistus omaan käyttöön
Valmistus omaan käyttöön 749 543 0 0
Muut myyntitulot
Liiketoiminnan muut tuotot
Konsernituotot - - 650 531
Vuokratulot 49 53 49 49
Palveluliiketoiminnan tulot 1 735 1 477 1 735 1 460
Muut tulot 960 1 625 785 1 605
Yhteensä 2 743 3 156 3 218 3 645
Henkilöstö
Henkilöstöä keskimäärin 101 97 26 25
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 5 318 5 116 1 618 1 552
Eläkekulut 934 1 085 300 389
Muut henkilösivukulut 184 147 52 30
Yhteensä 6 435 6 348 1 970 1 972
Hallituksen palkkiot Lahti Aqua Oy:ssa olivat 29.987 €, toimitusjohtajan palkka oli 117.400 €, tulospalkkio 18.870 € ja luontaisedut 6.344 €.
     
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT (t€)
Konserni Lahti Aqua Oy
2017 2018 2017 2018
Tilintarkastajien palkkiot
Tilintarkastus 8 10 5 3
Muut palvelut - - - 4
Yhteensä 8 10 5 7
Suunnitelman mukaiset poistot
Aineettomat oikeudet 576 666 516 603
Muut pitkävaikutteiset menot 179 171 105 97
Rakennukset ja rakennelmat 7 084 8 061 1 479 2 386
Koneet ja kalusto 2 845 2 736 12 43
Yhteensä 10 683 11 635 2 112 3 129
Liiketoiminnan muut kulut
Vuokrat 3 543 3 518 15 862 15 195
Hallinnolliset menot 939 1 341 743 1 149
Vastuumenot ja julkiset maksut 1 374 1 485 182 179
Henkilöstön kulut 381 398 198 244
Muut kulut 442 384 14 6
Yhteensä 6 679 7 125 16 998 16 772
Rahoitustuotot ja kulut
Korkotuotot muilta 3 1 1 1
Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä - - 243 211
Korkokulut saman konsernin yrityksille 2 967 2 457 348 317
Muut korkomenot 1 261 571 0 0
Yhteensä 4 226 3 027 104 95
Tilinpäätössiirrot
Tilinpäätössiirrot avustus - - 1 551 1500
Yhteensä 0 0 1 551 1500
Tilikautena lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat
Palveluiden myynti: LABIO Oy avustus 49 46
Palveluiden myynti: Aqua Verkko Oy 619 500
Korkotuotot: LABIO Oy 243 221
Palveluiden osto: Aqua Palvelu Oy -9 500 -9 600
Palveluiden osto: Aqua Verkko Oy -12 800 -12 250
Palveluiden osto: Lahden kaupunki -1 097 -1 659
Korkokulut: Lahden kaupunki -2 967 -2 304 -348 -317
Korkokulut: PHJ Oy -162 -148
TASEEN LIITETIEDOT, Lahti Aqua -konserni (t€)
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet Muut pitkä-vaikutteiset menot Keskeneräiset työt Yhteensä
Hankintameno 1.1.2018 5 295 2 914 11 8 220
Lisäykset 76 0 47 123
Siirrot erien välillä 0 0 0 0
Hankintameno 31.12.2018 5 371 2 914 58 8 343
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2018 2 447 2 514 4 962
Tilikauden poisto 666 171 837
Kertyneet poistot 31.12.2018 3113 2686 0 5799
Kirjanpitoarvo 31.12.2018 2 257 228 58 2544
Kirjanpitoarvo 31.12.2017 2 847 400 11 3 258
TASEEN LIITETIEDOT (t€)
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet Rakennukset Koneet ja kalusto Keskeneräiset työt Yhteensä
Hankintameno 1.1.2018 1 035 178 001 40 070 4629 223 734
Lisäykset 8 5 328 1 072 2 228 8636
Siirrot erien välillä 4128 135 -4 263 0
Hankintameno 31.12.2018 1 043 187 458 41 276 2594 232 371
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2018 65 777 21 067 86 844
Tilikauden poisto 8 061 2 736 10 797
Kertyneet poistot 31.12.2018 0 73 838 23 803 0 97 641
Kirjanpitoarvo 31.12.2018 1 043 113 620 17 473 2 594 134 730
Kirjanpitoarvo 31.12.2017 1 035 112 224 19 003 4 629 136 890
TASEEN LIITETIEDOT, Lahti Aqua Oy (t€)
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Keskeneräiset työt Yhteensä
Hankintameno 1.1.2018 4 436 2 164 11 6 611
Lisäykset 58 0 47 105
Siirrot erien välillä 0 0 0
Hankintameno 31.12.2018 4 494 2 164 58 6 716
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2018 2 015 2 015 4 030
Tilikauden poisto 603 97 700
Kertyneet poistot 31.12.2018 2 619 2 112 0 4 730
Kirjanpitoarvo 31.12.2018 1 876 52 58 1 986
Kirjanpitoarvo 31.12.2017 2 421 149 11 2 581
TASEEN LIITETIEDOT, Lahti Aqua Oy (t€)
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet Rakennukset Koneet ja kalusto Keskeneräiset työt Yhteensä
Hankintameno 1.1.2018 882 46 783 488 147 48 299
Lisäykset 34 5 1147 1187
Siirrot erien välillä 0 0 0 0
Hankintameno 31.12.2018 882 46 817 493 1 293 49 486
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2018 0 19 173 450 19 624
Tilikauden poisto 0 2 220 10 2 230
Kertyneet poistot 31.12.2018 0 21 394 460 0 21 854
Kirjanpitoarvo 31.12.2018 882 25 424 33 1 293 27 632
Kirjanpitoarvo 31.12.2017 882 27 610 37 147 28 676
TASEEN LIITETIEDOT
TASEEN LIITETIEDOT, Lahti Aqua Oy (t€)
Sijoitukset Osuudet osakkuusyhtiössä Muut osakkeet ja osuudet Yhteensä
Hankintameno 1.1.2018 118 13 000 13 118
Hankintameno 31.12.2018 118 13 000 13 118
Kirjanpitoarvo 31.12.2018 118 13 000 13 118
Kirjanpitoarvo 31.12.2017 118 13 000 13 118
Konserniyritykset Konsernin omistusosuus- %
Lahti Aqua Oy, Lahti emoyhtiö
Aqua Palvelu Oy, Lahti 100
Aqua Verkko Oy, Lahti 100
LABIO Oy, Lahti 60
Osakkuusyritykset Konsernin omistusosuus- %
As Oy Petsukka, Kittilä 33,3
TASEEN LIITETIEDOT, Lahti Aqua -konserni (t€)
Saamisten erittely
Konserni Lahti Aqua Oy
Pitkäaikaset saamiset 2017 2018 2017 2018
Saamiset konserniyrityksiltä
Lainasaamiset LABIO Oy:ltä - - 6 485 7 027
Yhteensä 0 0 6 485 7 027
Pitkäaikaset saamiset yhteensä 0 0 6 485 7 027
Lyhytaikaset saamiset
Saamiset konserniyrityksiltä
Konsernipankkisaamiset 5 407 5609 1 663 1 331
Muut saamiset, konserniavustus - - 4 943 6 443
Siirtosaamiset - - 50 46
Yhteensä 5 407 5 609 6 656 7 820
Saamiset muilta
Myyntisaamiset 4 100 2 781 3 170 1 838
Siirtosaamiset 67 629 13 289
Yhteensä 4 167 3 410 3 183 2 127
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 9 574 9 019 9 839 9 946
TASEEN LIITETIEDOT, Lahti Aqua -konserni (t€)
Saamisten erittely
Konserni Lahti Aqua Oy
2017 2018 2017 2018
Siirtosaamisten olennaiset erät
Veronpalautus 13 13 43
Työterveyshuollon palautus/td> 16
Myynnin jaksotus 207
Muut 54 54 13 23
Yhteensä 67 67 13 289
Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 31.12. 16 819 16 819 16 819 16 819
Sidottu oma pääoma yhteensä 16 819 16 819 16 819 16 819
Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. 8 000 8 000 8 000 8 000
Sijoitetun vapaan oman pääoman lisäys 0 0 0 0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. 8 000 8 000 8 000 8 000
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 12 825 15 570 4 032 5 563
Osingonjako -200 -400 -200 -400
Edellisen tilikauden virheen oikaisu 74 0
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 12 699 15 170 3 832 5 163
Tilikauden voitto / tappio 2 871 1 855 1 730 612
Vapaa oma pääoma yhteensä 23 496 25 025 13 563 13 775
Oma pääoma yhteensä 40 389 41 843 30 382 30 594
Jakokelpoinen vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 8 000 8 000
Edellisten tilikausien voitto/tappio 3 832 5 163
Tilikauden voitto 1 730 612
Jakokelpoinen vapaa oma pääoma 13 563 13 775
Laskennalliset verovelat
Poistoero omassa pääomassa 3 566 3 565
Poistoerosta aiheutuva laskennallinen verovelka 713 713
TASEEN LIITETIEDOT, Lahti Aqua -konserni (t€)
Pitkäaikainen vieras pääoma Konserni Lahti Aqua Oy
2017 2018 2017 2018
Pitkäaikaiset velat
Lainat konserniyrityksiltä 64 754 81 579 18 097 16 947
Lainat rahalaitoksilta 3 686 3 035
Muut pitkäaikaset velat: liittymismaksut 7 911 7 910 7 951 7 951
Yhteensä 76 351 92 524 26 047 24 897
Lyhytaikainen vieras pääoma
Velat konserniyrityksille
Lainat konserniyrityksiltä 3 614 4 173 2 230 2 350
Muut velat 0 0 93 178
Yhteensä 3 614 4 173 2 323 2 528
Lahti Aqua Oy:n lainat ovat kokonaan konsernipankista ja olivat 31.12.2017 yhteensä 20,3 M€.
Velat muille
Lainat rahoituslaitoksilta 20 651 651 0 0
Ostovelat 2 517 2 564 910 1 026
Muut velat 1 764 1 810 400 456
Yhteensä 24 933 5 025 1 311 1 482
Siirtovelkojen olennaiset erät
Henkilöstökulujaksotukset 1 460 1 244 531 404
Täydennysvero 949 0 130 0
Korkovelat 1 383 1 116
Muut 38 17 0 0
Yhteensä 3 829 2 377 662 404
Lyhytaikainen vieras pääoma yht. 32 376 11 574 4 295 4 415
KONSERNIIN KUULUVAA KIRJANPITOVELVOLLISTA KOSKEVAT TIEDOT
Lahti Aqua Oy kuuluu Lahden kaupunkikonsernin alakonserniin Lahti Aqua -konserni.
Lahden kaupunkikonsernin emoyhtiö on Lahden kaupunki, kotipaikka Lahti.
Lahti Aqua -konsernin emoyhtiö on Lahti Aqua Oy, kotipaikka Lahti.
Lahden kaupunkikonsernin tilinpäätös on saatavissa Lahden kaupungilta osoitteesta Harjukatu 31, 15100 Lahti. Lahti Aqua -konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennös on saatavissa osoitteesta Satamakatu 2 B, 15140 Lahti.
TASEEN LIITETIEDOT, Lahti Aqua -konserni (t€)
VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT
Konserni Lahti Aqua Oy
2017 2018 2017 2018
Sekkitililimiittisopimukset
Myönnetty limiitin kokonaismäärä 9 000 9 000 4 000 4 000
Käytössä 1 002 0 0 0
Leasingsopimuksista maksettavat määrät
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 321 378 20 26
Myöhemmin maksettavat 553 577 9 16
Yhteensä 874 954 29 42
Tuotantoautojen leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti viiden (5) vuoden leasingsopimuksia, joihin ei liity lunastusehtoja.
Pääomalainat
Lahti Aqua -konserniin kuuluvalla Aqua Verkko Oy:llä on kaupungin konsernipankista korollista velkaa 31.000.000,00 euroa, joka on pääomalainaa ja jonka laina-aika päättyy 30.6.2028. Laina on osakeyhtiölain 12 luvun mukainen laina, jolloin pääoman tai koron maksamisesta ei anneta vakuutta. Laina-aika on 20 vuotta. Lainan pääomaa lyhennetään ja korkoa maksetaan osakeyhtiölain luvussa asetetuin rajoittein. Mikäli korkoa voidaan maksaa vain osittain, siirtyy maksamaton korko seuraavaan maksun edellytykset täyttävään eräpäivään.

Lahti Aqua -konserniin kuuluvalla LABIO Oy:llä on Päijät-Hämeen Jätehuollosta korollista velkaa 1.015.384,60 euroa, joka on pääomalainaa ja jonka laina-aika päättyy 26.6.2028. Laina on osakeyhtiölain 12 luvun mukainen laina, jolloin pääoman tai koron maksamisesta ei anneta vakuutta. Laina-aika on 15 vuotta. Lainan pääomaa lyhennetään ja korkoa maksetaan osakeyhtiölain luvussa asetetuin rajoittein. Mikäli korkoa voidaan maksaa vain osittain, siirtyy maksamaton korko seuraavaan maksun edellytykset täyttävään eräpäivään.

Lahti Aqua -konserniin kuuluvalla LABIO Oy:llä on Päijät-Hämeen Jätehuollosta korollista velkaa 1.344.000,00 euroa, joka on pääomalainaa ja jonka laina-aika päättyy 31.12.2025. Laina on osakeyhtiölain 12 luvun mukainen laina, jolloin pääoman tai koron maksamisesta ei anneta vakuutta. Laina-aika on 10 vuotta. Lainan pääomaa lyhennetään ja korkoa maksetaan osakeyhtiölain luvussa asetetuin rajoittein. Mikäli korkoa voidaan maksaa vain osittain, siirtyy maksamaton korko seuraavaan maksun edellytykset täyttävään eräpäivään.
Haltijavelkakirjat ja panttikirjat, Lahti Aqua Oy
Kiinnitykset kohdistuvat yhtiön omistamaan Renkomäen kaupunginosan K 22001 T 13 (ent. K 17001 T13), tonttiin ja rakennukseen (Renkomäen vedenottamo) sekä Ursan vesisäiliöön Tapanila 1:31.
Voimassa olevien kiinnitysten kokonaismäärä 2 052 2 052 2 052 2 052
TASEEN LIITETIEDOT, Lahti Aqua -konserni (t€)
VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT
Konserni Lahti Aqua Oy
2017 2018 2017 2018
Maa-alueen vuokravastuu, LABIO Oy
Seuraavalla tilikaudella maksettava määrä 14 14
Myöhemmin maksettavat 145 116
Yhteensä 159 130
Muut annetut vastuusitoumukset
Etelä-Suomen Aluevirasto on myöntänyt LABIO Oy:lle ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisen ympäristöluvan 86/2014/1. Tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi LABIO Oy on antanut Etelä-Suomen Aluevirastolle vakuudeksi pankkitakauksen (Nordea nro 173025-46801) arvoltaan 418 t€. Pankkitakaus on voimassa 8.12.2024 saakka, jonka jälkeen sitä jatketaan toiminnan loppuun saakka. Vastuu takauksesta on Lahti Aqua Oy:llä.
Muut taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen
Kiinteistöinvestoinnin palautus- ja tarkistamisvastuu LABIO Oy:llä
LABIO Oy on velvollinen tarkistamaan vuonna 2015 valmistuneesta kiinteistöinvestoinnista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistön verollinen käyttö vähenee tarkistuskauden aikana. Viimeinen tarkistusvuosi on 2024.
Kiinteistöinvestointimeno (netto) 12 854
Kiinteistöinvestoinnin alv 2 936
Vuotuinen osuus investoinnin alv:sta 294
Jäljellä tarkistuskauteen sisältyviä vuosia 6
Palautuksen alainen määrä vähennyksessä 31.12.2018 1 762

Lahti Aqua Oy

Luettelo käytetyistä tilikirjoista 2018

Tilinpäätöskirja sisältäen
- hallituksen toimintakertomus
- tilinpäätös

Tilinpäätöserittelyt
Pää- ja päiväkirja sähköisessä muodossa
Luettelo myyntisaamisista sähköisessä muodossa
Tililuettelo sähköisessä muodossa

Palkkakirjanpito, joka on hoidettu Azets Insight Oy:n toimesta Personec W palkkaohjelmalla sähköisessä muodossa

Tilinpäätöskirja ja siihen liittyvät sähköiset dokumentit on säilytettävä 31.12.2028 asti ja muu aineisto 31.12.2024 asti.


13

Tunnusluvut Lahti


Tunnusluvut Lahti Yksikkö 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Lahden kaupungin väkiluku asukasta 103 031 103 366 103 754 103 811 119 377 119 613 120 002
Liittyjien määrä kpl 13 585 13 682 13 812 13 858 17 133 17 263 17 420
Uudet liittyjät 175 114 125 117 139 137 178
Talous
Liikevaihto milj. €/a 28,5 28,6 28,7 33,3 37,6 37,8 37,2
Vesimaksu sis. Alv %(1 €/m3 1,24 1,25 1,31 1,31 1,38 1,38 1,38
Jätevesimaksu sis. Alv %(1 €/m3 1,97 1,98 2,08 2,08 2,18 2,18 2,18
Kuluttajahintaindeksi 2005=100 116,7 118,4 119,6 119,4 119,8 120,7 122
Oikaistuja laskuja kpl 183 217 133 194 189 198 292
Henkilöstö
Henkilökunta henkilöä 82 83 87 87 100 96 89
Tapaturmat kpl 3 4 6 5 11 4 8
Sairauspoissaolot d/hlö 10,7 11,3 7,6 14,1 19,1 13,7 13,9
Koulutuspäivät d/hlö 3,4 6,4 5,8 2,9 2,1 1,9 1,5
Vedentuotanto
Vedenhankinta Mm3/a 7,6 7,4 7,3 7,3 8,4 8,2 8,2
Vedenmyynti Mm3/a 7,1 6,9 6,9 6,8 7,7 7,5 7,4
MAX kulutus m3/d 32 727 25 366 27 955 23 429 28 665 28 968 26 601
MIN kulutus m3/d 11 550 12 800 13 534 12 658 16 251 14 420 13 458
Enegiankulutus kWh/m3 0,56 0,59 0,60 0,60 0,68 0,69 0,68
Verkostot
Vesijohtoverkosto
Liittymisprosentti % 98,96 98,96 98,96 98,96 94,80 94,80 94,80
Vesijohtoverkosto km 538 546 555,5 560,7 828 828 835
Verkoston pituus m/liittyjä 40 40 40 40 48 48 48
Vesijohtoverkoston mittaamaton kulutus % 5,8 5,9 3,9 5,9 6,8 7,1 8,0
Vesimittarien määrä kpl 13 526 13 640 13 733 13 842 17 099 17 270 17 407
Virheelliset vesimittarit %/tark. 3,4 3,5 2,3 3,4 2,9 0,6 0,9
Viemäriverkosto
Liittymisprosentti % 98,8 98,8 98,8 98,8 94,6 94,6 94,8
Jätevesiviemärit km 489 495 501 504,1 756 758 761
Hulevesiviemärit km 384 394 397 401,1 454 459 460
Tukokset verkostossa kpl/km 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,11
Saneerattujen jv-viemäreiden keski-ikä vuotta 49 36 61 - 41 44 44
Jätevesipumppaamot kpl 59 60 62 64 145 142 140
Jätevedenpuhdistus
Laskutettu jätevesimäärä Lahdessa Mm3/a 7,4 7,2 7,1 6,9 7,7 7,5 7,5
Käsiteltyjätevesi - Kariniemi (sis. Hollolan jvt) Mm3/a 7,8 6,7 6,1 6,1 5,6 6,3 6,3
Käsiteltyjätevesi - Ali-Juhakkala (sis. Hollolan jvt) Mm3/a 6,9 5,8 5,3 5,4 5,1 5,5 4,9
Käsiteltyjätevesi - Nastola Mm3/a 1,1 1,0 1,0
Käsitelty jätevesimäärä yhteensä Mm3/a 14,7 12,5 11,4 11,6 11,9 12,8 12,3
Vuotovedet Lahdessa % 45,1 36,8 31,2 33,3 27,8 33,8 31,0
Energiankulutus kWh/m3 0,60 0,67 0,77 0,73 0,82 0,76 0,81
Kuivatun lietteen määrä m3 13 769 11 978 12 103 11 420 15 131 14 647 13 700
Kuivatun lietteen ka. % 26 28 28 29 25 25 26
Tuotetun kaasun määrä Mm3/a 2,95 2,72 2,73 2,3 2,60 2,62 2,43
Kaasun hyötykäyttö % 100 100 100 98 99 100 92
Keskimääräiset puhdistustulokset Ali-Juhakkala ja Kariniemi
BHK (lupa < 10 mg/l) mg/l 6,2 5,8 6,4 4,6 4,2 5,2 2,7
Kokonaisfosfori (lupa < 0,3 mg/l) mg/l 0,23 0,25 0,23 0,17 0,18 0,20 0,16
Ammoniumtyppi (lupa < 4,0 mg/l) mg/l 2,05 2,24 1,26 1,5 0,47 0,89 1,35
Kokonaistyppi (lupa < 20 mg/l) mg/l 18,6 19,4 11,7 12,0 13,0 13,7
Kokonaistyppi (lupa 70 %) (3 reduktio % 72,2 70,4 76,1 76 84,2 81,3 81,6
Vesistön kuormitus
BHK7 t/a 89,8 74,5 73,0 52 43 60 31
Amm.typpi t/a 31,9 31,4 14,4 16 4,7 11,0 17,2
Kok.typpi t/a 237 235 221 170 125 169 159
Kok.fosfori t/a 3,3 3,3 2,6 1,8 1,9 2,3 1,9
Keskimääräiset puhdistustulokset Nastola
BHK (lupa < 10 mg/l) mg/l 2,2 2,5 2,5
Kokonaisfosfori (lupa < 0,3 mg/l) mg/l 0,25 0,21 0,22
Ammoniumtyppi (lupa < 4,0 mg/l) mg/l 0,81 0,81 0,66
Kokonaistyppi (lupa < 20 mg/l) mg/l 15 11 11
Kokonaistyppi (lupa 70 %) (3 reduktio % 82,2 86,3 86,4
Vesistön kuormitus
BHK7 t/a 2,2 2,2 2,5
Amm.typpi t/a 0,73 1,1 0,7
Kok.typpi t/a 16 11 11
Kok.fosfori t/a 0,25 0,37 0,22

1) Arvonlisävero muuttui 1.1.2013 23 prosentista 24 prosenttiin
* Vuodesta 2016 eteenpäin Nastola mukana


14

Tunnusluvut Hollola


Tunnusluvut Hollola Yksikkö 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Talous
Kunnan alueen liikevaihto milj. euroa 3,4 3,7 3,7 3,8 4,0 4,1
Vesimaksu sis. alv €/m3 1,65 1,82 1,82 1,91 1,91 1,91 1,91
Jätevesimaksu sis. alv €/m3 2,68 2,98 2,98 3,12 3,12 3,12 3,12
Oikaistut laskut kpl 58 56 45 136 58 48 52
Asiakkaat
Hollolan kunnan väkiluku asukasta 22 066 22 054 21 902 21 826 23 794 23 398 23 591
Liittyjien määrä kpl 3 952 3 975 4 009 3 935 4 402 4 440 4 480
Kunnan väestöstä vesihuoltopalvelujen piirissä % 89 89 89 90 84 84 78
Uudet liittyjät kpl 43 29 40 30 42 49 41
Vedenhankinta ja -jakelu
Vedenhankinta milj. m3 0,96 0,98 0,95 0,95 1,03 1,07 1,05
Oman vedentuotannon osuus % 12,3 11,6 9,2 10,4 19,4 8,8 16,4
Kuntayhtymän vedentuotannon osuus % 87,7 88,4 87,1 86,9 80,3 91,2 83,6
Vedenmyynti milj. m3 0,82 0,82 0,82 0,81 0,87 0,88 0,87
Vesijohtoverkosto km 279 281 285 273 322 340 344
Vesijohtoverkoston mittaamaton kulutus % 14,6 14,6 11,1 10,5 12,6 11,9 13,8
Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus
Jätevesiviemärit km 254 258 246 250 296 300 300
Hulevesiviemärit km 73 76 71 73 82 83 84
Tukokset verkostossa kpl/km 0,02 0,09 0,04 0,70 0,03 0,03 0,03
Jätevesipumppaamot kpl 97 99 102 103 126 120 124
Vuotovesiprosentti % 37,8 36,8 30,5 35,1 33,5 40,8 38,8
Käsitellyt jätevedet milj. m3 1,28 1,09 1,15 1,22 1,25 1,24 1,41
Laskutettu jätevesimäärä milj. m3 0,80 0,79 0,80 0,79 0,84 0,84 0,83
Jätevedenpuhdistus Hämeenkoski
Laskutettu jätevesimäärä m3/a 46,5 43,8 43,4
Käsiteltyjätevesi m3/a 56 537 59 213 69,313
Vuotovedet % 17,6 26 33,1
Energiankulutus kWh/m3 2,15 2,32 2,04
Keskimääräiset puhdistustulokset
BHK (lupa <15 mg/l) mg/l 12 11 8,5
Kokonaisfosfori (lupa <0,8 mg/l) mg/l 0,43 0,34 0,25
Vesistön kuormitus
BHK7 kg/a 584 584 718
Kok.fosfori kg/a 22 18,3 19,6
takaisin ylös