Lahti Aqua vuosikertomus 2017

Siirry sisältöön

vuosikertomus — Lahti Aqua

Tervetuloa tutustumaan Lahti Aquan vuosikertomukseen 2017.

Vuoden 2017 tärkeimpiä tapahtumia ja aikaansaannoksia olivat muun muassa:

 • Lahti Aqua saavutti yhtiön historian parhaimmat tulokset asiakastyytyväisyystutkimuksessa.
 • Nastolan alueen vedenottamoilla uudistettiin vedenkäsittelyä vastaamaan tämän päivän vaatimuksia.
 • 240 kiinteistöä koskettanut Patomäen aluesaneeraus valmistui.
 • Asiakkaiden sähköinen palvelukanava Minun Aquani otettiin käyttöön.
 • Koko henkilöstö osallistui työhyvinvointipäivään, mitä vietettiin hiihdon MM-kisojen merkeissä.

01

Lahti Aqua konserni


Lahti Aqua on seudullinen vesihuoltoyhtiö, joka huolehtii 145 000 asukkaan ja elinkeinoelämän vesihuoltopalveluista Lahdessa ja Hollolassa. Vesihuoltopalvelut käsittävät asiakaspalvelut, veden hankinnan ja jakelun, jätevesien johtamisen ja käsittelyn sekä em. toimintojen yllä- ja kunnossapidon sekä kehittämisen. Tehtävämme on tuottaa asiakkaillemme laadukkaat vesihuoltopalvelut ja kehittää niitä edelleen. Huolehdimme, että vesihuolto on alueellamme korkealaatuista, turvallista ja kustannustehokasta.

Lahti Aqua Oy on Lahden kaupungin omistama vesihuoltoyhtiö. Lahti Aqua Oy toimii emoyhtiönä konsernissa, johon kuuluvat tytäryhtiöt Aqua Palvelu Oy, Aqua Verkko Oy sekä LABIO Oy. LABIO Oy on liitetty osaksi Lahti Aqua -konsernia 1.10.2013 alkaen Lahti Aqua Oy:n omistuksen ollessa 60 % ja Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n 40 %.

Emoyhtiö Lahti Aqua Oy vastaa vesihuoltotoiminnasta, sen kehittämisestä ja hoitaa konsernin hallinnon ja asiakaspalvelun sekä tuottaa suunnittelun ja investointien rakennuttamisen.

Aqua Palvelu Oy tuottaa vesihuollon operatiiviset käyttö- ja kunnossapitopalvelut ja vastaa näin ollen veden jakelusta ja viemäröintipalveluiden toiminnasta asiakkailleen Lahdessa ja Hollolassa.

Aqua Verkko Oy omistaa Lahden vesihuoltotoiminnan tuotantolaitokset ja verkostot, ja vastaa niihin liittyvistä investoinneista.

LABIO Oy vastaa biojätteiden ja lietteiden käsittelystä. LABIO Oy:n biokaasulaitoksen toiminta käynnistyi 2015 ja se on maan suurin kuivamädätystekniikalla toimiva yksikkö tuottaen vuositeholtaan 50 Gwh biokaasua mm. liikennekäyttöön. Kompostoinnin lopputuotteet toimitetaan kokonaisuudessaan hyötykäyttöön kasvualustoiksi, maanviljelykseen tai tekniseen erityiskäyttöön.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
    2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto M€ 37,6 37,6 33,3 32,3 28,6 28,5
Muutos edelliseen vuoteen % 0 12,9 3,1 12,9 0,4 1,1
Liikevoitto M€ 8,0 7,6 7,0 7,2 5,5 6,4
Osuus liikevaihdosta % 21,3 20,2 21,0 25,1 19,2 22,4
Oman pääoman tuotto % 7,4 7,5 6,8 8,6 5,6 8,6
Omavaraisuusaste % 26,8 25,2 24,4 22,9 21,9 27,7
Osingot M€ 0,2 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
Henkilöstö hlöä 92 96 87 87 96 82

Omistajan asettamat strategiset tavoitteet

Tavoite
Toteuma
Tuloutus; osingot 200 t€.
Osinko vuonna 2017 200 t€ ja vuonna 2018 400 t€.
Nastolan vesihuoltoliiketoiminnan sujuva integrointi osaksi yhtiötä.
Toimintatapa on yhtenäistetty ja Aqua- standardi käytössä uudella toiminta-alueella, ml. myös Hollolan Hämeenkoski.
Edellytysten luominen veteen ja vesiosaamiseen sekä ympäristökuormituksen vähentämiseen perustuvien tuote- ja palvelukonseptien muodostumiselle.
Osallistuminen useisiin alueellisiin ja valtakunnallisiin kehityshankkeisiin sekä valmistautuminen veden vientitoiminnan avaamiseen Suomessa. Kuormituksen vähentäminen uusien jv- lupaehtojen kautta, Nastolan puhdistamon hygienisointilaitoksen toteuttaminen, fosfori- ja typpikuormituksen vähentäminen operatiivisilla muutoksilla.
Kaupungille kuuluvan vastuun kantaminen hulevesien hallinnasta asemakaava-alueella kaupungin puolesta erikseen sovittavalla tavalla.
Hulevesisopimuksen viimeistely ja toimintamallin käyttöotto.

Lahti Aqua Group

Lahti Aqua is a regional water service company, which provides high quality water services for domestic and industrial use in the Lahti and Hollola region. Our services cover clean customer services, water supply and distribution, wastewater collection and treatment, as well as managing and developing water services as an entity. We provide high quality water service that is safe and cost efficient.

Lahti Aqua Ltd is owned by the city of Lahti. Lahti Aqua Ltd is the parent company for subsidiaries Aqua Service Ltd, Aqua Network Ltd and LABIO Ltd. LABIO Ltd became part of the group on October 1st, 2013. The ownership of LABIO Ltd is divided between Lahti Aqua Ltd owning 60 % and Päijät-Hämeen Jätehuolto Ltd owning 40 % of the company.

Aqua Service Ltd is responsible for clean water supply and wastewater treatment services. It also manages the maintenance of the distribution network and processing facilities in Lahti and Hollola.

Aqua Network Ltd owns the assets of processing facilities and the distribution network in Lahti and is responsible for the related investments.

Lahti Aqua Ltd takes care of the water services as an entity, including its development. It also executes the concern’s administration and customer services.

LABIO Ltd is a Lahti-based modern biogas and composting plant where biodegradable material is processed. The plant is the largest in Finland with its annual biogas production output of 50 Gwh. Over 170 000 tons of biowaste has been processed since its opening in 2015. The high-quality end products are utilized in farming as a growth medium or in specialized technical usage.

AQUA GROUP KEY PERFOMANCE INDICATORS

2017 2016 2015 2014 2013 2012
Net sales M€ 37,6 37,6 33,3 32,3 28,6 28,5
Change from previous year % 0 12,9 3,1 12,9 0,4 1,1
EBIT M€ 8,0 7,6 7,0 7,2 5,5 6,4
EBIT % 21,3 20,2 21,0 25,1 19,2 22,4
Return on equity (ROE) % 7,4 7,5 6,8 8,6 5,6 8,6
Equity ratio % 26,8 25,2 24,4 22,9 21,9 27,7
Dividents M€ 0,2 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
Personnel persons 92 96 87 87 96 82

02

Toimitusjohtajan katsaus


Maamme talouden kehitys jatkoi noususuhdanteessa sekä viennin että kotimaisen kysynnän kasvulla. On kuitenkin huomattava, että vuoden 2008 talouden supistuminen on edelleen kuromatta kiinni. Menetetyn vuosikymmenen vaikutukset jatkuvat samaan aikaan kun noususta on otettava kaikki irti ja varauduttava seuraavaan suhdanteeseen. Lahden kasvu on vastaavalla jaksolla ollut vaatimaton ja olemme jääneet muiden kaupunkikeskusten vauhdista. Lahti Aqua –konsernin aloitus ajoittuu em. jaksolle, ja konserni perustetiin juuri keskellä Lehman Brothers -pankkikriisiä. Lahden vuoden suurin yrityskauppa tehtiin kesällä 2008 emoyhtiön myydessä verkostot ja laitteet 60 M€:lla tyttärelleen. Tuohon hetkeen liittyi ylimääräistä jännitystä kauppasumman ollessa 4 kk pidossa Lahden kaupungin konsernipankissa ennen maksua. Suunnitelma saatiin kuitenkin maaliin ja rahat jaettua.

Vuosi 2017 on siis Lahti Aqua -konsernin kymmenes toimintavuosi. Samalla se on koko jakson paras kaikilla mittareilla. Konserni on kasvattanut toiminta-aluettaan lähes 150 000 asukkaan palveluntuottajaksi ensin yhteistyösopimuksilla, omistusjärjestelyillä ja lopuksi kuntaliitoksella. Ilman näitä kasvua ajavia tekijöitä muutos olisi ollut vaatimaton pelkästään Lahden väestömuutoksen kautta. Konsernin liikevaihto (41,3 M€) ja liikevoitto (8,0 M€) olivat tähän asti suurimmat konsernin historiassa. Liikevaihto on tuplattu vuodesta 2007. Tulos on erinomainen, kun ottaa huomioon, että päätuotteiden volyymi on likipitäen samalla tasolla kuin jakson alussa.

Lahti Aquan panos Lahti-konsernille on ollut merkittävä. Liiketoimintakaupat ja omistusjärjestelyt ovat tuoneet suoraa tulosvaikutusta kertasuorituksina kaupungille 70 M€ ja lisäksi osingot ja muut rahoituserät lähes 50 M€. Kauppojen lisäksi Lahti Aqua -konserni on pääosin tulorahoitteisesti toteuttanut jaksolla noin 60 M€:n investoinnit laitteisiin ja verkostoihin. Investoinneissa merkittävä osa on kaupungin kasvuun sijoitetut uudisrakennusalueiden vesihuoltoverkostoinvestoinnit. Yhtiön vesihuoltopalveluiden hintataso on verrokkien joukossa selvästi halvin, mikä edellä kuvatussa yhtälössä tarkoittaa tuottavuutta ja tehokkuutta. Palveluiden laatu ml. kohtuullinen hinnoittelu ovat asiakastyytyväisyysmittauksissa tuoneet jatkuvasti ykkössijan. Kaikki edellä kuvattu perustuu kuitenkin lopuksi Aqua Way -toimintakulttuuriin. Sen pohjana on yhteinen suunta ja tavoitteet sekä toteuttajana ammattitaitoinen ja innovatiivinen henkilöstö.

Yksi jakso – kasvutarina – on taitekohdassa. Olemme saavuttaneet asetetut tulokset. Matkalla olleet haasteet ovat tehneet siitä mielenkiitoisen. Johtamisen filosofianani on ollut; pidä asiakkaat ja omistaja tyytyväisenä sekä huolehdi henkilöstöstä. Tilikausi 2017 jää osaltani viimeiseksi. Jätän Lahti Aqua -konsernin haikein mielin, mutta kiitollisena mahdollisuudesta toteuttaa ja kehittää asiakkaillemme maamme parasta vesihuoltoa. Vesihuolto tulee jatkossakin säilymään yhteiskunnan kriittisenä infrapalveluna ja osana kansallista huoltovarmuutta. Tämä edellyttää vastuullista omistajapolitiikkaa. Kiitän mitä lämpimimmin henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita kuluneesta 12 vuoden jaksosta ja toivon menestystä tulevassa.

Martti Lipponen
Lahti Aqua -konsernin toimitusjohtaja


03

Myynti ja asiakkaat


Veden myynti oli vuonna 2017 Lahdessa 7,5 milj. m3, mikä oli 3 % laskua edellisvuoteen verraten. Myös laskutettavan jäteveden määrä laski edellisvuodesta 2 % ollen 7,5 milj. m3. Eniten veden myynnin laskua oli teollisuusasiakkaiden veden käytössä, mutta myös kerros- ja rivitaloasukkaiden veden käyttö väheni. Omakoti- ja paritaloasukkaiden sekä kerros- ja rivitaloasukkaiden keskimääräinen veden kulutus oli asukasta kohden 45 m3 vuodessa eli noin 120 l vuorokaudessa.

Hollolassa vettä myytiin vuonna 2017 edellisvuotta vastaava määrä eli 0,9 milj. m3, laskutetun jätevesimäärän ollessa 0,9 milj. m3.

Lahte

Veden myynnin ja laskutetun jäteveden määrän kehitys Lahdessa

kaavio

Veden myynnin kehitys asiakasryhmittäin Lahdessa

kaavio

Laskutettavan jäteveden määrän kehitys Lahdessa

kaavio

Uusien liittyjien määrä lisääntyi

Lahti Aqua tuottaa vesihuoltopalvelut Lahden kaupungin 119 613 asukkaalle, jotka ovat noin 95 %:sesti palveluiden käyttäjinä. Lisäksi yhtiö huolehtii noin 23 398 hollolalaisen vesihuoltopalveluista Hollolan kunnan alueella. Hollolan kunnan asukkaista noin 85 % on vesihuoltopalvelujen piirissä.

Edelliseen vuoteen verrattuna uusien liittyjien määrä lisääntyi useilla kymmenillä Lahdessa ja Hollolassa. Vuoden 2017 lopussa Lahdessa liittyneitä kiinteistöjä oli yhteensä 17 263. Hollolassa vastaava määrä oli 4 440.

Liittyjät vuoden lopussa Uudet liittyjät
Lahti 17 263 137
Hollola 4 440 49
Yhteensä 21 703 186

Lahti Aquan palvelu ja veden laatu saavuttivat parhaat tulokset asiakastyytyväisyystutkimuksessa

Lahti Aqua on osallistunut vuosittain Taloustutkimus Oy:n tekemään riippumattomaan vesihuollon asiakastyytyväisyyskyselyyn, joka on kehitetty erityisesti vesihuollon toiminnan arviointiin. Vuoden 2017 asiakastyytyväisyyskyselyssä oli mukana 16 vesihuoltotoimijaa edustaen noin miljoonaa kuluttajaa maassamme. Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin kesä-heinäkuussa 2017, jolloin Taloustutkimus Oy haastatteli yhteensä 640 kotitalousasiakasta Lahdesta ja Hollolasta.

Veden laadun kokonaisarvosana oli Lahden alueella 9,03, vesilaitoksen palvelun 8,46 sekä veden jakelun ja viemäröinnin 8,94. Kokonaisuudessaan veden laadun, vesilaitoksen palvelun sekä veden jakelun ja viemäröinnin WACSI-tulokset olivat yhtiön historian parhaimmat.

Minun Aquani – Asioi joustavasti verkossa

Minun Aquani on Lahti Aquan asiakkaiden oma sähköinen asiointipalvelu, joka mahdollistaa asioimisen vesihuoltolaitoksen kanssa vaikka asiakkaan kotisohvalta käsin. Minun Aquani –palvelussa omakotitaloasukas, taloyhtiön edustaja tai isännöitsijä voi tarkastella käyttöpaikkansa tai hallinnoimiensa taloyhtiöiden sopimus-, laskutus- ja kulutustietojaan, ilmoittaa vesimittarilukeman tai jättää yhteydenottopyynnön Lahti Aquan asiakaspalveluun. Kirjautumalla Minun Aquaani, asiakas löytää käyttöpaikkansa tai hallinnoimiensa taloyhtiöiden ajantasaiset tiedot, aikaan ja paikkaan katsomatta. Tutustu palveluun osoitteessa minun.lahtiaqua.fi.


04

Vuosi 2017 Aqua Palvelu Oy:ssä


Vedentuotannossa raakavetenä käytettävä pohjavesi oli tasalaatuista koko kuluneen vuoden eikä siinä havaittu poikkeamia. Myös säännöllisten laadunvalvonta-analyysien mukaan asiakkaille jaettava vesi täytti jatkuvasti talousvesiasetuksen mukaiset laatuvaatimukset ja -suositukset.

Vedenjakelu oli katkotonta vuoden 2017 aikana, mistä kertoo, että vuoden aikana ei tapahtunut yhtään vesihuoltolain asiakaskorvaukseen velvoittavaa yli 12 tunnin palvelukatkosta tai -virhettä. Myös vesijohtoverkoston vuotavuus oli vähäistä. Vedentuotantoa vahvistettiin syksyllä 2017 ottamalla historiallinen Launeen vedenottamo tuotantokäyttöön. Vedenottamo sijaitsee keskellä verkostoa, joka mahdollistaa vedenjakelun useaan suuntaan. Lisäksi ottamo toimii merkittävänä lisäresurssina mahdollisissa häiriötilanteissa jatkossa. Myös vedenjakelun varmuutta kehitettiin edelleen liittämällä itäinen kaupunginosa (vanha Nastolan alue) Lahden verkostoon erillisen yhdysvesijohdon avulla.

Vaikka pohjavesi on erinomaista, vedenkäsittelyä kehitettiin edelleen ottamalla koko toiminta-alueella käyttöön kaksoiskäsittely mikrobiologista saastumista vastaan. Käytännössä se tarkoittaa, että jokaisella vedenottamolla on mikrobien poistamiseksi UV-valokäsittely. Lisäksi verkostoon johdettavaan veteen annostellaan pieni määrä klooriamiinia, jotta vesi säilyy verkostoviipymän ajan ensiluokkaisena asiakkaan hanaan asti.

Lakisääteiset talousveden valvontaohjelmat uusittiin yhdessä viranomaisten kanssa koko toiminta- alueelle. Ohjelmissa huomioitiin terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen tuoreimmat muutokset, jotka tulivat voimaan 27.10.2017.

Viemäröintipalvelut asiakkaille toimivat koko vuoden ajan huolimatta siitä, että koko syksy oli tavanomaista sateisempi, mikä vaikeutti osaltaan viemäröinnin toimivuutta ja jätevedenpuhdistusta. Vuodenvaihteessa tapahtui yksi verkostoylivuoto, mikä raportoitiin viranomaisille. Vuoto oli kuitenkin niin vähäinen, ettei se vaarantanut jätevesille asetettuja puhdistusvaatimuksia; ympäristölupien mukaiset vaatimukset täytettiin kaikilla jätevedenpuhdistamoilla.

Jätevedenpuhdistuksen prosessin toiminta varmistui entisestään, kun Nastolan ja Hämeenkosken jätevedenpuhdistamoilla tehtiin laajoja saneeraus- ja automatisointitoimia. Pääpuhdistamoilla, Kariniemessä ja Ali-Juhakkalassa keskityttiin toiminnan tehostamiseen, jonka johdosta Ali-Juhakkalassa saavutettiin merkittävä säästö puhdistusprosessin energiakuluissa. Jonkin verran haasteita jätevedenpuhdistusprosessiin kokonaisuudessaan aiheutti kuitenkin saostuskemikaalin eli ferrosulfaatin saantivaikeudet. Samainen ongelma koski koko Suomen jätevedenpuhdistamojen toimintaa vuoden 2017 aikana.

Vesihuoltopalveluiden turvallisuutta kehitettiin määrätietoisesti, vesihuollon ollessa yksi yhteiskunnan tärkeimmistä palveluista. Sen vuoksi poikkeusolojen varalle valmistaudutaan suunnitelmilla ja harjoittelemalla jo normaalioloissa. Häiriötilanteisiin varautumista varten Lahti Aquan varautumissuunnitelmat päivitettiin vastaamaan laajentunutta toiminta-aluetta. Lisäksi jatkettiin aktiivisesti edellisvuonna valmistuneen riskiarviointityön WSP (talousvesi) sekä SSP (jätevesi) riskienhallinnan toimenpiteiden toteuttamista.

Lahti Aqua otti osaa marraskuussa maakunnalliseen Häme17 -valmiusharjoitukseen. Harjoituksen skenaario oli voimakkaasti kiristynyt kansainvälinen tilanne ja hybridivaikuttaminen. Harjoituksessa Lahti Aqua ratkoi sähkönjakeluhäiriöstä aiheutuneita vesihuollon haasteita, veden saastumistilannetta ja väärän informaation leviämistä. Harjoituspäivä oli hyvin hektinen ja vaati nopeaa reagointia, mutta Lahti Aquan tilannekeskus suoriutui hyvin.

Kaiken kaikkiaan vuosi 2017 oli Aqua Palvelulle 10. toimintavuosi ja yhteenvetona voi todeta, että vuosi sujui erinomaisesti. Taloustutkimus Oy:n vuosittaisessa asiakastyytyväisyyskyselyn (Wacsi) tuloksen mukaan Lahti Aqua Oy on edelleen vesihuoltotoimijoiden paras. Kiitos erinomaisesta tuloksesta kuuluu tietenkin osaavalle ja asiakaspalveluasenteen mieltäneelle henkilöstölle. Yhtiön palveluksessa työskenteli vuoden lopussa vakituisesti 55 henkilöä.

Hannu Mustonen
Aqua Palvelu Oy
toimitusjohtaja


05

Vedentuotanto


Hyvälaatuista pohjavettä koko toiminta-alueella

Lahden seudulla sijaitsevien pohjavesialueiden määrä on valtakunnallisesti merkittävä. Lahden ja Hollolan alueella olevien pohjavesialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 195 km2. Niissä muodostuu vuorokaudessa noin 116 000 m3 pohjavettä.

Vuonna 2017 lahtelaisten tarpeeseen tuotettiin yhteensä 8,3 milj. m3 ja Hollolassa 1,1 milj. m3 vettä. Käytössä olevia vedenottamoita on Lahdessa kymmenen ja Hollolassa kuusi. Näiden lisäksi vettä johdetaan Hollolan-Lahden Vesilaitos Kuntayhtymän kolmelta vedenottamolta.

Vedentuotanto Yksikkö Lahti Hollola
- oma tuotanto 1 000 m3 6 206 94
- ostettu vesi 1 000 m3 2 111 979
Pumpattu vesimäärä yhteensä 1 000 m3 8 317 1 073

Lahden vedentuotanto ottamoittain 2017

kokonaismäärä 8,3 milj. m3

kaavio

Hollolan vedentuotanto ottamoittain 2017

kokonaismäärä 1,1 milj. m3

kaavio

Vedenkäsittelytarve on vähäinen, kun raakavesi on hyvälaatuista pohjavettä. Vettä kuitenkin desinfioidaan sen mikrobiologisen turvallisuuden varmistamiseksi. Lahdessa ja Hollolassa vesi desinfioidaan klooriamiinilla sekä uv-valolla.Klooriamiinidesinfiointi otettiin käyttöön myös Nastolassa vuoden 2017 aikana.

Veden pH:ta säädetään putkistojen syöpymisen estämiseksi tasolle 7,5-8,0. Jalkarannan vedenottamolla veden pH-säätö tapahtuu ilmastuksella ja kalkkikivisuodatuksella, jossa vesi virtaa neljä metriä paksun kalkkikivirouheen läpi. Muilla vedenottamoilla pH-säätöön käytetään lipeää. Marraskuun alussa käyttöön otetussa Launeen vedenottamossa on edellä kuvattujen vedenkäsittelyn lisäksi käytössä aktiivihiilisuodatus. Sillä poistetaan pohjavedessä esiintyvät torjunta-ainejäämät.

Keskimääräiset kemikaaliannostusmäärät Yksikkö Lahti Hollola
Natriumhypokloriitti (10 %) mg/l 1,44 1,24
Ammoniumkloridi *) mg/l 0,08 0,09
Natronlipeä (50 %) mg/l 20,3 11,5

Veden laatua tarkkaillaan jatkuvasti

Vuonna 2017 kaikki vesinäytteet täyttivät talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. Pohjaveden laatua tarkkaillaan sekä pohjavesialueilla että vedenottamoilla ja talousveden laatua vesijohtoverkostoissa.

Verkostovedestä otettiin viranomaisnäytteitä Lahdessa noin 80 kappaletta ja Hollolassa noin 30 kpl. Viranomaistarkkailun lisäksi tehdään omaa käyttötarkkailua. Lahden vedenottamoilta, paineenkorotusasemilta ja vesisäiliöstä otettiin vuoden aikana käyttötarkkailunäytteitä noin 550 kpl ja vastaava luku Hollolassa oli noin 260 näytettä. Yhtiön toimesta käyttötarkkailua tehdään myös Hollolan-Lahden Vesilaitos Kuntayhtymän vedenottamoilla. Myös uusien ja saneerattujen vesijohtolinjojen vedenlaatu varmistetaan näytteenotolla aina ennen niiden käyttöönottoa.

Nastolan alueen vedenottamoilla uudistettiin prosessilaitteita ja –automaatiota

Olemassa olevaa vedenkäsittelytekniikkaa täydennettiin Nastolan vedenottamoilla lisäämällä klooriamiinin syöttölaitteet. Syöttämällä veteen klooriamiinia taataan veden hygieenisen laadun säilyminen verkostossa. Klooriamiini on yleisesti käytössä oleva vedenkäsittelykemikaali ja se valmistetaan natriumhypokloriitista ja ammoniumkloridista tai –sulfaatista. Koska vedentuotanto perustuu hyvälaatuiseen pohjaveteen, niin klooriamiinin annostus on pieni. Muut vedenkäsittelyt ovat veden pH-säätö lipeällä ja UV-valokäsittely veden desinfioimiseksi.


06

Vesihuoltoverkostot


Asiakkaiden vedenjakelu- ja viemäröintipalvelut toimivat moitteettomasti sekä Lahdessa että Hollolassa. Laajempi toiminta-alue oli toiminnassa toista vuotta käsittäen myös entisten Nastolan sekä Hämeenkosken kuntien alueet. Nastolan alueella tehtiin vuoden 2017 aikana runsaasti vedenjakelun turvallisuuden varmistamiseen liittyviä selvityksiä ja parannuksia.

Lahden toiminta-alueella äkillisiä vesijohtovuotoja oli runkojohdoissa 13 kpl, joista 7 kpl Lahdessa. Määrä laski hiukan edellisvuodesta. Hollolassa runkojohtovuotoja ei ollut yhtään. Viemärin toimintahäiriöt pysyivät samalla tasolla edelliseen vuoteen verratessa; niitä havaittiin yhteensä 21 kpl, joista 15 kpl ilmeni Lahden alueella ja 6 kpl Hollolassa. Näistä aiheutuneet ylivuodot on raportoitu viranomaisille. Vahingot olivat kuitenkin niin pieniä, ettei vakuutusyhtiön kiinteistöille korvaamia vahinkoja tapahtunut yhtään. Verkostojen toimintaan liittyviä vedenlaatu- ja jakeluhäiriötapauksia kirjattiin Lahdessa ja Hollolassa yhteensä 25 kappaletta.

Vesijohtoverkosto Yksikkö Lahti Hollola
Vuodot runkojohdoissa kpl/a 13 0
Vuodot tonttijohdoissa kpl/a 7 2
Vuotovesiprosentti % 7,1 11,9
Viemäriverkosto Yksikkö Lahti Hollola
Tukokset kpl/a 15 6
Vuotovesiprosentti % 33,8 40,8

Vuotovesiprosentit hallinnassa

Vesijohtoverkoston toimivuutta ja vuotavuutta kuvaava indikaattori on mittaamaton kulutusprosentti. Lahdessa vesijohtoverkoston mittaamaton kulutus on pysynyt erinomaisella tasolla; koko alueen mittaamaton kulutus oli 7,1 %. Vuotavuus jakaantui niin, että entisen Lahden alueella vuotavuus oli 5,8 % ja Nastolan alueella 16,4 %. Nastolan alueella vesijohtoverkoston vuotavuus on kuntaliitoksen jälkeen, vuodesta 2016 alkaen, pienentynyt merkittävästi eli noin yhdeksän prosenttiyksikköä.

Vuotojen löytämisen ja sitä kautta hyvän tuloksen mahdollistaa nykyaikaisten valvontajärjestelmien ja digitaalisen verkkotietojärjestelmän täysipainoinen hyödyntäminen. Niin ikään Hollolassa mittaamaton kulutusprosentti oli vuoden lopussa 11,9 %, mikä oli valtakunnallisesti erinomainen tulos maan keskitason ollessa 20 %:n luokkaa. Lahdessa vettä ei pumpata hukkaan ja vedenjakelu on erittäin energiatehokasta. Näiltä osin se tukee erinomaisesti Lahden kaupungin ympäristötavoitteita.

Lahdessa viemäriverkoston vuotovesiprosentti oli 33,8 ja se nousi kuten myös sademäärä. Vuotuinen sademäärä Lahdessa oli 699 mm. Hollolan vuotovesiprosentti oli 40,8, mikä nousi myös johtuen sademäärän noususta.

Vesijohtoverkoston mittaamaton kulutusprosentti Lahdessa

kaavio

Jäteveden Viemäriverkoston vuotovesiprosentti ja sadanta Lahdessa

kaavio

Ennakoivalla kunnossapidolla turvataan verkostojen toimivuus

Kunnossapidettävää verkostoa on kaikkiaan yli 2 500 km. Vesijohtoverkoston mittausasemien ja painepiirien vedenkulutuksen seurannalla voidaan havaita vuodot mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Lisäksi verkostoa tutkitaan vuodonetsintälaittein, painemittauksin sekä tekemällä venttiileiden toimivuustarkastuksia. Vuonna 2017 viemäreitä puhdistettiin ja tutkittiin mm. Liipolan, Pallaksen, Suppalan, Kankaan ja Pappilanpellon alueilla sekä näiden lisäksi Hollolassa Kirkonkylän sekä Hämeenkosken keskustan alueilla.

Viime vuonna asennetut pumppaamoiden kaukovalvontajärjestelmät ovat toimineet hyvin ja ne on kytketty Lahti Aqua Oy:n valvontajärjestelmiin (24/7). Järjestelmä hälyttää hyvissä ajoin viemärivirtaamissa olevista poikkeamista. Jokaiselle pumppaamolle on suunniteltu toimintahäiriön varalle vararatkaisu, jolla vahingot estetään tai minimoidaan. Vuonna 2017 pumppaamoissa ei ollut yhtään merkittävää toimintahäiriötä, jonka seurauksena jätevesiä olisi päässyt ympäristöön.


07

Jätevedenpuhdistus


Jätevettä käsiteltiin kaikkiaan noin 12,9 milj. m3

Lahti Aquan toiminta-alueella on yhteensä neljä jätevedenpuhdistamoa: Kariniemi, Ali-Juhakkala, Nastola ja Hämeenkoski. Kariniemen ja Ali-Juhakkalan puhdistamoilla käsiteltiin yhteensä 11,8 milj. m3 jätevettä, josta 53 % Kariniemessä ja 47 % Ali-Juhakkalassa. Lahden jätevesien lisäksi puhdistamoilla käsitellään myös Hollolan Salpakankaan ja Kukkilan alueen jätevedet. Puhdistamoilla on yhteinen purkupiste ja ympäristölupa.

Nastolan puhdistamolla käsiteltävä jätevesimäärä oli 1,0 milj. m3 ja Hämeenkosken puhdistamolla 59 tm3. Hämeenkosken puhdistamon omistaa Hollolan vesihuoltolaitos, mutta operoinnista ja kunnossapidosta vastaa Lahti Aqua Oy.

Kariniemen ja Ali-Juhakkalan käsitellyt jätevedet johdetaan Porvoonjokeen. Nastolan puhdistamon purkuvesistö on puolestaan Palojoki, joka yhtyy Porvoonjokeen Orimattilassa. Hämeenkoskella jätevedet johdetaan käsittelyn jälkeen Teuronjokeen. Puhdistamot täyttivät kaikki lupaehdot vuositasolla eikä kokonaan puhdistamon ohijuoksutusta tapahtunut lainkaan vuoden 2017 aikana.

Kariniemen ja Ali-Juhakkalan puhdistamoiden sekä Nastolan puhdistamon käsitelty jätevesi hygienisoidaan ennen purkuvesistöön johtamista uv-valolla. Ympäristöluvan mukaisesti Ali- Juhakkalan ja Kariniemen vedet hygienisoidaan huhti-marraskuun välisenä aikana ja Nastolan vedet touko-lokakuun välisenä aikana. Vuonna 2017 laskutetun jäteveden määrä oli yhteensä noin 8,4 milj. m3, josta Lahden osuus oli 7,5 milj. m3 ja Hollolan osuus 0,9 milj. m3.

Puhdistustulokset 2017 Yksikkö Lupaehto Kariniemi ja Ali-Juhakkala
Käsitelty jätevesi milj. m3 11,8
Fosfori puhdistusteho % 96 98,0
puhdistusteho mg/l 0,3 0,20
Orgaaninen aine puhdistusteho % 95 98,9
puhdistusteho mg/l 10 5,2
Kokonaistyppi (t>12°C) puhdistusteho % 70 81,3
puhdistusteho mg/l 20 13
Ammoniumtyppi puhdistusteho % 80 98,8
puhdistusteho mg/l 4 0,89
Kiintoaine puhdistusteho % 90 99,0
puhdistusteho mg/l 35 4,2
Fekaaliset koliformit ja enterokokit puhdistusteho % 90 100
Puhdistustulokset 2017 Yksikkö Lupaehto Nastola
Käsitelty jätevesi milj. m3 1,0
Fosfori puhdistusteho % 95 98,2
puhdistusteho mg/l 0,3 0,21
Orgaaninen aine puhdistusteho % 95 99,6
puhdistusteho mg/l 10 2,5
Kokonaistyppi (t>12°C) puhdistusteho % 70 86,3
puhdistusteho mg/l 20 10,5
Ammoniumtyppi puhdistusteho % 90 98,9
puhdistusteho mg/l 4 0,81
Kiintoaine puhdistusteho % 95 98,8
puhdistusteho mg/l 10 5,9
Fekaaliset koliformit ja enterokokit puhdistusteho % 100
Puhdistustulokset 2017 Yksikkö Lupaehto Hämeenkoski
Käsitelty jätevesi milj. tm3 59
Fosfori puhdistusteho % 90 96,5
puhdistusteho mg/l 0,8 0,34
Orgaaninen aine puhdistusteho % 90 95,9
puhdistusteho mg/l 15 11

Kuormitus Porvoonjokeen pienentynyt

Lahti Aqua seuraa Porvoonjoen sekä Teuronjoen veden laatua viranomaisten hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Lahti Aquan puhdistamien jätevesien kuormitus pitkällä aikavälillä Porvoonjokeen on pienentynyt puhdistamoiden korkean reduktioasteen ansiosta. Vesistökuormituksella on vaikutuksia Porvoonjoen vedenlaatuun erityisesti alivirtaama-aikaan ja joen yläjuoksulla. Jätevesien aiheuttamaa happitilanteen heikkenemistä lievennetään kesäaikaan ilmastamalla tarvittaessa Porvoonjoen vettä ilmastuspadoin sekä johtamalla laimennusvettä Vesijärvestä. Vuonna 2017 laimennusvettä laskettiin Porvoonjokeen 2,8 milj. m 3 . Happitilanne joessa pysyi ympäristölupaehdon edellyttämällä tasolla.

Lahti Aquan puhdistamien jätevesien aiheuttama bakteerikuormitus Porvoonjoessa on laskenut sen jälkeen, kun veden hygienisointi aloitettiin. Hygienisointi tapahtuu UV-valolla ja sen teho ulosteperäisten bakteerien poistamisessa on lähes 100 prosenttia.

Jätevedenpuhdistuksen kehitys

kaavio
 • 1976
  Kariniemen puhdistamo käyttöön
 • 1981
  Ali-Juhakkalan puhdistamon saneeraus valmistui
 • 1988-1991
  Tehostettiin kummankin puhdistamon käyttöä ja siirryttiin ammonium-typen hapetukseen
 • 1995
  Kariniemen puhdistamon purkuvesille rakennettiin Nikulan tasausallas
 • 1997
  Kariniemen puhdistamolle toteutettiin kokonaistypen poisto
 • 2005
  Ali-Juhakkalan neljännen puhdistuslinjan käyttöönotto ja kokonaistypen poiston toteuttaminen
 • 2008
  Lahti Aqua Oy jätti uuden ympäristö­lupa­hakemuksen ympäristö­lupa­viranomaisille
 • 2014
  Uuden vesi­huoltolain ja jäteveden­puhdistamoiden ympäristöluvan voimaanastuminen
 • 2015
  Puhdistetun jäteveden hygienisointi aloitettiin

08

Biokaasusta lämmitysenergiaa


Jätevedenkäsittelyssä syntyvää lietettä mädätetään anaerobisissa olosuhteissa Kariniemen ja Ali- Juhakkalan puhdistamoilla. Nastolan puhdistamolla ei ole mädätystä, vaan kuivattu liete viedään Labio Oy:lle mädätettäväksi. Hämeenkosken puhdistamon tiivistetty liete kuljetetaan Ali-Juhakkalan puhdistamolle jatkokäsittelyyn. Mädätyksessä lietteen orgaaninen aines hajoaa biokaasuksi eli metaaniksi ja hiilidioksidiksi. Kariniemen ja Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamoissa syntyvä biokaasu hyödynnetään lämmitysenergiana. Labio Oy:n mädätyksestä saatava biokaasu toimitetaan jatkojalostukseen liikennepolttoaineeksi.

Vuonna 2017 Kariniemen ja Ali-Juhakkalan puhdistamoilla biokaasua muodostui yhteensä 2,6 milj. m3, josta tuotettiin lämmitysenergiaa 15 200 MWh. Tuotetusta energiasta 56 % käytettiin puhdistamoiden lämmitykseen ja loput johdettiin Lahti Energian kaukolämpöverkkoon. Kokonaisuudessaan biokaasun hyötykäyttöaste oli 99 %. Kaukolämpöverkkoon tuotettu lämmitysenergia vastasi noin 450 omakotitalon vuotuista lämmitysenergian tarvetta.

Mädätyksen ja kaasun hyödyntämisen jälkeen liete kuivataan lingoilla. Kuivattu liete toimitetaan Labio Oy:lle, jossa liete kompostoidaan yhdessä biojätteen kanssa ja hyödynnetään maanviljelyksessä ja viherrakentamisessa.


09

Vuosi 2017 LABIO Oy:ssä


Labio teki 13. toimintavuotenaan positiivisen tuloksen käsittelemällä yli 73 000 t biohajoavia jätteitä ja tuottamalla 45 000 MWh biokaasua. Vuodesta 2007 vuoteen 2017 Labion liikevaihto on kasvanut yli 200 % samalla kun käsittelypalvelujen hintatasoa on laskettu 25 %. Tämä on osoitus toiminnan tehokkuuden kasvusta ja markkinoiden vaatimien kilpailukykyisten ja asiakaslähtöisten palvelujen jatkuvasta kehittämisestä. Maksavien asiakkaiden mielestä Labio onkin luotettava ja toimintavarma kumppani, joka kuuntelee asiakkaiden tarpeita. Asiakkaat voivat suositella Labiota hyvillä mielin myös omille asiakkailleen.

Toimintaympäristö on ollut edelleen turbulenttinen ja kilpailu jätteistä jatkuu valtion subventoimilla laitoshankkeilla ympäri Suomea. Biotalous onkin hallituksen kärkihankkeita, jonka tukeminen johtaa kuitenkin paikoittain ylikapasiteetin syntymiseen jätemarkkinoille. Takkuilevat startup-projektit ovat kuitenkin osoittaneet, että laitosmainen jätteen käsittely vaatii sekä kokemusta että osaamista, joita Labiolla on onneksi ollut. Laitos toimii edelleen ilman yhtään seisokkipäivää, mikä on osaavan ja motivoituneen henkilökunnan ansioita.

Labion toiminta on kokonaisuudessaan kiertotaloutta parhaimmillaan. Jätemateriaali hyödynnetään materiaalina ja sen hyödyntämisaste on yli 95%. Lisäksi jätteistä tehdään liikenteen polttoainetta ja kierrätyskaasua teollisuuden tarpeisiin. Jätemateriaalin sisältämä hiili kiertää ja typpi ja fosfori saadaan luonnonmukaiseen kiertoon. Labion koko toiminta vähentää hiilidioksidipäästöjä yli 11 000 tonnia vuodessa! Toivomme, että Lahden seudun liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentäminen vihdoin alkaisi käyttämällä bussiliikenteessä lahtelaista biokaasua, joka on kiistatta vähäpäästöisin liikenteen polttoaine.

Kaikki jätevetemme johdetaan Lahti Aquan puhdistamolle. Laitoksessa syntyvät hajut puhdistetaan biologisessa puhdistusprosessissa. Töiden suunnittelussa ja pihatöiden hajuhaittojen torjunnassa auttaa yhdessä PHJ Oy:n kanssa hankittu hajumallinnusohjelma, jonka avulla hajujen leviämistä lähiympäristöön voidaan ajantasaisesti seurata. Pystyimme vähentämään hajuhaittoja noin 40 %:lla edelliseen vuoteen verrattuna.

Lannoitemarkkinoiden lietepohjaisten materiaalien käytön rajoitukset ovat kiristyneet koko vuoden ajan ja arvioidaan, että noin 80-90 % viljapelloista olisi rajoitusten piirissä. Useiden kehitysprojektien lopputulemana Labio Oy siirtyy vuoden 2018 alkuneljänneksellä 2-linjaiseen tuotantoon, jossa lietepohjaiset materiaalit käsitellään omassa linjassaan ja biojätepohjaiset omassaan. Näin saadaan markkinoille biojätepohjainen kierrätyslannoite, jonka markkinat viljan tuotannossa ovat suotuisat. Toisena materiaalina tuotetaan lietepohjaista kompostia kasvualustamarkkinoille ja tulevaisuudessa ehkä myös metsälannoitteeksi. Muutos toiminnassa on totaalinen ja johtaa uusien työtapojen omaksumiseen koko tuotannossa, mikä asettaa kovia paineita koko henkilökunnalle. Jatkuvaan muutokseen olemme koko toiminnan aikana yhdessä kasvaneet, joten lähdemme seuraavaan vuoteen luottavaisina.

Ari Savolainen

LABIO Oy
:n toimitusjohtaja


10

Investoinnit


Laitoksiin ja rakennuksiin investoitiin vuoden 2017 aikana kaikkiaan noin 1,2 milj. euroa. Vuonna 2014 aloitettu Kariniemen jätevedenpuhdistamon purkutunnelin varajärjestelmän rakentaminen jatkui vuonna 2017. Työmaan suurin yksittäinen uudisrakennuskohde oli ns. laimennusvesitunnelinosuuden rakentaminen. Järvivesitunnelilla on merkittävä rooli niin Lahti Aquan kuin Lahti Energian tuotantoprosesseissa ja näin ollen saneeraustoimenpiteillä taataan toimintavarmuus niin lämpö- kuin vesihuollossa. Varajärjestelmä valmistunee kokonaisuudessaan vuonna 2020.

Vedentuotannon ja jätevedenkäsittelyn investointitoimenpiteitä tehtiin suunnitelmallisesti. Vedentuotannon kohteissa parannettiin WSP-riskienhallinnan yhteydessä havaittuja epäkohtia sekä parannettiin kulunvalvontaa. Jäteveden käsittelyyn liittyviä investointitoimenpiteitä tehtiin sekä Nastolan että Kariniemen jätevedenpuhdistamoilla vuoden 2017 aikana. Nastolan jätevedenpuhdistamolla uusittiin lietteenkuivauslaitteisto ja Kariniemen jätevedenpuhdistamolla uusittiin alkuperäiset, vuodelta 1976 peräisin olleet etuselkeytyksen laahat. Lisäksi Lahden ja Hollolan alueen jätevedenpumppaamoista saneerattiin Renkomäen, Pappilanpellon ja Laskukadun pumppaamot. Lahti Aqualla on kaikkiaan noin 250 jätevedenpumppaamoa.

Vesihuoltoverkoston saneeraus kasvoi vuoden 2017 aikana. Verkostoa saneerattiin kaikkiaan 11,7 km saneerausinvestointien ollessa noin 4,24 milj. euroa. Lisäksi Lahdessa rakennettiin uusille asuinalueille vesihuoltoverkostoa yhteensä 15,1 km. Uudisrakennusohjelmalla tuotettiin yhteensä 73 tontille vesihuoltoliittymät. Vuoden 2017 uudisrakennuskohteita olivat Leikolan alue ja Rantakartano. Verkoston uudisrakennusinvestoinnit olivat noin 4,41 milj. euroa. Lahden vesihuoltoverkoston kokonaispituus on 2 046 km ja sen keski-ikä 27 vuotta.

Hollolan kunta vastaa verkostoinvestoinneistaan kunnan alueella. Kunta rakennutti uutta runkoverkostoa 4,8 km, jotka siirtyivät Lahti Aqualle kunnossapidettäviksi.

Verkostojen kokonaispituus sekä uudisrakentaminen ja saneeraus vuonna 2017
Lahti sis. Nastola Hollola sis. Hämeenkoski *
Vesijohdot 828 340
- rakennetut 8,1 4,8
- saneeratut 7,8 0,9
Jätevesiviemärit 758 300
- rakennetut 2,9 3,9
- saneeratut 3,0 1,0
Hulevesiviemärit 459 83
- rakennetut 4,1 0,5
- saneeratut 0,9 0

*Hollolan kunta omistaa verkostot ja päättää niihin liittyvistä investoinneista.

Patomäen asuinalueen vesihuollon saneeraus valmistui

Vuonna 2017 valmistui Lahti Aquan historian mittavin vesihuollon saneeraus Patomäessä. Tässä hankkeessa panostettiin aktiiviseen asukasviestintään ja mutkattomaan asiakaspalveluun. Alueelle uusittiin vesijohtoverkosto ja jätevesiviemäri sekä rakennettiin uusi hulevesiverkosto. Patomäen asuinalueella oli vuoden 2017 lopussa kaiken kaikkiaan rakennettu 12 km uutta verkostoa. Lisäksi lähes kaikki alueen 240 kiinteistöistä uusi tonttijohdot. Kiinteistön omistaja sai yhden luukun periaatteella tilaamalla tonttijohtojen saneerauksen ja hulevesien erottelun Lahti Aqualta. Alueella toiminut urakoitsija toteutti myös tontilla tehtävät työt. Näin varmistettiin toimintavarma ja laadukas vesihuolto seuraaville vuosikymmenille.


11

Henkilöstö


Konsernin kokonaishenkilöstömäärä oli 96 henkilöä vuoden 2017 lopussa. Konsernin emoyhtiö Lahti Aqua Oy:n vakituisen henkilöstön määrä väheni kahdella henkilöllä (eläköityminen) ja lisääntyi kahdella uudella rekrytoinnilla. Suunnittelu ja rakennuttaminen -yksikköön palkattiin yksi henkilö ja asiakaspalveluun yksi henkilö. Emoyhtiön vakituisen henkilökunnan määrä oli näin ollen vuoden lopussa 25 henkilöä. Tilapäisiä kesätyöntekijöitä oli vuoden aikana yksi henkilö kesä- elokuussa. Keskimääräinen henkilöstömäärä vuoden aikana oli 25,8.

Aqua Palvelu Oy:n henkilöstömäärä vähentyi kolmella henkilöllä (eläköityminen). Yhtiön vakituisen henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 55 henkilöä ja lisänä työskenteli kaksi määräaikaista henkilöä. Tilapäisiä kesätyöntekijöitä oli vuoden aikana 10 henkilöä touko-syyskuussa. Keskimääräinen henkilöstömäärä vuoden aikana oli 60,7.

Labio Oy:n vakituisen henkilöstön määrä väheni yhdellä henkilöllä. Yhtiön vakituisen henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 12 henkilöä ja lisänä työskenteli kaksi määräaikaista henkilöä. Keskimääräinen henkilöstömäärä vuoden aikana oli 14,3.

Konsernin vakituisen henkilöstön määrä 31.12.2017 oli 92 ja määräaikaisia henkilöitä oli neljä.

Vakituinen henkilöstömäärä 31.12.2017

kaavio

Henkilöstön ja osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittäminen ja osaamisen varmistaminen tulevaisuudessa on yksi henkilöstöstrategian tavoitteista. Vuonna 2017 koulutuspäivien lukumäärä henkilöä kohden oli 1,9 päivää. Koulutuspäiviä oli ammatilliseen kehittämiseen ja lakisääteisiin pätevyyksiin, tietojärjestelmiin, esimiesvalmennukseen sekä viestintään liittyen. Lisäksi henkilöstö osallistui eri aihealueista pidettyihin webinaareihin ja suoritti tietoturvallisuuden verkkokurssin.

Kehityskeskusteluja käytiin keväällä henkilöstön kanssa (91 %). Keskusteluissa käydään läpi osaamiseen liittyvät tarpeet ja sovitaan kehittämistoimenpiteet sen perusteella. Sovitut koulutukset siirtyvät yrityksen koulutussuunnitelmaan.

Työhyvinvointi

Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen ja siihen liittyvät toimenpiteet kuuluvat Lahti Aqua - konsernin strategisiin painopisteisiin. Työhyvinvointikysely tehdään henkilöstölle kerran vuodessa ja siitä saatuja tuloksia analysoimalla nostetaan vuosittain esiin kehittämistarpeita yritys- ja tiimitasolla. Koko henkilöstön halutaan osallistuvan työhyvinvoinnin kehittämiseen. Saadun henkilöstöpalautteen perusteella jokainen tiimi kehittää omaa työhyvinvointiaan ja työnantaja koko yrityksen työhyvinvointia.

Vuoden 2017 kokonaisarvosana työhyvinvointikyselyssä oli 4,04 (asteikolla 1-5) ja vastausprosentti oli 89 %. Parhaimmat arvosanat kyselyssä saatiin strategian tuntemuksesta, työilmapiiristä, työturvallisuusohjeiden noudattamisesta sekä esimiestyöstä. Kehittämisen varaa kyselyn mukaan oli tiedonkulussa, tasa-arvossa ja yhdenvertaisuudessa sekä toimintakulttuurissa.

Työhyvinvointipäivään maaliskuussa osallistui koko henkilöstö. Yhteinen ulkoilupäivä vietettiin Lahden MM-kisoihin osallistumalla.

Työturvallisuus

Työturvallisuus on konsernissa tärkeä toiminnallinen tavoite. Konsernissa on käytössä työtapaturmaindeksi, jolla seurataan työtapaturmien määrää ja pystytään vertaamaan yleisesti teollisuudessa sattuvien työtapaturmien määrään. Tavoitteena on kuitenkin nolla tapaturmaa. Tapaturmaindeksi oli 23 vuonna 2017 ja tapaturmia sattui yhteensä neljä, joista aiheutui sairauspoissaoloja yhteensä 69 päivää.

Ennaltaehkäisevää toimintaa oli vuoden aikana mm. laajennetut työturvallisuuskierrokset, työturvallisuuskorttikoulutukset, kemikaalirekisteri ja käyttöturvallisuustiedotteet sekä riskien kartoittaminen.


12

Hallituksen toimintakertomus


Lahti Aqua Oy on konsernin emoyhtiö. Tytäryhtiöitä ovat Aqua Palvelu Oy, Aqua Verkko Oy ja LABIO Oy, jossa Lahti Aqua Oy:n omistusosuus on 60 %. Lahti Aqua Oy:n kaikki osakkeet omistaa Lahden kaupunki. Lahti Aqua Oy omistaa LABIO Oy:tä lukuun ottamatta muiden tytäryhtiöiden koko osakekannan. Tytäryhtiöt eivät maksa osinkoa vuodelta 2017.

Lahti Aqua -vesikonserni tuottaa vesihuoltopalvelut Lahden kaupungissa toiminta-alueellaan toimien liiketaloudellisesti kannattavasti. Lisäksi konserni tuottaa vesihuoltopalveluita Hollolan kunnalle sopimuspohjaisesti. Yhtiön toiminnan arvoina ovat korkea laatu, matala riski, kilpailukykyiset kustannukset ja hyvä asiakaspalvelu. LABIO Oy tuottaa jätehuoltopalveluita ja kompostointia ympäristökunnille ja muille toimijoille sekä biokaasua jatkojalostettavaksi.

Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja sen päättymisen jälkeen

Yhtiö vakiinnutti toimintansa vuoden 2016 alussa toteutetun Nastolan ja Hämeenkosken liitoksilla kasvaneella toiminta-alueellaan. Yhtiön toiminta-alueella on noin 145 000 asukasta ja alueen yritykset.

Teollisuuden veden käytön vähenemisen vuoksi veden myynti laski 3,0 % ja laskutetun jäteveden määrä 1,7 % edellisen vuoden tasosta. Myynnin kehitys oli kuitenkin budjetin mukainen ja muutos ennustettu. Konserni tuotti biokaasua jätevedenpuhdistamoilla 2,6 milj. m3 ja siitä edelleen lämpöä 15,4 GWh, josta oman käytön lisäksi myi Lahti Energialle 6,7 GWh. LABIO Oy tuotti biokaasua noin 44 GWh.

Yhtiön sekä konsernin taloudellinen tulos ylitti budjetin ja on konsernin historian paras. Yhtiön varsinaisen toiminnan ohella ulos myytyjen muiden palveluiden liikevaihto oli projektitoiminnan kautta merkittävä. Konsernissa liittymismaksutulot olivat ennusteen mukaiset ja tonttijohtomaksujen määrä ylitti budjetin.

Nastolan ja Hämeenkosken vesihuollon integrointi osaksi Lahti Aqua -konsernin toimintaa edellytti edelleen vesihuolto-operaatioiden automaation ja valvontajärjestelmien sekä operatiivisten laitteiden uudistamista ja investointien loppuun saattamista. Yhdistymisessä haltuun otetun omaisuuden kunto ja käytetyt ratkaisut ovat aiheuttaneet ylimääräistä työtä ja myös investointeja mm. verkostoon ja jätevedenpuhdistamoilla.

Launeen vedenottamon käyttöönotto toteutettiin onnistuneesti. Karinimen jätevedenpuhdistamorakennusten saneerauksesta, mukaan lukien toimistorakennusosa, tehtiin päätös ja suunnittelu käynnistettiin. Patomäen vesihuoltoverkostojen saneerausinvestointi valmistui.

Palveluiden ja tuotteiden laatu täytti tavoitteet ja jäteveden lupaehdot saavutettiin kaikilla neljällä puhdistamolla. Taloustutkimus Oy:n tekemän asiakastyytyväisyysmittauksen mukaan yhtiön toiminta ja veden laatu olivat suurimpien toimijoiden parhaat maassamme. Suomen Asiakastiedon analyysin mukaan Lahti Aqua Oy kuuluu luottoluokituksessa AA luokkaan, mikä tarkoittaa sanallisesti ilmaistuna hyvää luottoluokitustasoa.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut mitään olennaisia tapahtumia.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja yhtiön toiminnan kehittämisestä

Konserni jatkaa strategiansa mukaisesti toiminnan kehittämistä ja integroitumista uudella kasvaneella toiminta-alueella.

Myytyjen palveluiden ja tuotteiden kokonaismäärän uskotaan alueittain (Lahti ja entinen Nastolan alue) jatkavan asutuksen osalta hienoista laskua. Pääkuluttajasegmentin, kerrostalojen, käyttäjien laitteistojen modernisointi ja huoneistokohtainen vedenmittaus tulee jatkumaan ja tältä osin pienentämään ominaiskulutusta sekä mahdollisesti vähentämään veden myyntiä, riippuen asukasmäärän kehityksestä. Teollisuusasiakkaat ovat ennakoineet vuoden 2017 tasoista tai kasvavaa tuotannon tasoa. Investointien kokonaisvolyymi konsernissa on noin 10 M€. Konserni valmistautuu tulevien vuosien verkostojen kasvavaan saneerauksen toteuttamiseen ja rahoittamiseen. Osana investointien rahoitusta on selvitettävä ja varmistettava Lahden kaupungin rahoitusosuus ns. aluesaneerauksen katutöiden investointeihin.

Konsernilla on useita omia kehityshankkeita sekä yhteishankkeita eri tahojen kanssa, joilla tavoitellaan toiminnan tehostamista ja tuottavuuden kasvua sekä muita strategian mukaisia tavoitteita. Yhtiö osallistuu ja rahoittaa vesihuoltoalan tutkimusta toimialan järjestön vesilaitosyhdistyksen käynnistämissä projekteissa sekä muissa yhteistyöhankkeissa omien kehitysprojektien lisäksi. Yhtiö osallistuu Vesijärvisäätiön kautta järven hoito- ja kunnostustoimiin, osana yhtiön lupiin liittyviä valvontatutkimusohjelmia.

Riskien hallinta ja vakuutukset

Yhtiö noudattaa konsernin kokonaisvaltaista riskienhallintaohjelmaa (ERM), joka on hyväksytty emoyhtiön ja tytäryhtiöiden hallituksissa. Ohjelmassa on arvioitu liiketoiminnan riskit, operatiiviset riskit, rahoitus- ja taloudelliset riskit sekä vahinkoriskit. Riskit on dokumentoitu seuranta-, hallinta- ja vastuurekisteriin. Kaikista riskeistä on arvioitu todennäköisyys ja vuosikustannus. Riskit on luokiteltu ja priorisoitu. Konsernissa riskienhallintaprosessi on yhteinen kuitenkin siten, että LABIO Oy:ssä on erillinen oman toimintaan kohdistuva riskienhallintajärjestelmä. Emoyhtiön hallitus on päättänyt riskitoleransseista konsernissa ja sen yhtiöissä. Konsernin riskitasosta ja hallinnasta raportoidaan vuosineljännesraportoinnin osana.

Vuoden aikana on jatkettu käytännön toimia erityisesti kahteen riskinhallinnan osa-alueeseen. Operatiiviset riskit on kartoitettu WSP (Water Safety Plan) ja SSP (Sanitation Safety Plan) suunnitelmilla, joiden perusteella on tehty tarvittavat toimenpiteet ja investoinnit riskien hallitsemiseksi, vähentämiseksi ja poistamiseksi. Konsernille on laadittu tietoturvapolitiikka mm. kyberriskien hallintaa varten. Nämä suunnitelmat ovat valmiit ja käytössä.

Konsernin riskienhallinta on osa aktiivista strategista johtamista. Riskianalyysit on toteutettu ohjelman mukaisesti konsernin johtoryhmätasolla syksyisin. Riskitarkastelussa 20 suurinta riskiä noin 70 tunnistetusta strategisista, operatiivisista, talous- ja rahoitusriskeistä sekä vahinkoriskeistä muodostavat noin 80 % koko riskipotentiaalista. Suurimmat liiketoimintariskit ovat yhteistyösopimuksiin ja vesihuollon saneerausohjelmaan liittyvän kaupungin rahoituksen osuus, operatiivisissa riskeissä pohjavesialueiden huomioiminen maankäytön suunnittelussa ja toteuttamisessa, talousriskeissä EU:n tietosuojalainsäädännön muutos ja henkilötietoriski ml. kyberriskit ja vahinkoriskeissä pääjärjestelmien häiriöt ja vaikutukset kolmannelle osapuolelle. Ns. varautumiseen ja valmius- ja jatkuvuudensuunnitteluun liittyvät operatiiviset riskit on kartoitettu yksityiskohtaisemmin operointiyhtiö Aqua Palvelu Oy:ssä. Konserni on panostanut erityisesti pohjavesialueiden ja vedenottamoidenottamoiden varustukseen ja hallintaan herkillä pohjavedenottamoalueilla sekä osallistunut seudullisen pohjavedensuojelusuunnitelman valmisteluun ympäristölupiin liittyvien lausuntojen antamiseen.

Osa riskienhallintaa on lakisääteisten vakuutusten lisäksi vakuuttaminen vapaehtoisilla vakuutuksilla. Konsernin vakuutusturva tarkistettiin ja se on kattava. Vapaaehtoinen vakuutusturva kattaa tuotevahinkovastuun, omaisuusvahinkovastuun ja oikeusturvavastuun. Uutena osa-alueena on henkilöstön sairauskuluvakuutus. Konsernilla on ajan tasalla oleva valmiussuunnitelma osana ERM-ohjelmaa vesihuollon poikkeustilanteiden varalle. Suunnitelma perustuu valmiuslainsäädäntöön ja muihin viranomaismääräyksiin ja säädöksiin. Valmius- ja varautumissuunnitelma on tarkistettu vuoden 2017 aikana ja yhtiöt ovat osallistuneet valmiusharjoitukseen.

Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta

Konsernin tunnusluvut liiketoiminnasta sekä taloudellisesta asemasta ja tuloksesta

2017 2016
Liikevaihto M€ 37,8 37,6
Liikevoitto M€ 8,0 7,6
Liikevoitto % 21,2 20,2
Oman pääoman tuotto % 7,4 7,6
Omavaraisuusaste % 26,8 24,9

Lahti Aqua Oy:n tunnusluvut liiketoiminnasta sekä taloudellisesta asemasta ja tuloksesta

2017 2016
Liikevaihto M€ 30,8 31,0
Liikevoitto M€ 0,7 0,8
Liikevoitto % 2,3 2,7
Oman pääoman tuotto % 0,6 2,0
Omavaraisuusaste % 50,0 47,0

Maksut

Vesihuoltolain mukaisesti vesihuoltomaksujen tarkoituksena on kattaa toiminnasta aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien kohtuullinen tuotto, toimintaan sitoutuneelle pääomalle. Yhtiön perimät maksut ovat alle valtakunnallisen keskitason ja noin 20 % alle keskiarvon verrattuna muihin vertailuryhmän toimijoihin. Yhtiön vesihuoltomaksuja ei korotettu koko vuoden aikana.

Yhtiö laskuttaa Hollolan kunnan asiakkaita Hollolan kunnan teknisen lautakunnan hyväksymillä vesihuoltomaksuilla. Vuoden 2017 alusta käyttö- ja perusmaksut ovat samoja koko Hollolan kunnan alueella. Vuonna 2016 Hollolaan liitetyllä Hämeenkoskella oli vielä eri hinnoitteluperiaatteet kuin Hollolalla, mutta vuodesta 2017 alkaen maksut ovat samoja.

Asiakkaat

Lahti Aqua Oy tuottaa vesihuoltopalvelut Lahden kaupungin 120 000 asukkaalle, jotka ovat lähes 100 prosenttisesti palveluiden käyttäjiä. Lisäksi yhtiö huolehtii 24 000 hollolalaisen vesihuoltopalveluista Hollolan kunnan alueella. Hollolan kunnan asukkaista noin 90 % on vesihuoltopalveluiden piirissä.

Vuoden 2017 aikana Lahdessa uusia liittyjiä oli 137, näistä oli omakotitaloja 103, kerros- ja rivitaloja 20 ja muita rakennuksia 14. Vuoden 2017 lopussa Lahdessa liittyneitä kiinteistöjä oli 17 263. Hollolan kunnassa vesihuoltoon liittyi uusia kiinteistöjä 49, liittyneiden kiinteistöjen määrä oli vuoden lopussa 4 440.

Liikevaihto

Emoyhtiön liikevaihto oli 30,8 M€ ja konsernin, johon on yhdistetty LABIO Oy 1.10.2013 alkaen, liikevaihto oli 37,8 M€. Emoyhtiön liikevaihto Lahden alueelta oli noin 26,7 M€ ja Hollolan alueelta 4,1 M€. LABIO Oy:n liikevaihto oli 5,8 M€. Lahti Aqua Oy:n liikevaihdosta vesimaksujen osuus oli 30,2 %, jätevesimaksujen osuus 53,0 % ja muiden tulojen osuus 16,9 %. Yhtiön liiketoiminnan muut tuotot olivat 3,2 M€. Konsernin kokonaistulot olivat 41,3 M€.

Kulut

Emoyhtiön käyttökulut olivat 31,2 M€, johon sisältyvät tytäryhtiöiden palvelumaksu 9,5 M€ ja vuokra 12,8 M€.

Konsernin käyttökulut olivat 22,6 M€. Suurimmat yksittäiset kuluerät olivat henkilöstömenot, ulkopuoliset palvelut ja vuokrat.

Tulos

Emoyhtiön liikevoitto oli 0,7 M€ ja suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin 2,1 M€. Yhtiön tilikauden voitto verojen jälkeen oli 1.730.499,78 euroa.

Konsernin liikevoitto oli 8,0 M€ ja suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin 10,7 M€. Nettorahoituskulut olivat 4,2 M€. Konsernin tilikauden voitto oli verojen jälkeen 2.871.211,39 euroa.

Investoinnit

Lahti Aqua Oy:n käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tilikaudella 0,3 M€. Yhtiön suurimpia käyttöomaisuusinvestointeja olivat yhtiön Ekstranetin ja BI-raportointijärjestelmän kuluja.

Vesikonsernin investoinnit olivat yhteensä 10,2 M€ ja konsernin kokonaisinvestoinnit 10,5 M€ (LABIO Oy 0,3 M€). Rakennuksiin ja niihin liittyviin koneisiin ja laitteisiin investoitiin 1,4 M€. Vesi- ja viemäriverkon rakentamiseen käytettiin 3,3 M€, josta saneerauksen osuus oli 1,8 M€. Verkoston määrä kasvoi 7,4 km:llä. Verkostojen kokonaispituus oli vuoden lopussa 2061 km ja keski-ikä 27 vuotta.

RAHOITUS

Pääomalainat

Lahti Aqua -konserniin kuuluvalla Aqua Verkko Oy:llä on kaupungin konsernipankista korollista velkaa 31,000,000,00 euroa, joka on pääomalainaa ja jonka laina-aika päättyy 30.6.2028. Laina on osakeyhtiölain 12 luvun mukainen laina, jolloin pääoman tai koron maksamisesta ei anneta vakuutta. Laina-aika on 20 vuotta. Lainan pääomaa lyhennetään ja korkoa maksetaan osakeyhtiölain luvussa asetetuin rajoittein. Mikäli korkoa voidaan maksaa vain osittain, siirtyy maksamaton korko seuraavaan maksun edellytykset täyttävään eräpäivään.

Lahti Aqua -konserniin kuuluvalla LABIO Oy:llä on Päijät-Hämeen Jätehuollosta korollista velkaa 1,344,000,00 euroa, joka on pääomalainaa ja jonka laina-aika päättyy 30.12.2025. Laina on osakeyhtiölain 12 luvun mukainen laina, jolloin pääoman tai koron maksamisesta ei anneta vakuutta. Laina-aika on 10 vuotta. Lainan pääomaa lyhennetään ja korkoa maksetaan osakeyhtiölain luvussa asetetuin rajoittein. Mikäli korkoa voidaan maksaa vain osittain, siirtyy maksamaton korko seuraavaan maksun edellytykset täyttävään eräpäivään.

Muut lainat

Konsernin lainat, yhteensä 92,7 M€ - sisältäen myös pääomalainat, muodostuvat kolmesta yhtiöstä:

1) Lahti Aqua Oy:n 20,3 M€ lainat kaupungin konsernipankilta
2) Aqua Verkko Oy:n 31,0 M€ pääomalaina kaupungin konsernipankilta, 10,3 M€ lainat kaupungin konsernipankilta sekä Kuntarahoituksen 20,0 M€ laina.
3) LABIO Oy:n Lahti Aqua -konsernin ulkopuoliset lainat 11,1 M€.

Lahti Aqua Oy:n taseen loppusumma oli 60,7 M€. Koko konsernin taseen loppusumma oli 150,1 M€.

Hallitus

Martti Lipponen toimitusjohtaja
Kari Lempinen puheenjohtaja
Hannu Rahkonen varapuheenjohtaja
Ville Lahtinen hallituksen jäsen
Anita Kokkonen hallituksen jäsen
Maarit Tuomi hallituksen jäsen
Neea Similä hallituksen jäsen
Harri Rummukainen hallituksen jäsen
Jyrki Hiltunen hallituksen jäsen, henkilöstön edustaja

Henkilöstö

Lahti Aqua Oy:n vakituisen henkilöstön määrä väheni kahdella henkilöllä (eläköityminen) ja lisääntyi kahdella uudella rekrytoinnilla; suunnittelu ja rakennuttaminen -yksikköön palkattiin yksi henkilö ja asiakaspalveluun yksi henkilö. Yhtiön vakituisen henkilökunnan määrä 31.12.2017 oli 25 henkilöä. Tilapäisiä kesätyöntekijöitä oli vuoden aikana yksi henkilö kesä-elokuussa. Keskimääräinen henkilöstömäärä vuoden aikana oli 25,8.

Aqua Palvelu Oy:n henkilöstön määrä vähentyi kolmella henkilöllä (eläköityminen). Yhtiön vakituisen henkilöstön määrä 31.12.2017 oli 55 henkilöä, joista yksi henkilö palkattomalla kuntoutustuella ja lisäksi kaksi määräaikaista henkilöä (työnjohtajan sijaisuus ja tekninen harjoittelija). Tilapäisiä kesätyöntekijöitä oli vuoden aikana 10 henkilöä touko-syyskuussa. Keskimääräinen henkilöstömäärä vuoden aikana oli 60,7.

LABIO Oy:n vakituisen henkilöstön määrä väheni yhdellä henkilöllä. Yhtiön vakituisen henkilökunnan määrä 31.12.2017 oli 12 henkilöä ja määräaikaisia kaksi henkilöä. Keskimääräinen henkilöstömäärä vuoden aikana oli 14,3.

Konsernin vakituisen henkilöstön määrä 31.12.2017 oli 92 ja määräaikaisia henkilöitä oli neljä. .

Henkilöstön palkat ovat sopimuspalkkoja ja perustuvat työsopimuksiin sekä työehtosopimuksiin. uodelle 2017 oli henkilöstöä koskeva tulospalkkiosopimus. Tulospalkkiota koko henkilöstölle jaetaan noin 370,000 euroa. Toimitusjohtajat ja yksiköiden päälliköt saavat tulospalkkiota oman sopimuksen mukaisesti. Yksiköiden päälliköiden tulospalkkiosta päättää toimitusjohtaja.

Toimitusjohtajan palkkaus perustuu johtajasopimukseen ja sen pohjalta laadittavan erillisen hallituksessa hyväksytyn tulospalkkiosopimuksen mukaiseen tulospalkkioon. Palkkioperusteet käsittävät yhteisen koko konsernin taloudellisen ja toiminnallisen tulokseen pohjautuvan osan sekä yhtiö- ja yksikkökohtaisten tavoitteiden toteutumiseen perustuvat osat. Tulospalkkion ehtoina ovat mm. tuotteiden ja palveluiden laatutavoitteet sekä kannattavuus- ja toiminnan tehokkuus- ja kehittämistavoitteet sekä saavutetut säästöt.

2017 2016
Palkat ja palkkiot, konserni 5,3 5,5
Lahti Aqua Oy 1,6 1,5
Aqua Palvelu Oy 2,9 3,2
LABIO Oy 0,8 0,8
Henkilöstön määrä, konserni 92 96
Lahti Aqua Oy 25 25
Aqua Palvelu Oy 55 58
LABIO Oy 12 13

Hallituksen palkkiot ovat kaupunginhallituksen valtuustokaudelle tekemän päätöksen mukaiset.

Konsernissa ei ole käytössä lisäeläkejärjestelmiä.

Lahti Aqua Oy:n toimitusjohtajan tulospalkkio oli noin 26,000 euroa vuodelta 2017. Lahti Aqua Oy:n henkilöstölle tulospalkkiota maksetaan vuodelta 2017 yhteensä noin 146,000 euroa. Edellä mainitut luvut eivät sisällä sivukuluja.

Hallituksien palkkiot koko konsernissa olivat 17,436,00 euroa. Lahti Aqua Oy:n toimitusjohtajan rahapalkka oli 153,554,00 €, tulospalkkio 25,561,00 ja luontaisedut 12,744,00 euroa.

Ympäristö

Konsernin päätoiminnot perustuvat voimassaoleviin, eri lakien pohjalta saatuihin lupiin, jotka ovat emoyhtiöllä. Vedenottamoilta on ympäristölupaviranomaisten lupiin perustuen mahdollisuus pumpata kulutukseen pohjavettä 36 500 m3/d. Tämän lisäksi voidaan ostaa vettä Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymältä, jolla on vedenottolupia noin 15 000 m3/d määrälle. Launeen vedenottamosta pumpattiin verkostoon talousvettä 118 394 m3 ja lisäksi suojapumpattiin maaston 867 056 m3.

Jätevedenpuhdistamot ovat toimineet ympäristöviranomaisten asettamien lupaehtojen mukaisesti. Jätevesien UV-käsittely on ollut toiminnassa keväästä 2015 lähtien. Nastolan puhdistamolle valmistui UV laitoksen investointi, joka on ollut käytössä keväästä 2017. Kaikki jätevesilietteen käsittelyssä omana tuotantona syntynyt biokaasu käytettiin lämmöntuotantoon omiin prosesseihin ja lämmön myyntiin. Lopputuloksena syntynyt mädätetty yhdyskuntaliete on käsitelty LABIO Oy:n kompostointilaitoksessa.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Yhtiössä eikä konsernin muissa yhtiöissä ole ollut olennaisia tapahtumia tilikauden päättymisen jälkeen.

Arvio todennäköisestä tulevasti kehityksestä

Yhtiön sekä konsernin tuloksentekokyvyn ennakoidaan säilyvän vakaana vuonna 2018.

Ehdotus osingonmaksusta

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2017 maksetaan osinkoa 400,000,00 euroa.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty yhtiön osakasluetteloon.

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan kahdessa erässä 4.6.2018 ja 10.12.2018.

Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain ja kutakin osakelajia koskevat yhtiöjärjestyksen pääasialliset määräykset

2017 2016
Osakkeet (1 ääni/osake) 20 20

Yhtiössä on 20 kpl osakkeita, joilla kaikilla on yhtäläiset oikeudet osinkoon ja yhtiön varoihin. Yhtiön osakkeet omistaa Lahden kaupunki. Osakkeita rasittaa yhtiöjärjestyksen mukainen lunastuslauseke. Yhtiöjärjestyksen mukaan ilman Lahti Aqua Oy:n suostumusta yhtiön osakkeita eivät voi luovutustoimin hankkia muut kuin kunnat, kuntayhtymät ja kuntien keskusjärjestöt sekä ne kunnalliset laitokset ja yhteisöt, jotka voivat olla kuntien eläkevakuutusten jäsenyhteisöjä.

Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat

Lahti Aqua Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 20.6.2017 valitsemina hallituksen jäseninä ovat toimineet Kari Lempinen, Hannu Rahkonen, Ville Lahtinen, Anita Kokkonen, Maarit Tuomi, Neea Similä, Harri Rummukainen ja henkilöstön varsinainen edustaja Jyrki Hiltunen sekä henkilöstön varaedustaja Toni Salo. Hallituksen puheenjohtaja on toiminut Kari Lempinen. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Martti Lipponen. Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Mia Svensk, KHT.

Tositelajin kuvaus Tositelajit Kirjanpitokirjojen säilytystapa
Pankki- ja kassatositteet 13 sähköisesti ja paperitositteina
Ostolaskut 20 sähköisesti
Myyntilaskut 15, 30, 52 ja 70 sähköisesti
Osto- ja myyntilaskujen suoritukset 24 ja 33 sähköisesti
Käyttöomaisuuskirjanpito 1000 – 1540 sähköisesti
Palkkakirjanpidon tositteet 17 sähköisesti ja paperitositteina
Muistiotositteet 11 sähköisesti ja paperitositteina
ALV-maksuajon tositteet ALV sähköisesti
Hyvitysten palautukset HYV sähköisesti
LAHTI AQUA KONSERNI
TULOSLASKELMA Konserni Lahti Aqua Oy
2017 2016 2017 2016
LIIKEVAIHTO 37 820 116,63 37 820 116,63 30 817 266,99 31 028 229,25
Valmistus omaan käyttöön 748 516,49 667 772,21 0,00 0,00
Liiketoiminnan muut tuotot 2 743 402,00 2 766 310,46 3 218 158,46 3 235 285,54
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -4 715 160,90 -4 557 116,85 -389 033,28 -546 543,66
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 59 109,65 -36 536,60
Ulkopuoliset palvelut -4 843 735,69 -5 090 224,01 -11 844 859,53 -12 033 465,91
Materiaalit ja palvelut yhteensä -9 499 786,94 -9 683 877,46 -12 233 892,81 -12 580 009,57
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -5 317 826,67 -5 489 163,51 -1 617 538,94 -1 545 134,38
Henkilösivukulut
Eläkekulut -933 766,13 -1 112 097,41 -300 428,06 -370 152,21
Muut henkilösivukulut -183 796,44 -266 066,94 -51 627,77 -63 797,17
Henkilöstökulut yhteensä -6 435 389,24 -6 867 327,86 -1 969 594,77 -1 979 083,76
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -10 683 358,72 -10 751 502,39 -2 111 729,57 -2 174 268,63
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -10 683 358,72 -10 751 502,39 -2 111 729,57 -2 174 268,63
Liiketoiminnan muut kulut -6 679 056,59 -6 179 222,97 -16 998 062,67 -16 701 254,02
LIIKEVOITTO/-TAPPIO 8 014 443,63 7 590 224,22 722 145,63 828 898,81
Rahoitustuotot ja kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä 242 815,86 267 241,51
Muilta 2 748,07 6 650,73 770,91 1 608,50
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille -2 967 007,12 -3 000 427,11 -347 928,01 -385 725,30
Muille -1 261 367,87 -1 310 113,29 -2,00 -20 321,20
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -4 225 626,92 -4 303 889,67 -104 343,24 -137 196,49
VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 3 788 816,71 3 286 334,55 617 802,39 691 702,32
Tilinpäätössiirrot
Tilinpäätössiirrot 0,00 0,00 1 551 300,00 0,00
Satunnaiset erät yhteensä 0,00 0,00 1 551 300,00 0,00
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 3 788 816,71 3 286 334,55 2 169 102,39 691 702,32
Tuloverot -890 385,35 -720 429,98 -438 602,61 -138 716,89
Vähemmistöosuudet -27 219,97 122 295,97
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 2 871 211,39 2 688 200,54 1 730 499,78 552 985,43
Liikevoitto-% (=Liiketulos-%) 21.2 % 20.2 % 2.3 % 2.7 %
Nettotulos 2 871 211,39 2 688 200,54 179 199,78 552 985,43
Nettotulos = liiketulos +/- rahoituserät +/- verot
   
LAHTI AQUA KONSERNI
TASE Konserni Lahti Aqua Oy
2017 2016 2017 2016
Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 2 847 354,04 2 961 176,79 2 420 532,33 2 482 346,01
Muut pitkävaikutteiset menot 399 607,97 578 789,16 149 049,78 253 648,45
Ennakkomaksut 11 205,61 234 522,75 11 205,61 234 522,75
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 3 258 167,62 3 774 488,70 2 580 787,72 2 970 517,21
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Omistetut 952 917,62 951 757,62 799 857,62 799 857,62
Vuokraoikeudet 82 215,23 82 215,23 82 215,23 82 215,23
Rakennukset ja rakennelmat
Omistetut 112 223 867,57 112 495 766,15 27 609 621,21 28 997 305,33
Koneet ja kalusto 19 002 718,80 19 704 670,87 37 362,35 49 816,43
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 4 628 560,05 3 338 748,85 146 622,35 144 203,73
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 136 890 279,27 136 573 158,72 28 675 678,76 30 073 398,34
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä 13 000 000,00 13 000 000,00
Muut osakkeet ja osuudet 118 419,10 118 419,10 118 419,10 118 419,10
Sijoitukset yhteensä 118 419,10 118 419,10 13 118 419,10 13 118 419,10
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 140 266 865,99 140 466 066,52 44 374 885,58 46 162 334,65
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 277 470,66 218 361,01 - -
Vaihto-omaisuus yhteensä 277 470,66 218 361,01 0,00 0,00
Pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset - - 6 484 615,40 7 142 307,70
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 0,00 0,00 6 484 615,40 7 142 307,70
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 4 099 630,39 3 805 094,01 3 170 229,65 2 781 280,84
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 5 406 914,81 6 494 272,42 6 655 864,04 4 626 501,52
Siirtosaamiset 67 432,61 146 432,21 13 120,25 295 771,36
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 9 573 977,81 10 445 798,64 9 839 213,94 7 703 553,72
Rahat ja pankkisaamiset 29 704,25 322 639,89 24 928,43 317 814,57
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 9 881 152,72 10 986 799,54 16 348 757,77 15 163 675,99
Vastaavaa yhteensä 150 148 018,71 151 452 866,06 60 723 643,35 61 326 010,64
Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
Osake- osuus- tai muu vastaava pääoma 16 818 792,65 16 818 792,65 16 818 792,65 16 818 792,65
Muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00
Edellisen tilikauden voitto (tappio) 12 624 599,96 10 136 399,42 3 832 237,75 3 479 252,32
Tilikauden voitto/tappio 2 871 211,39 2 688 200,54 1 730 499,78 552 985,43
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 40 314 604,00 37 643 392,61 30 381 530,18 28 851 030,40
VÄHEMMISTÖOSUUS 1 106 830,50 1 079 610,53
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahalaitoksilta 3 685 816,00 24 336 998,00 - -
Velat saman konsernin yrityksille 64 754 008,89 67 932 649,59 18 096 666,00 20 326 666,00
Muut velat 7 910 766,50 7 910 766,50 7 950 616,10 7 950 616,10
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 76 350 591,39 100 180 414,09 26 047 282,10 28 277 282,10
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahalaitoksilta 20 651 182,00 651 182,00 0,00 0,00
Ostovelat 2 516 952,13 2 237 403,46 910 311,49 716 261,30
Velat saman konsernin yrityksille 3 613 897,78 3 613 897,78 2 322 775,06 2 330 374,06
Muut velat 1 764 387,66 3 084 380,89 400 189,69 506 312,59
Siirtovelat 3 829 573,25 2 962 584,70 661 554,83 644 750,19
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 32 375 992,82 12 549 448,83 4 294 831,07 4 197 698,14
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 108 726 584,21 112 729 862,92 30 342 113,17 32 474 980,24
Vastattavaa yhteensä 150 148 018,71 151 452 866,06 60 723 643,35 61 326 010,64
LAHTI AQUA KONSERNI
EPÄSUORA RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto / tappio ennen tilinpäätössiirtoja 3 788 816,71 3 286 334,55
Oikaisut
Suunnitelman mukaiset poistot 10 683 358,72 10 751 502,39
Rahoitus tuotot ja kulut 4 225 626,92 4 303 889,67
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 18 697 802,35 18 341 726,61
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 871 820,83 -2 229 032,45
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -59 109,65 36 535,26
Lyhytaik. korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -1 134 467,37 2 202 127,99
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -321 756,19 9 630,80
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rah. kuluista -4 271 523,10 -4 310 540,40
Saadut korot liiketoiminnasta 2 748,07 6 650,73
Maksetut välittömät verot -712 237,74 -720 429,98
Rahavirta ennen tilinpäätössiirtoja -4 981 012,77 -5 024 319,65
Liiketoiminnan rahavirta (A) 13 395 033,39 13 327 037,76
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -9 658 146,33 -24 193 854,47
Investointien rahavirta (B) -9 658 146,33 -24 193 854,47
Rahoituksen rahavirta
SVOP 0,00 3 000 000,00
Lyhytaikaisten lainojen lisäys 20 000 000,00 1 396 167,90
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,00 10 283 333,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -23 829 822,70 -3 040 720,48
Maksetut osingot ja muut voitonjako -200 000,00 -850 000,00
Edellisten tilikausien muutos 0,00 323 451,01
Rahoituksen rahavirta (C) -4 029 822,70 11 112 231,43
Rahavarojen muutos (A+B+C) lis. (+) väh (-) -292 935,64 245 414,72
Rahavarat tilikauden alussa 322 639,89 77 225,17
Rahavarat tilikauden lopussa 29 704,25 322 639,89
LAHTI AQUA OY
EPÄSUORA RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto / tappio ennen tilinpäärössiirtoja 617 802,39 691 702,32
Oikaisut
Suunnitelman mukaiset poistot 2 111 729,57 2 174 268,63
Rahoitus tuotot ja kulut 104 343,24 137 196,49
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 2 833 875,20 3 003 167,44
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -584 360,22 -16 030,31
Lyhytaik. korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -246 649,35 571 762,20
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -831 009,57 555 731,89
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rah. kuluista -347,930.01 -406 046,50
Saadut korot liiketoiminnasta 243 586,77 268 850,01
Maksetut välittömät verot -106 237,96 -138 716,89
Rahavirta ennen tilinpäätösiirtoja -210 581,20 -275 913,38
Liiketoiminnan rahavirta (A) 1 792 284,43 3 282 985,95
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -312 862,87 -1 951 736,31
Myönnetyt lainat 657 692,30 657 692,30
Osuudet saman konsernin yrityksissä 0,00 -3 000 000,00
Investointien rahavirta (B) 344 829,43 -4 294 044,01
Rahoituksen rahavirta
SVOP 0,00 3 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,00 1 396 167,90
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 230 000,00 -2 380 000,00
Maksetut osingot ja muut voitonjako -200 000,00 -850 000,00
Saadut ja maksetut konserniavustukset 0,00 0,00
Edellisten tilikausien muutos 0,00 90 354,38
Rahoituksen rahavirta (C) -2 430 000,00 1 256 522,28
Rahavarojen muutos (A+B+C) lis. (+) väh (-) -292 886,14 245 464,22
Rahavarat tilikauden alussa 317 814,57 72 350,35
Rahavarat tilikauden lopussa 24 928,43 317 814,57

LAHTI AQUA -KONSERNI

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Yhtiön tytäryhtiö LABIO Oy on yhdistetty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintameno vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Vaihto-omaisuus esitetään fi-fo periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todellisen myyntihinnan määräisenä. Rahoitusvälineet on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT (t€)
Konserni Lahti Aqua Oy
2017 2016 2017 2016
Liikevaihto
Veden myyntitulot 9 293 9 509 9 293 9 509
Jätevesilaskutus 16 320 16 497 16 320 16 497
Muut myyntiin liittyvät tulot 7 492 6 988 5 204 5 022
Bio- ja kompostiliiketoiminta 4 714 4 644 - -
Yhteensä 37 820 37 638 30 817 31 028
Valmistus omaan käyttöön
Valmistus omaan käyttöön 749 668 0 0
Muut myyntitulot
Liiketoiminnan muut tuotot
Konsernituotot - - 650 531
Vuokratulot 49 44 49 44
Palveluliiketoiminnan tulot 1 735 1 575 1 735 1 575
Muut tulot 960 1 147 785 1 086
Yhteensä 2 743 2 766 3 218 3 235
Henkilöstö
Henkilöstöä keskimäärin 101 102 26 25
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 5 318 5 489 1 618 1 545
Eläkekulut 934 1 112 300 370
Muut henkilösivukulut 184 266 52 64
Yhteensä 6 435 5 846 6 867 1 979
Hallituksen palkkiot Lahti Aqua Oy:ssa olivat 15.292 €, toimitusjohtajan palkka oli 153.554 €, tulospalkkio 25.561 € ja luontaisedut 12.744 €.
     
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT (t€)
Konserni Lahti Aqua Oy
2017 2016 2017 2016
Tilintarkastajien palkkiot
Tilintarkastus 8 10 5 7
Veroneuvonta - 10 - 3
Muut palvelut - 1 - 1
Yhteensä 8 21 5 11
Suunnitelman mukaiset poistot
Aineettomat oikeudet 576 547 516 489
Muut pitkävaikutteiset menot 179 183 105 109
Rakennukset ja rakennelmat 7 084 7 235 1 479 1 560
Koneet ja kalusto 2 845 2 787 12 17
Yhteensä 10 683 10 752 2 112 2 174
Liiketoiminnan muut kulut
Vuokrat 3 543 3 361 15 862 15 825
Hallinnolliset menot 939 731 743 562
Vastuumenot ja julkiset maksut 1 374 1 376 182 169
Henkilöstön kulut 381 335 198 144
Muut kulut 442 376 14 2
Yhteensä 6 679 6 179 16 998 16 701
Rahoitustuotot ja kulut
Korkotuotot muilta 3 7 1 2
Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä - - 243 267
Korkokulut saman konsernin yrityksille 2 967 3 000 348 386
Muut korkomenot 1 261 1 310 0 20
Yhteensä 4 226 4 304 104 137
Tilinpäätössiirrot
Tilinpäätössiirrot avustus - - 1 551 -
Yhteensä 0 0 1 551 0
Tilikautena lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat
Palveluiden myynti: LABIO Oy avustus 49 52
Palveluiden myynti: Aqua Verkko Oy 619 500
Korkotuotot: LABIO Oy 243 267
Palveluiden osto: Aqua Palvelu Oy -9 500 -9 600
Palveluiden osto: Aqua Verkko Oy -12 800 -12 900
Palveluiden osto: Lahden kaupunki -1 097 -1 080
Korkokulut: Lahden kaupunki -2 967 -3 000 -348 -386
Korkokulut: PHJ Oy -162 -178
TASEEN LIITETIEDOT, Lahti Aqua -konserni (t€)
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet Muut pitkä-vaikutteiset menot Keskeneräiset työt Yhteensä
Hankintameno 1.1.2017 4 833 2 914 235 7 981
Lisäykset 238 0 0 238
Siirrot erien välillä 223 0 -223 0
Hankintameno 31.12.2017 5 295 2 914 11 8 220
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2017 1 872 2 335 4 207
Tilikauden poisto 576 179 755
Kertyneet poistot 31.12.2017 2 447 2 514 0 4 962
Kirjanpitoarvo 31.12.2017 2 847 400 11 3 258
Kirjanpitoarvo 31.12.2016 2 961 579 235 3 774
TASEEN LIITETIEDOT (t€)
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet Rakennukset Koneet ja kalusto Keskeneräiset työt Yhteensä
Hankintameno 1.1.2017 1 034 171 189 37 927 3 339 213 489
Lisäykset 1 5 847 1 529 2 868 10 246
Siirrot erien välillä 965 613 -1 578 0
Hankintameno 31.12.2017 1 035 178 001 40 070 4 629 223 734
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2017 58 693 18 222 76 915
Tilikauden poisto 7 084 2 845 9 929
Kertyneet poistot 31.12.2017 0 65 777 21 067 0 86 844
Kirjanpitoarvo 31.12.2017 1 035 112 224 19 003 4 629 136 890
Kirjanpitoarvo 31.12.2016 1 034 112 496 19 705 3 339 136 573
TASEEN LIITETIEDOT, Lahti Aqua Oy (t€)
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Keskeneräiset työt Yhteensä
Hankintameno 1.1.2017 3 982 2 164 235 6 380
Lisäykset 231 0 0 231
Siirrot erien välillä 223 -223 0
Hankintameno 31.12.2017 4 436 2 164 11 6 611
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2017 1 500 1 910 3 410
Tilikauden poisto 516 105 620
Kertyneet poistot 31.12.2017 2 015 2 015 0 4 030
Kirjanpitoarvo 31.12.2017 2 421 149 11 2 581
Kirjanpitoarvo 31.12.2016 2 482 254 235 2 971
TASEEN LIITETIEDOT, Lahti Aqua Oy (t€)
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet Rakennukset Koneet ja kalusto Keskeneräiset työt Yhteensä
Hankintameno 1.1.2017 882 46 692 488 144 48 206
Lisäykset 45 49 94
Siirrot erien välillä 46 -46 0
Hankintameno 31.12.2017 882 46 783 488 147 48 299
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2017 0 17 694 438 18 132
Tilikauden poisto 0 1 479 12 1 491
Kertyneet poistot 31.12.2017 0 19 173 450 0 19 624
Kirjanpitoarvo 31.12.2017 882 27 610 37 147 28 676
Kirjanpitoarvo 31.12.2016 882 28 997 50 144 30 073
TASEEN LIITETIEDOT
TASEEN LIITETIEDOT, Lahti Aqua Oy (t€)
Sijoitukset Osuudet osakkuusyhtiössä Muut osakkeet ja osuudet Yhteensä
Hankintameno 1.1.2016 118 13 000 13 118
Hankintameno 31.12.2016 118 13 000 13 118
Kirjanpitoarvo 31.12.2016 118 13 000 13 118
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 118 13 000 13 118
Konserniyritykset Konsernin omistusosuus- %
Lahti Aqua Oy, Lahti emoyhtiö
Aqua Palvelu Oy, Lahti 100
Aqua Verkko Oy, Lahti 100
LABIO Oy, Lahti 60
Osakkuusyritykset Konsernin omistusosuus- %
As Oy Petsukka, Kittilä 33,3
TASEEN LIITETIEDOT, Lahti Aqua -konserni (t€)
Saamisten erittely
Konserni Lahti Aqua Oy
Pitkäaikaset saamiset 2017 2016 2017 2016
Saamiset konserniyrityksiltä
Lainasaamiset LABIO Oy:ltä - - 6 485 7 142
Yhteensä 0 0 6 485 7 142
Pitkäaikaset saamiset yhteensä 0 0 6 485 7 142
Lyhytaikaset saamiset
Saamiset konserniyrityksiltä
Konsernipankkisaamiset 5 407 6 494 1 663 1 180
Muut saamiset, konserniavustus - - 4 943 3 392
Siirtosaamiset - - 50 55
Yhteensä 5 407 6 494 6 656 4 627
Saamiset muilta
Myyntisaamiset 4 100 3 805 3 170 2 781
Siirtosaamiset 67 146 13 296
Yhteensä 4 167 3 952 3 183 3 077
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 9 574 10 446 9 839 7 704
TASEEN LIITETIEDOT, Lahti Aqua -konserni (t€)
Saamisten erittely
Konserni Lahti Aqua Oy
2017 2016 2017 2016
Siirtosaamisten olennaiset erät
Täydennysvero 13 203 203
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö 50 50
Muut 54 -107 13 43
Yhteensä 67 146 13 296
Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 31.12. 16 819 16 819 16 819 16 819
Sidottu oma pääoma yhteensä 16 819 16 819 16 819 16 819
Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. 8 000 5 000 8 000 5 000
Sijoitetun vapaan oman pääoman lisäys 0 3 000 0 3 000
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. 8 000 8 000 8 000 8 000
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 12 825 10 734 4 032 4 239
Osingonjako -200 -850 -200 -850
Veronkorotusten palautus 2008–2010 323 90
Edellisen tilikauden virheen oikaisu -71
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 12 625 10 136 3 832 3 479
Tilikauden voitto / tappio 2 871 2 688 1 730 553
Vapaa oma pääoma yhteensä 23 496 20 825 13 563 12 032
Oma pääoma yhteensä 40 315 37 643 30 382 28 851
Jakokelpoinen vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 8 000 8 000
Edellisten tilikausien voitto/tappio 3 832 3 479
Tilikauden voitto 1 730 553
Jakokelpoinen vapaa oma pääoma 13 563 12 032
Laskennalliset verovelat
Poistoero omassa pääomassa 3 566 3 566
Poistoerosta aiheutuva laskennallinen verovelka 713 713
TASEEN LIITETIEDOT, Lahti Aqua -konserni (t€)
Pitkäaikainen vieras pääoma Konserni Lahti Aqua Oy
2017 2016 2017 2016
Pitkäaikaiset velat
Lainat konserniyrityksiltä 64 754 67 933 18 097 20 327
Lainat rahalaitoksilta 3 686 24 337
Muut pitkäaikaset velat: liittymismaksut 7 911 7 911 7 951 7 951
Yhteensä 76 351 100 180 26 047 28 277
Lyhytaikainen vieras pääoma
Velat konserniyrityksille
Lainat konserniyrityksiltä 3 614 3 614 2 230 2 230
Muut velat 0 0 93 100
Yhteensä 3 614 3 614 2 323 2 330
Lahti Aqua Oy:n lainat ovat kokonaan konsernipankista ja olivat 31.12.2017 yhteensä 20,3 M€.
Velat muille
Lainat rahoituslaitoksilta 20 651 651 0 0
Ostovelat 2 517 2 237 910 716
Muut velat 1 764 3 084 400 506
Yhteensä 24 933 5 973 1 311 1 222
Siirtovelkojen olennaiset erät
Henkilöstökulujaksotukset 1 460 1 846 531 627
Täydennysvero 949 960 130 0
Korkovelat 1 383
Muut 38 156 0 18
Yhteensä 3 829 2 962 662 645
Lyhytaikainen vieras pääoma yht. 32 376 12 549 4 295 4 197
KONSERNIIN KUULUVAA KIRJANPITOVELVOLLISTA KOSKEVAT TIEDOT
Lahti Aqua Oy kuuluu Lahden kaupunkikonsernin alakonserniin Lahti Aqua -konserni.
Lahden kaupunkikonsernin emoyhtiö on Lahden kaupunki, kotipaikka Lahti.
Lahti Aqua -konsernin emoyhtiö on Lahti Aqua Oy, kotipaikka Lahti.
Lahden kaupunkikonsernin tilinpäätös on saatavissa Lahden kaupungilta osoitteesta Harjukatu 31, 15100 Lahti. Lahti Aqua -konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennös on saatavissa osoitteesta Satamakatu 2 B, 15140 Lahti.
TASEEN LIITETIEDOT, Lahti Aqua -konserni (t€)
VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT
Konserni Lahti Aqua Oy
2017 2016 2017 2016
Sekkitililimiittisopimukset
Myönnetty limiitin kokonaismäärä 9 000 9 000 4 000 4 000
Käytössä 1 002 0 0 0
Leasingsopimuksista maksettavat määrät
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 321 311 20 37
Myöhemmin maksettavat 553 553 9 13
Yhteensä 874 865 29 50
Tuotantoautojen leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti viiden (5) vuoden leasingsopimuksia, joihin ei liity lunastusehtoja.
Pääomalainat
Lahti Aqua -konserniin kuuluvalla Aqua Verkko Oy:llä on kaupungin konsernipankista korollista velkaa 31.000.000,00 euroa, joka on pääomalainaa ja jonka laina-aika päättyy 30.6.2028. Laina on osakeyhtiölain 12 luvun mukainen laina, jolloin pääoman tai koron maksamisesta ei anneta vakuutta. Laina-aika on 20 vuotta. Lainan pääomaa lyhennetään ja korkoa maksetaan osakeyhtiölain luvussa asetetuin rajoittein. Mikäli korkoa voidaan maksaa vain osittain, siirtyy maksamaton korko seuraavaan maksun edellytykset täyttävään eräpäivään.

Lahti Aqua -konserniin kuuluvalla LABIO Oy:llä on Päijät-Hämeen Jätehuollosta korollista velkaa 1.015.384,60 euroa, joka on pääomalainaa ja jonka laina-aika päättyy 26.6.2028. Laina on osakeyhtiölain 12 luvun mukainen laina, jolloin pääoman tai koron maksamisesta ei anneta vakuutta. Laina-aika on 15 vuotta. Lainan pääomaa lyhennetään ja korkoa maksetaan osakeyhtiölain luvussa asetetuin rajoittein. Mikäli korkoa voidaan maksaa vain osittain, siirtyy maksamaton korko seuraavaan maksun edellytykset täyttävään eräpäivään.

Lahti Aqua -konserniin kuuluvalla LABIO Oy:llä on Päijät-Hämeen Jätehuollosta korollista velkaa 1.344.000,00 euroa, joka on pääomalainaa ja jonka laina-aika päättyy 31.12.2025. Laina on osakeyhtiölain 12 luvun mukainen laina, jolloin pääoman tai koron maksamisesta ei anneta vakuutta. Laina-aika on 10 vuotta. Lainan pääomaa lyhennetään ja korkoa maksetaan osakeyhtiölain luvussa asetetuin rajoittein. Mikäli korkoa voidaan maksaa vain osittain, siirtyy maksamaton korko seuraavaan maksun edellytykset täyttävään eräpäivään.
Haltijavelkakirjat ja panttikirjat, Lahti Aqua Oy
Kiinnitykset kohdistuvat yhtiön omistamaan Renkomäen kaupunginosan K 22001 T 13 (ent. K 17001 T13), tonttiin ja rakennukseen (Renkomäen vedenottamo) sekä Ursan vesisäiliöön Tapanila 1:31.
Voimassa olevien kiinnitysten kokonaismäärä 2 052 2 052 2 052 2 052
TASEEN LIITETIEDOT, Lahti Aqua -konserni (t€)
VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT
Konserni Lahti Aqua Oy
2017 2016 2017 2016
Maa-alueen vuokravastuu, LABIO Oy
Seuraavalla tilikaudella maksettava määrä 14 14
Myöhemmin maksettavat 130 145
Yhteensä 145 159
Muut annetut vastuusitoumukset
Etelä-Suomen Aluevirasto on myöntänyt LABIO Oy:lle ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisen ympäristöluvan 86/2014/1. Tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi LABIO Oy on antanut Etelä-Suomen Aluevirastolle vakuudeksi pankkitakauksen (Nordea nro 173025-46801) arvoltaan 418 t€. Pankkitakaus on voimassa 8.12.2024 saakka, jonka jälkeen sitä jatketaan toiminnan loppuun saakka. Vastuu takauksesta on Lahti Aqua Oy:llä.
Muut taloudelliset vastuu, joita ei ole merkitty taseeseen
Kiinteistöinvestoinnin palautus- ja tarkistamisvastuu LABIO Oy:llä
LABIO Oy on velvollinen tarkistamaan vuonna 2015 valmistuneesta kiinteistöinvestoinnista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistön verollinen käyttö vähenee tarkistuskauden aikana. Viimeinen tarkistusvuosi on 2024.
Kiinteistöinvestointimeno (netto) 12 854
Kiinteistöinvestoinnin alv 2 936
Vuotuinen osuus investoinnin alv:sta 294
Jäljellä tarkistuskauteen sisältyviä vuosia 7
Palautuksen alainen määrä vähennyksessä 31.12.2017 2 056

Lahti Aqua Oy

Luettelo käytetyistä tilikirjoista 2017

Tilinpäätöskirja sisältäen
- hallituksen toimintakertomus
- tilinpäätös

Tilinpäätöserittelyt

Pää- ja päiväkirja sähköisessä muodossa

Luettelo myyntisaamisista sähköisessä muodossa

Tililuettelo sähköisessä muodossa

Palkkakirjanpito, joka on hoidettu Azets Insight Oy:n toimesta Personec W palkkaohjelmalla sähköisessä muodossa

Tilinpäätöskirja ja siihen liittyvät sähköiset dokumentit on säilytettävä 31.12.2027 asti ja muu aineisto 31.12.2023 asti.


13

Tunnusluvut Lahti


Tunnusluvut Lahti Yksikkö 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Lahden kaupungin väkiluku asukasta 102 297 103 031 103 366 103 754 103 811 119 377 119 613
Liittyjien määrä kpl 13 423 13 585 13 682 13 812 13 858 17 133 17 263
Uudet liittyjät 148 175 114 125 117 139 137
Talous
Liikevaihto milj. €/a 28,2 28,5 28,6 28,7 33,3 37,6 37,8
Vesimaksu sis. Alv %(1 €/m3 1,24 1,24 1,25 1,31 1,31 1,38 1,38
Jätevesimaksu sis. Alv %(1 €/m3 1,97 1,97 1,98 2,08 2,08 2,18 2,18
Kuluttajahintaindeksi 2005=100 113,5 116,7 118,4 119,6 119,4 119,8 120,7
Oikaistuja laskuja kpl 216 183 217 133 194 189 198
Henkilöstö
Henkilökunta henkilöä 81 82 83 87 87 100 96
Keski-ikä vuotta 47,27 47,9 48.7 45,1 45,8 46,4 47,1
Tapaturmat kpl 4 3 4 6 5 11 4
Sairauspoissaolot d/hlö 10,7 10,7 11,3 7,6 14,1 19,1 13,7
Koulutuspäivät d/hlö 3,7 3,4 6,4 5,8 2,9 2,1 1,9
Vedentuotanto
Vedenhankinta Mm3/a 7,7 7,6 7,4 7,3 7,3 8,4 8,2
Vedenmyynti Mm3/a 7,4 7,1 6,9 6,9 6,8 7,7 7,5
MAX kulutus m3/d 26 285 32 727 25 366 27 955 23 429 28 665 28 968
MIN kulutus m3/d 12 091 11 550 12 800 13 534 12 658 16 251 14 420
Enegiankulutus kWh/m3 0,61 0,56 0,59 0,60 0,60 0,68 0,69
Verkostot
Vesijohtoverkosto
Liittymisprosentti % 98,96 98,96 98,96 98,96 98,96 94,80 94,80
Vesijohtoverkosto km 533 538 546 555,5 560,7 828 828
Verkoston pituus m/liittyjä 40 40 40 40 40 48 48
Vesijohtoverkoston mittaamaton kulutus % 3,9 5,8 5,9 3,9 5,9 6,8 7,1
Vesimittarien määrä kpl 13 365 13 526 13 640 13 733 13 842 17 099 17 270
Virheelliset vesimittarit %/tark. 2,0 3,4 3,5 2,3 3,4 2,9 0,6
Viemäriverkosto
Liittymisprosentti % 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 94,6 94,6
Jätevesiviemärit km 485 489 495 501 504,1 756 758
Hulevesiviemärit km 379 384 394 397 401,1 454 459
Tukokset verkostossa kpl/km 0,02 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02
Saneerattujen jv-viemäreiden keski-ikä vuotta 45 49 36 61 - 41 44
Jätevesipumppaamot kpl 59 59 60 62 64 145 142
Jätevedenpuhdistus
Laskutettu jätevesimäärä Lahdessa Mm3/a 7,4 7,4 7,2 7,1 6,9 7,7 7,5
Käsiteltyjätevesi - Kariniemi (sis. Hollolan jvt) Mm3/a 6,6 7,8 6,7 6,1 6,1 5,6 6,3
Käsiteltyjätevesi - Ali-Juhakkala (sis. Hollolan jvt) Mm3/a 5,1 6,9 5,8 5,3 5,4 5,1 5,5
Käsiteltyjätevesi - Nastola Mm3/a 1,1 1,0
Käsitelty jätevesimäärä yhteensä Mm3/a 11,7 14,7 12,5 11,4 11,6 11,9 12,8
Vuotovedet Lahdessa % 30,0 45,1 36,8 31,2 33,3 27,8 33,8
Energiankulutus kWh/m3 0,78 0,60 0,67 0,77 0,73 0,82 0,76
Kuivatun lietteen määrä m3 13 922 13 769 11 978 12 103 11 420 15 131 14 647
Kuivatun lietteen ka. % 26 26 28 28 29 25 25
Tuotetun kaasun määrä Mm3/a 3,00 2,95 2,72 2,73 2,3 2,60 2,62
Kaasun hyötykäyttö % 102 100 100 100 98 99 100
Keskimääräiset puhdistustulokset Ali-Juhakkala ja Kariniemi
BHK (lupa < 10 mg/l) mg/l 5,1 6,2 5,8 6,4 4,6 4,2 5,2
Kokonaisfosfori (lupa < 0,3 mg/l) mg/l 0,24 0,23 0,25 0,23 0,17 0,18 0,20
Ammoniumtyppi (lupa < 4,0 mg/l) mg/l 2,25 2,05 2,24 1,26 1,5 0,47 0,89
Kokonaistyppi (lupa < 20 mg/l) mg/l 18,6 19,4 11,7 12,0 13,0
Kokonaistyppi (lupa 70 %) (3 reduktio % 76,9 72,2 70,4 76,1 76 84,2 81,3
Vesistön kuormitus
BHK7 t/a 59,4 89,8 74,5 73,0 52 43 60
Amm.typpi t/a 26,2 31,9 31,4 14,4 16 4,7 11,0
Kok.typpi t/a 168 237 235 221 170 125 169
Kok.fosfori t/a 2,8 3,3 3,3 2,6 1,8 1,9 2,3
Keskimääräiset puhdistustulokset Nastola
BHK (lupa < 10 mg/l) mg/l 2,2 2,5
Kokonaisfosfori (lupa < 0,3 mg/l) mg/l 0,25 0,21
Ammoniumtyppi (lupa < 4,0 mg/l) mg/l 0,81 0,81
Kokonaistyppi (lupa < 20 mg/l) mg/l 15 11
Kokonaistyppi (lupa 70 %) (3 reduktio % 82,2 86,3
Vesistön kuormitus
BHK7 t/a 2,2 2,2
Amm.typpi t/a 0,73 1,1
Kok.typpi t/a 16 11
Kok.fosfori t/a 0,25 0,37

1) Arvonlisävero muuttui 1.1.2013 23 prosentista 24 prosenttiin
* Vuodesta 2016 eteenpäin Nastola mukana


14

Tunnusluvut Hollola


Tunnusluvut Hollola Yksikkö 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Talous
Kunnan alueen liikevaihto milj. euroa 3,4 3,4 3,7 3,7 3,8 4,0 4,1
Vesimaksu sis. alv €/m3 1,65 1,65 1,82 1,82 1,91 1,91 1,91
Jätevesimaksu sis. alv €/m3 2,68 2,68 2,98 2,98 3,12 3,12 3,12
Oikaistut laskut kpl 67 58 56 45 136 58 48
Asiakkaat
Hollolan kunnan väkiluku asukasta 22 010 22 066 22 054 21 902 21 826 23 794 23 398
Liittyjien määrä kpl 3 926 3 952 3 975 4 009 3 935 4 402 4 440
Kunnan väestöstä vesihuoltopalvelujen piirissä % 89 89 89 89 90 84 84
Uudet liittyjät kpl 71 43 29 40 30 42 49
Vedenhankinta ja -jakelu
Vedenhankinta milj. m3 0,97 0,96 0,98 0,95 0,95 1,03 1,07
Oman vedentuotannon osuus % 15,8 12,3 11,6 9,2 10,4 19,4 8,8
Kuntayhtymän vedentuotannon osuus % 84,2 87,7 88,4 87,1 86,9 80,3 91,2
Vedenmyynti milj. m3 0,82 0,82 0,82 0,82 0,81 0,87 0,88
Vesijohtoverkosto km 279 279 281 285 273 322 340
Vesijohtoverkoston mittaamaton kulutus % 13,6 14,6 14,6 11,1 10,5 12,6 11,9
Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus
Jätevesiviemärit km 268 254 258 246 250 296 300
Hulevesiviemärit km 75 73 76 71 73 82 83
Tukokset verkostossa kpl/km 0,02 0,06 0,02 0,09 0,04 0,70 0,03
Jätevesipumppaamot kpl 97 97 99 102 103 126 120
Vuotovesiprosentti % 32,5 37,8 36,8 30,5 35,1 33,5 40,8
Käsitellyt jätevedet milj. m3 1,18 1,28 1,09 1,15 1,22 1,25 1,24
Laskutettu jätevesimäärä milj. m3 0,79 0,80 0,79 0,80 0,79 0,84 0,84
Jätevedenpuhdistus Hämeenkoski
Laskutettu jätevesimäärä m3/a 46,5 43,8
Käsiteltyjätevesi m3/a 56 537 59 213
Vuotovedet % 17,6 26
Energiankulutus kWh/m3 2,15 2,32
Keskimääräiset puhdistustulokset
BHK (lupa <15 mg/l) mg/l 12 11
Kokonaisfosfori (lupa <0,8 mg/l) mg/l 0,43 0,34
Vesistön kuormitus
BHK7 kg/a 584 584
Kok.fosfori kg/a 22 18,3
takaisin ylös