Lahti Aqua vuosikertomus 2015

Siirry sisältöön

vuosikertomus — Lahti Aqua

Tervetuloa tutustumaan Lahti Aquan vuosikertomukseen 2015.

Vuoden 2015 tärkeimpiä tapahtumia ja aikaansaannoksia olivat muun muassa:

 • Valmistelut Nastolan vesihuoltotoiminnan siirtämiseksi yhtiölle
 • Nastolasta siirtyvän henkilöstön ja Lahti Aquan esimiesten muutosvalmennus
 • Puhdistettujen jätevesien hygienisointilaitoksen käyttöönotto
 • Launeen vedenottamon saneerauksen valmistuminen
 • Mustankallioin vesitornin julkisivuremontin valmistuminen
 • Labio Oy:n biokaasulaitoksen toiminta vakiintui

01

Lahti Aqua konserni


Lahti Aqua on seudullinen vesihuoltoyhtiö, joka huolehtii 120 000 asukkaan vesihuoltopalveluista Lahdessa ja Hollolassa. Vesihuoltopalvelut käsittävät veden hankinnan ja jakelun, jätevesien johtamisen ja käsittelyn sekä em. toimintojen yllä- ja kunnossapidon sekä kehittämisen. Tehtävämme on tuottaa asiakkaillemme laadukkaat vesihuoltopalvelut ja kehittää niitä edelleen. Huolehdimme, että vesihuolto on alueellamme korkealaatuista, turvallista ja kustannustehokasta.

Lahti Aqua Oy on Lahden kaupungin omistama vesihuoltoyhtiö. Lahti Aqua Oy toimii emoyhtiönä konsernissa, johon kuuluvat tytäryhtiöt Aqua Palvelu Oy, Aqua Verkko Oy sekä LABIO Oy (ent. Kujalan Komposti Oy). LABIO Oy on liitetty osaksi Lahti Aqua -konsernia 1.10.2013 alkaen Lahti Aqua Oy:n omistuksen ollessa 60 % ja Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n 40 %.

Emoyhtiö Lahti Aqua Oy vastaa vesihuoltotoiminnasta, sen kehittämisestä ja hoitaa konsernin hallinnon ja asiakaspalvelun sekä tuottaa suunnittelun ja investointien rakennuttamisen.

Aqua Palvelu Oy tuottaa vesihuollon operatiiviset käyttö- ja kunnossapitopalvelut ja vastaa näin ollen veden jakelusta ja viemäröintipalveluiden toiminnasta asiakkailleen Lahdessa ja Hollolassa.

Aqua Verkko Oy omistaa Lahden vesihuoltotoiminnan omaisuuden, tuotantolaitokset ja verkostot, ja vastaa niihin liittyvistä investoinneista.

LABIO Oy:n biokaasulaitoksen toiminta käynnistyi 2015 ja se on maan suurin kuivamädätystekniikalla toimiva yksikkö, vuositeholtaan 50 Gwh/v. Laadukkaat lopputuotteet toimitetaan kokonaisuudessaan hyötykäyttöön kasvualustoiksi, maanviljelykseen tai tekniseen erityiskäyttöön.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
    2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto M€ 33,3 32,3 28,6 28,5 28,2 27,1
Muutos edelliseen vuoteen % 3,1 12,9 0,4 1,1 4,1 5,4
Liikevoitto M€ 7,0 7,2 5,5 6,4 6,9 6,0
Osuus liikevaihdosta % 21,0 25,1 19,2 22,4 24,6 22,1
Sijoitetun pääoman tuotto % 6,8 8,6 5,6 8,6 8,0 8,7
Omavaraisuusaste % 24,4 22,9 21,9 27,7 26,6 25,1
Osingot M€ 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
Henkilöstö hlöä 87 87 96 82 81 81

Omistajan asettamat strategiset tavoitteet

Tavoite
Toteuma
Oman pääoman säilyminen ja sen tuottavuuden turvaaminen.
Lahti Aqua Oy:n tilikauden tulos 1,2 M€, osingot 850 t€, oma pääoma kasvoi ja oli 26 M€, oman pääoman tuotto 6,8 %.
Toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävän strategian laatiminen ja sen vuosittainen päivittäminen Lahti-konsernin konserniohjeen mukaisesti.
Vuosikellon mukainen strateginen toimiminen, kokonaisvaltainen ERM-riskienhallinta ja raportointi. Liiketoimintasuunnitelman valmistelu tulevalle toimintavuodelle.
Konsernin kokonaisedun huomioon ottaminen sekä aktiivinen edistäminen.
Olemme osa Lahti-konsernia ja toimimme yhteistyösopimusten sekä konserniohjeen mukaisesti. Kaupungin ja yhtiön välisen yhteistyösopimuksen uusiminen.
Tuloutus omistajalle, Lahden kaupungille vuosina 2014 ja 2015 0,85 M€ ja tästä eteenpäin 1,7 M€.
Toteutunut 2014 ja 2015. Osinkotavoite vuodelle 2016 0,2 M€.
Veteen ja vesiosaamiseen sekä ympäristökuormituksen vähentämiseen perustuvien tuote- ja palvelukonseptien kehittäminen ja kaupallistaminen.
Liikevaihdon kasvattaminen myymällä mm. naapurikunnille seudullisia vesihuollon operointi-, suunnittelu- ja rakennuttamispalveluita, myynti kasvoi merkittävästi ollen noin 3,5 M€. Kuormituksen vähentäminen uusien jv-lupaehtojen kautta, hygienisointilaitoksen toteuttaminen, fosfori- ja typpikuormituksen vähentäminen operatiivisilla muutoksilla.
Laajeneminen maakunnalliseksi.
Hollolan, Kärkölän, Orimattilan ja Mäntsälän kuntien sekä Lahti Aqua Oy:n välinen aiesopimus vesihuoltoyhteistyöstä sekä yhteistyösopimus kuntiin valmisteltavaksi. Sopimuksessa tavoitellaan, että Lahti Aqua Oy vastaanottaa jatkossa kuntien johtamaa jätevettä ja että kuntien tarvitsema talousvesi ja sen jakelu hoidetaan yhtiön ja kuntien vesijohtoverkoston kautta. Nastolan vhl- toiminnan siirto yhtiön omistukseen sekä Hämeenkosken sisällyttämien yhtiön ja Hollolan väliseen palvelusopimukseen.

Lahti Aqua group

Lahti Aqua is a regional water service company, which provides high quality water services for domestic and industrial use in the Lahti and Hollola region. Our services cover clean water supply and distribution, wastewater collection and treatment, as well as managing and developing water services as a whole. We provide high quality water service that is safe and cost efficient.

Lahti Aqua Ltd is owned by the city of Lahti. Lahti Aqua Ltd is the parent company for subsidiaries Aqua Service Ltd, Aqua Network Ltd and LABIO Ltd (former Kujalan Komposti Ltd). LABIO Ltd became part of the group on October 1st 2013. The ownership of LABIO Ltd is divided between Lahti Aqua Ltd owning 60 % and Päijät-Hämeen Jätehuolto Ltd owning 40 % of the company.

Aqua Service Ltd is responsible for clean water supply and wastewater treatment services. It also manages the maintenance of the distribution network and processing facilities in Lahti and Hollola.

Aqua Network Ltd owns the assets, processing facilities and the distribution network in Lahti, and is responsible for the related investments.

Lahti Aqua Ltd takes care of the water services as a whole, including its development. It also executes the concern’s administration and customer services, as well as handles contracting work.

LABIO Ltd is a Lahti based modern biogas plant where biodegradable material is processed. The plant is largest in Finland with its annual energy output of 50 Gwh. Over 170 000 tons of biowaste has been processed since its opening in 2015. The high quality end products are utilized in farming as growth medium or in specialized technical usage.

AQUA GROUP KEY PERFOMANCE INDICATORS

2015 2014 2013 2012 2011 2010
Net sales M€ 33,3 32,3 28,6 28,5 28,2 27,1
Change from previous year % 3,1 12,9 0,4 1,1 4,1 5,4
EBIT M€ 7,0 7,2 5,5 6,4 6,9 6,0
EBIT % 21,0 25,1 19,2 22,4 24,6 22,1
Return on capital employed (ROE) % 6,8 8,6 5,6 8,6 8,0 8,7
Equity ratio % 24,4 22,9 21,9 27,7 26,6 25,1
Dividents M€ 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
Personnel persons 87 87 96 82 81 81

02

Toimitusjohtajan katsaus


Yleinen talous supistui edelleen vuonna 2015. Investointilamaa on jatkunut jo neljä peräkkäistä vuotta siten, että poistot ovat investointeja suuremmat, joten omaisuuserät rapistuvat. Perustoiminnoissa, kuten vesihuollossa, taantuma ei näy kuitenkaan niin selkeänä muutoksena, vaikka vaikutuksia kuitenkin on havaittavissa. Vaikutukset tulevat esille elinkeino- ja teollisuusasiakkaiden palveluiden laskevissa myyntimäärissä sekä yleisen vedenkulutuksen laskevana trendinä.

Lahti Aqua-konserni on taivaltanut uudistetussa muodostelmassa kahdeksan vuotta, joten on sopiva aika tarkastella tuloksia.

Omistajan näkökulmasta konsernin kasvutavoitteeksi asetettu liikevaihdon tuplaaminen (2007: 20 M€ ja 2015: 37 M€) on lähes saavutettu. Tässä on huomattava kaksi tekijää; hintojen, jotka ovat noin 15 % alle verrokkitoimijoiden, muutoksen johdosta liikevaihtoa on tullut 30 % lisää, mutta pääosa liikevaihdon kasvusta on liiketoiminnan orgaanista kasvua. Lisäksi on huomattava haasteena, että päätuotteiden myynti on laskenut noin 10 %:lla lähtötasosta.

Omistajan osuus yhtiön vuosituloksesta eli liikevoitto on lähes kolminkertainen lähtötilanteeseen verrattuna (2007: 2,5 M€ ja 2015: 7,0 M€) ja konsernin vapaa pääoma on kasvanut keskimäärin noin 5 % vuodessa eli yhteensä 10 M€:lla.

Erilaisina rahavirtoina konserni on tulouttanut kaudella kaupungille noin 110 M€. Merkittäviä tulonsiirtoja ovat 2008 kaupungille palautettu yhtiöön sidottu oma pääomaerä 50 M€ sekä jätevedenpuhdistamon kauppa noin 20 M€. Molemmat erät ovat seurausta vuoden 1994 silloisen kaupungin vesihuoltotoiminnan yhtiöittämisestä, joka nyt vaiheittain toteutettiin valmiiksi liiketoimintakaupoilla käypään hintaan.

Julkisuudessa esiintyneet väitteet ja kommentit ”kikkailusta taskusta toiseen” voi tulkita tietämättömyydeksi kokonaisuudesta. Vararahaston purku palautti konsernin pääomarakenteen toiminnalle optimaaliseksi, myös asiakkaiden näkökulmasta. Omaa kallista sidottua pääomaa oli liikaa ja osinkomalli tuloutuksessa kalliimpi. Puhdistamon kauppa taas korvasi saman hintaisen vuokrauksen sekä mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja investoinnit yhtiövetoisesti ilman peitellyn osingonjaon riskiä.

Järjestelyiden vaikutusta vesimaksuihin voi analysoida edellä esitetystä vertailusta. Kuvattu kehitys ei olisi ollut mahdollista ilman järjestelmällistä toiminnan kehittämistä. Kun operatiivinen toiminta ja investointitoiminta fokusoitiin tytäryhtiöihin, joille asetettiin omat tavoitteet, tulosta alkoi tulla ja toimintaa pystyttiin tehostaa. Kehitystä kuvannee jalostusarvona liikevaihto per työntekijä, joka on kasvanut kaudella lähes kaksinkertaiseksi (2007: 220 t€/hlö ja 2015: 424 t€/hlö). Mainittakoon, että vuoden 2015 lukuarvo on maamme teollisuudessa keskimäärin noin 200 t€/hlö. Yhtiön tuotteiden ja palveluiden laatu on taloustutkimuksen mukaan huippua. Kauppalehden analyysi antoi konsernille tänä vuonna menestyjäsertifikaatin.

Vuoden 2015 aktiviteettejä olivat panostukset tuotantoprosessien hankkeisiin. Jätevesien käsittelyssä valmistui UV-laitteisto, jolla kaikki Lahden ja Hollolan puhdistetut jäteveden hygienisoidaan ennen niiden laskemista Porvoonjokeen. Kyseessä on maamme suurin jätevesien hygienisointilaitos. Launeen vedenottamon uudelleenkäyttöä varten toteutettiin vedenottamon saneeraus ja pohjavesikaivojen rakentaminen. Mustankallion vesitornin rakenteet saneerattiin. Labio Oy:n biokaasulaitoksen toiminta vakiintui käynnistysvaiheen jälkeen suunnitellusti. Laitospuolen kohteet ovat nyt toiminnan tavoitteita vastaavalla tasolla. Jatkossa verkostojen saneeraus tulee nousemaan investointipainopisteeksi.

Edellä kuvatulla kaudella konsernin vesihuoltoinvestoinnit ovat olleet noin 70 M€. Tästä uusiin verkostoihin on panostettu noin 25 M€ ja saneeraukseen vain noin 10 M€. Uusien asuinalueiden panostuksesta huolimatta Lahden kasvu on ollut vaatimatonta ja Aqua-konsernin näkökulmasta investointisuhde ei ole oikea. Ei ole väestönkasvua maksamassa kasvuinvestointeja, vaan kustannukset on jaettava päinvastoin vähenevässä myyntikehityksessä. Jatkossa, riippumatta kasvuinvestointitasosta, vesihuoltoverkostojen saneerausmäärät kasvavat. Tämän vaikutus maksuihin selviää, kun kokonaisinvestointitaso on selvillä.

Lahti Aqua-konsernin tuottamien palveluiden laatu on kunnossa ja hintataso asiakkaille on vertailussa hyväksyttävä. Yhtiön talous on vakaalla pohjalla ja tavoitteet saavutettu. Omistajalle toiminta on kannattavaa ja liiketoiminnan arvo kasvaa.

Kiitän kaupunkiomistajaa hyvästä ja johdonmukaisesta yhteistyöstä, tuesta ja luottamuksesta, jonka perusteella ensin pystytettiin toimintamalli ja sen jälkeen omistajaohjauksella annettiin riittävät toimintaedellytykset ja valtuudet toteuttaa kasvusuunnitelmaa. Tästä eteenpäin uusien omistajaohjausvälineiden ja mallien käyttöä ja muutoksia tulee tarkkaan harkita huomioiden Aqua-konsernin toimintaympäristö, muun muassa laajentuva toiminta-alue ja mahdolliset seuraavat kasvukäytävät.

Haluan kiittää asiakkaitamme, yhteistyökumppaneita sekä henkilöstöä hyvästä yhteistyöstä.

— Martti Lipponen

Lahti Aqua
toimitusjohtaja


03

Myynti ja asiakkaat


Veden myynti lähes edellisvuoden tasoa

Veden myynti oli vuonna 2015 Lahdessa 6,79 milj. m3, ja laski edellisvuodesta 2,2 prosenttia. Laskutettavan jäteveden määrä laski 2,3 prosenttia ollen 6,91 milj. m3. Eniten veden myynnin laskua tapahtui kerros- ja rivitalo- sekä palvelu- ja teollisuusasiakkaissa. Omakoti- ja paritalo- sekä kerros- ja rivitaloasukkaiden keskimääräinen veden kulutus oli asukasta kohden 44,1 m3 vuodessa eli noin 121 litraa vuorokaudessa.

Lahte

Hollolassa vettä myytiin vuonna 2015 edellisvuotta vastaava määrä eli 0,81 milj. m3, laskutetun jätevesimäärän ollessa 0,79 miljoonaa kuutiometriä.

Veden myynnin ja laskutetun jäteveden määrän kehitys Lahdessa

kaavio

Veden myynnin kehitys asiakasryhmittäin Lahdessa

kaavio

Laskutettavan jäteveden määrän kehitys Lahdessa

kaavio

Vesihuoltopalveluihin liittyi lisää talouksia

Lahti Aqua Oy tuottaa vesihuoltopalvelut Lahden kaupungin 103 811 asukkaalle, jotka ovat lähes 100 prosenttisesti palveluiden käyttäjinä. Lisäksi yhtiö huolehtii noin 21 826 hollolalaisen vesihuoltopalvelut Hollolan kunnan alueella. Hollolan kunnan asukkaista noin 90 % on vesihuoltopalvelujen piirissä.

Edelliseen vuoteen verrattuna uusien liittyjien määrä lisääntyi muutamalla kymmenellä Lahdessa ja Hollolassa. Vuoden 2015 lopussa Lahdessa liittyneitä kiinteistöjä oli yhteensä 13 900. Hollolassa vastaava määrä oli 4 000.

Liittyjät vuoden lopussa Uudet liittyjät
Lahti 13 900 144
Hollola 4 000 30
Yhteensä 17 900 174

Yhtiön tuottamien palveluiden laatu maan paras

Lahti Aqua Oy on osallistunut vuosittain Taloustutkimus Oy:n tekemään riippumattomaan vesihuollon asiakastyytyväisyyskyselyyn, joka on kehitetty erityisesti vesihuollon toiminnan arviointiin. Kokonaisvertailussa Lahti Aquan WACSI-indeksien (laatu, palvelu sekä veden jakelu ja viemäröinti) keskiarvo oli tutkimuksen paras (8,69). Mukana kyselyssä oli 13 vesihuoltotoimijaa edustaen reilua miljoonaa kuluttajaa maassamme.

Veden laadun kokonaisarvosana Lahdessa oli 8,91, vesilaitoksen palvelun 8,30 sekä veden jakelun ja viemäröinnin 8,86. Lahti Aqua sai asiakkailtaan parhaan arvosanan yhteenvedossa, joka kuvaa veden laatua sekä veden jakelun ja viemäröinnin toimivuutta. Kokonaisuudessaan kaikki tulokset säilyivät edellisvuoden tasolla.

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2015 -tutkimuksessa lahtelaiset ovat kaikista kuntapalveluista tyytyväisimpiä juomaveden laatuun (4,61 asteikon ollessa 1 erittäin huono – 5 erittäin hyvä). Vastaajista 97 % piti juomaveden laatua hyvin hoidettuna. Vertailukaupunkien (Espoo, Helsinki, Oulu, Turku, Vantaa) asukkaisiin verrattuna lahtelaiset arvioivat juomaveden laadun parhaimmaksi. FCG Konsultointi Oy toteutti kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimuksen syksyllä 2015.


04

Aqua Palvelu Oy:n vuosi


Lahti Aquan tytäryhtiö Aqua Palvelu Oy hoitaa vesihuollon operatiiviset käyttö- ja kunnossapitopalvelut Lahdessa ja Hollolassa. Vuosi 2015 oli Aqua Palvelu Oy:n kahdeksas toimintavuosi. Yhtiön palveluksessa työskenteli vuoden lopussa vakituisesti 51 henkilöä.

Vedentuotanto

Raakavetenä käytettävä pohjavesi oli tasalaatuista, eikä siinä havaittu vuoden aikana poikkeamia. Vedentuotannon käsittelyprosessi tuotti riittävästi laadukasta pohjavettä lahtelaisten ja hollolaisten tarpeisiin.

Vesihuoltopalvelut

Vedenjakelu- ja viemäröintipalvelut asiakkaille toimivat moitteettomasti. Asiakkaille jaettava vesi täytti jatkuvasti talousvesiasetuksen mukaiset laatuvaatimukset ja -suositukset. Vuoden aikana ei ollut yhtään vesihuoltolain asiakaskorvaukseen velvoittamaa yli 12 tunnin palvelukatkosta tai -virhettä. Myös riskienhallinta toimi hyvin; asiakkaille tai ympäristölle ei aiheutunut korvattavia vahinkoja.

Lahdessa vedenjakelujärjestelmän vuotavuus eli hukkaan pumpattu vesimäärä oli vain 5,9 %, joka on erinomainen tulos. Vedenjakelujärjestelmän pieni vuotavuus tarkoittaa energiatehokasta ja ympäristöystävällistä toimintatapaa ja -tuotantoa. Suomen vesilaitosten keskiarvo on noin 20 %, joten myös Hollolan vedenjakelun vuotavuus 10,5 % on erittäin hyvää kansallista tasoa.

Jätevedenpuhdistus

Jätevedenpuhdistuksessa otettiin käyttöön uuden ympäristöluvan perusteella investoidut lisäprosessit. Käsittelyn viimeisimpänä vaiheena käytössä on nyt UV-tekniikkaan perustuva hygienisointilaitos. Puhdistettu vesi täyttää uimaveden direktiivivaatimuksen ja mahdollistaa näin Porvoonjoen täysipainoisen virkistyskäytön Orimattilaan asti.

Kaikki muutkin ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset saavutettiin. Porvoonjoen kuormitus pieneni merkittävästi ja puhdistustuloksen voidaan katsoa kokonaisuudessaan olevan toimintahistorian paras.

Toiminnan kehittäminen

Pitkin vuotta toiminnassa ennakoitiin vuoden 2016 alussa voimaan tulevien kuntaliitosten aiheuttamia muutoksia. Yhdessä henkilöstön kanssa suunniteltiin uusi organisaatio ja toimintamalli vastaamaan muuttuvaa tilannetta. Tavoitteena on jatkossakin tuottaa laadukkaat vesihuoltopalvelut luotettavasti ja tehokkaasti ”uuden Lahden ja uuden Hollolan” asiakkaille. Kiitos onnistuneesta toimintavuodesta ja hyvästä tuloksesta kuuluu osaavalle ja aktiiviselle henkilökunnalle.

— Hannu Mustonen
Aqua Palvelu Oy
toimitusjohtaja


05

Lahden alueella hyvälaatuista pohjavettä


Asiakkaillemme toimittama vesi on hyvälaatuista pohjavettä

Lahden seudulla sijaitsevien pohjavesialueiden määrä on valtakunnallisesti merkittävä. Lahti saa vetensä pääasiassa itä-länsisuuntaisen Salpausselän ja pohjois-eteläsuuntaisen pitkittäisharjun muodostamasta pohjavesialueesta, niin kutsutusta Vesijärvi-Laune -ruhjeesta. Tämä pohjavesialue on noin 20 km2 laajuinen ja siinä muodostuu 20 000 – 25 000 m3 pohjavettä vuorokaudessa.

Vuonna 2015 lahtelaisten tarpeeseen tuotettiin yhteensä 7,26 milj. ja Hollolassa lähes miljoona kuutiota vettä. Lahdessa vedenottamoita on seitsemän ja Hollolassa viisi. Näiden lisäksi vettä johdetaan Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymän kolmelta vedenottamolta.

Vedentuotanto Yksikkö Lahti Hollola
- oma tuotanto 1 000 m3 4 609 99
- ostettu vesi 1 000 m3 2 642 855
Pumpattu vesimäärä yhteensä 1 000 m3 7 251 954

Lahden vedentuotanto ottamoittain 2015

kokonaismäärä 7,26 milj. m3

kaavio

Hollolan vedentuotanto ottamoittain 2015

kokonaismäärä 0,95 milj. m3

kaavio

Hyvälaatuinen pohjavesi vaatii vain vähän käsittelyä

Vedenkäsittelytarve on vähäinen, kun raakavesi on hyvälaatuista pohjavettä. Vettä kuitenkin desinfioidaan sen mikrobiologisen turvallisuuden varmistamiseksi. Jalkarannan, Kunnaksen, Renkomäen ja vesilaitoskuntayhtymän Ruopan vedenkäsittelylaitoksella sekä Hollolan Kukonkankaan paineenkorotusasemalla desinfiointikemikaaleina käytetään natriumhypokloriittia ja ammoniumkloridia, joista muodostuu verkostossa hyvin säilyvää klooriamiinia. Muilla pienemmillä vedenottamoilla desinfiointiin käytetään natriumhypokloriittia. Kemikaalien lisäksi vedenottamoilla sekä Ursan ja Mustankallion vesitorneissa on käytössä UV-desinfiointilaitteet.

Veden pH-arvoa säädetään putkistojen syöpymisen estämiseksi tasolle 7,5…8,0. Jalkarannan vedenottamolla veden pH-arvon säätö tapahtuu ilmastuksella ja kalkkikivisuodatuksella, jossa vesi virtaa neljän metrin paksuisen kalkkikivirouheen läpi. Muilla vedenottamoilla säätöön käytetään natronlipeää.

Keskimääräiset kemikaaliannostusmäärät Yksikkö Lahti Hollola
Natriumhypokloriitti (10 %) mg/l 1,32 1,14
Ammoniumkloridi *) mg/l 0,07 0,06
Natronlipeä (50 %) mg/l 16,95 12,30

*) Vain niissä laitoksissa, joissa desinfiointi suoritetaan klooriamiinilla.

Veden laatua tarkkaillaan jatkuvasti

Pohjaveden laatua tarkkaillaan pohjavesialueilla sekä vedenottamoilla, ja talousveden laatua vesijohtoverkostoissa. Vuonna 2015 kaikki vesinäytteet täyttivät talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset.

Verkostovedestä otettiin viranomaisnäytteitä Lahdessa noin 80 kappaletta ja Hollolassa noin 25 kpl. Viranomaistarkkailun lisäksi tehdään omaa käyttötarkkailua. Lahden vedenottamoilta, paineenkorotusasemilta ja vesisäiliöstä otettiin vuoden aikana käyttötarkkailunäytteitä noin 325 kpl ja Hollolassa noin 260 näytettä. Yhtiön toimesta käyttötarkkailua tehdään myös Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymän vedenottamoilla. Samoin uusien ja saneerattujen vesijohtolinjojen vedenlaatu varmistetaan näytteenotolla aina ennen niiden käyttöönottoa.


06

Vesihuoltoverkostot toimivat moitteettomasti


Toimivat vesihuoltoverkostot

Asiakkaiden vedenjakelu- ja viemäröintipalvelut toimivat moitteettomasti sekä Lahdessa että Hollolassa. Lahdessa äkillisiä vesijohtovuotoja oli runkojohdoissa kymmenen, määrä ei muuttunut edellisvuodesta. Hollolassa runkojohtovuotoja oli kaksi, edellisvuonna vain yksi. Viemärin toimintahäiriöitä oli hiukan enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Niitä havaittiin yhteensä 25 kpl, joista viisitoista ilmeni Lahden alueella ja kymmenen Hollolassa. Viemäreissä ei ollut verkostoylivuotoja. Vakuutusyhtiön korvaamia vahinkoja ei ollut yhtään.

Verkostojen toimintaan liittyviä vedenlaatu- ja jakeluhäiriötapauksia kirjattiin Lahdessa ja Hollolassa yhteensä 25 kappaletta.

Vesijohtoverkosto Yksikkö Lahti Hollola
Vuodot runkojohdoissa kpl/a 10 2
Vuodot tonttijohdoissa kpl/a 1 0
Vuotovesiprosentti % 5,9 10,5
Viemäriverkosto Yksikkö Lahti Hollola
Tukokset kpl/a 15 10
Vuotovesiprosentti % 33,3 35,1

Energiatehokasta vedenjakelua

Vesijohtoverkoston toimivuutta ja vuotavuutta kuvaava indikaattori on mittaamaton kulutusprosentti. Lahdessa vesijohtoverkoston mittaamaton kulutus on pysynyt erinomaisella tasolla. Lahdessa pumpatusta vedestä mittaamattoman kulutuksen osuus oli 5,9 %, mikä oli valtakunnallisesti erinomainen tulos maan keskitason ollessa noin 20 prosentin luokkaa. Hyvän tuloksen mahdollistaa nykyaikaisten valvontajärjestelmien ja digitaalisen verkkotietojärjestelmän täysipainoinen hyödyntäminen. Niin ikään Hollolassa mittaamaton kulutusprosentti on pysynyt hyvällä tasolla ollen vuoden lopussa 10,5 %.

Mittaamattoman kulutuksen osuus Lahdessa

Lahdessa vettä ei pumpata hukkaan ja vedenjakelu on erittäin energiatehokasta. Näiltä osin se tukee erinomaisesti Lahden kaupungin ympäristötavoitteita.

Lahdessa viemäriverkoston vuotovesiprosentti oli 33,3 ja se pysyi lähes samana sademäärän hiukan noustessa. Vuotuinen sademäärä Lahdessa oli 567 mm. Hollolan vuotovesiprosentti oli 35,1 nousten hieman edellisvuodesta.

Vesijohtoverkoston mittaamaton kulutusprosentti Lahdessa

kaavio

Jäteveden Viemäriverkoston vuotovesiprosentti ja sadanta Lahdessa

kaavio

Ennakoivalla kunnossapidolla turvataan verkostojen toimivuus

Vesijohtoverkoston mittausasemien ja painepiirien vedenkulutuksen seurannalla voidaan havaita vuodot mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Lisäksi verkostoa tutkitaan vuodonetsintälaittein ja painemittauksin sekä tekemällä venttiileiden toimivuustarkastuksia. Vuonna 2015 viemäreitä puhdistettiin ja tutkittiin muun muassa Kilpiäisen, Ruoriniemen, Kärpäsen, Renkomäen ja keskustan alueilla sekä näiden lisäksi Hollolassa Soramäen ja Kukkilan alueilla.

Kunnossapidettävää verkostoa on yhteensä yli 2 000 km. Kaikki Lahden ja Hollolan jätevesipumppaamot ovat jatkuvan automaattisen valvontajärjestelmän piirissä, joka hälyttää hyvissä ajoin viemärivirtaamissa olevista poikkeamista. Jokaiselle pumppaamolle on suunniteltu toimintahäiriön varalle vararatkaisu, jolla vahingot estetään tai minimoidaan. Pumppaamoissa ei ollutkaan vuonna 2015 yhtään toimintahäiriötä, jonka seurauksena jätevesiä olisi päässyt ympäristöön.


07

Jätevedenpuhdistus täyttää lupaehdot


Jätevedenpuhdistamot toimivat hyvin

Kariniemen ja Ali-Juhakkalan puhdistamoilla käsiteltiin yhteensä 11,6 milj. m3 jätevettä, josta 53 % Kariniemessä ja 47 % Ali-Juhakkalassa. Laskutetun jäteveden määrä oli yhteensä lähes kahdeksan miljoonaa kuutiometriä, josta Lahden osuus oli 6,91 milj. m3 ja Hollolan osuus 0,79 milj. m3.

Kokonaan puhdistamon ohijuoksutusta tapahtui vuoden aikana yhden kerran Kariniemen viemäröintipiirissä. Ohijuoksutuksen vesimäärä oli vain noin 10 m3. Ali-Juhakkalan puhdistamolla juoksutettiin biologisen puhdistusosan ohi n. 25 000 m³ vettä (vastaa n. 0,5 % koko vuonna käsitellystä vedestä). Tämäkin vesi kävi kuitenkin läpi mekaanisen ja kemiallisen puhdistusprosessin.

Nikulan tasausaltaan yhteyteen rakennettu hygienisointirakennus otettiin käyttöön keväällä 2015. Ympäristölupa velvoittaa hygienisoimaan käsitellyt jätevedet ennen niiden purkua vesistöön.

Puhdistamojen ympäristölupa tuli voimaan vuonna 2014. Lupaehdot on esitetty alla olevassa taulukossa puhdistustulosten kanssa. Vuonna 2015 puhdistamot täyttivät kaikki lupaehdot.

Puhdistustulokset 2015 Yksikkö Lupaehto Kariniemi Ali-Juhakkala
Käsitelty jätevesi milj. m3 6,15 5,43
Fosfori puhdistusteho % 96 98,4 98,2
puhdistusteho mg/l 0,3 0,16 0,17
Orgaaninen aine puhdistusteho % 95 98,9 98,9
puhdistusteho mg/l 10 4,8 4,4
Kokonaistyppi (t>12°C) puhdistusteho % 70 83,4 74,5
puhdistusteho mg/l 20 12,7 10,6
Ammoniumtyppi puhdistusteho % 80 99,1 96,8
puhdistusteho mg/l 4 0,72 2,28
Kiintoaine puhdistusteho % 90 99,1 99,0
puhdistusteho mg/l 35 3,8 3,9

Porvoonjoen kuormitus on pienentynyt

Lahti Aqua Oy seuraa Porvoonjoen veden laatua viranomaisten hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Vuonna 2015 valmistui Porvoonjoen vesistötarkkailun pitkän aikavälin raportti vuosilta 2007–2014. Lahti Aquan puhdistamien jätevesien kuormitus jokeen on pienentynyt puhdistamoiden korkean reduktioasteen ansiosta. Vesistökuormituksella on vaikutuksia Porvoonjoen vedenlaatuun erityisesti alivirtaama-aikaan ja joen yläjuoksulla.

Jätevesien aiheuttamaa happitilanteen heikkenemistä lievennetään ilmastamalla Porvoonjoen vettä ilmastuspadoin kesäaikaan sekä johtamalla laimennusvettä Vesijärvestä. Vuonna 2015 laimennusvettä laskettiin jokeen 4,2 milj. m³. Edellisvuotta suurempi laimennusveden tarve johtui kesän vähäisestä sademäärästä. Happitilanne joessa pysyi ympäristölupaehdon edellyttämällä tasolla. Lahti Aquan puhdistamien jätevesien aiheuttama bakteerikuormitus Porvoonjoessa on laskenut sen jälkeen, kun veden hygienisointi aloitettiin. Hygienisointi tapahtuu UV-valolla ja sen teho ulosteperäisten bakteerien poistamisessa on lähes 100 prosenttia.

Jätevedenpuhdistuksen kehitys

kaavio
 • 1976
  Kariniemen puhdistamo käyttöön
 • 1981
  Ali-Juhakkalan puhdistamon saneeraus valmistui
 • 1988-1991
  Tehostettiin kummankin puhdistamon käyttöä ja siirryttiin ammonium-typen hapetukseen
 • 1995
  Kariniemen puhdistamon purkuvesille rakennettiin Nikulan tasausallas
 • 1997
  Kariniemen puhdistamolle toteutettiin kokonaistypen poisto
 • 2005
  Ali-Juhakkalan neljännen puhdistuslinjan käyttöönotto ja kokonaistypen poiston toteuttaminen
 • 2008
  Lahti Aqua Oy jätti uuden ympäristö­lupa­hakemuksen ympäristö­lupa­viranomaisille
 • 2014
  Uuden vesi­huoltolain ja jäteveden­puhdistamoiden ympäristöluvan voimaanastuminen
 • 2015
  Puhdistetun jäteveden hygienisointi aloitettiin

08

Biokaasusta lämmitysenergiaa


Biokaasun hyötykäyttöaste 95 %

Jätevedenkäsittelyssä syntyvää lietettä mädätetään anaerobisissa olosuhteissa, jolloin suurin osa lietteen orgaanisesta aineksesta hajoaa pääasiassa biokaasuksi eli metaaniksi ja hiilidioksidiksi. Kariniemen ja Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamoissa lietteenkäsittelyssä syntyvä biokaasu hyödynnetään lämmitysenergiana.

Vuonna 2015 Kariniemen ja Ali-Juhakkalan puhdistamoilla biokaasua muodostui yhteensä 2,30 milj. m³, josta tuotettiin lämmitysenergiaa 12 468 MWh. Tuotetusta energiasta 59 % käytettiin puhdistamoiden lämmitykseen ja loput johdettiin Lahti Energian kaukolämpöverkkoon. Kokonaisuudessaan biokaasun hyötykäyttöaste oli 95 %. Kaukolämpöverkkoon tuotettu lämmitysenergia vastasi noin 350 omakotitalon vuotuista lämmitysenergian tarvetta.


09

Investoinnit


Vesitornien saneeraus

Mustankallion ja Hollolan Salpakankaan vesitornien julkisivut saneerattiin vuoden 2015 aikana. Mustankallion vesitorniin asennettiin myös UV-desinfiointilaite.

Launeen vedenottamon saneeraus

Vuonna 2013 aloitettu Launeen vedenottamon saneeraus saatiin valmiiksi loppuvuodesta 2015. Saneerauksessa uusittiin laitoksen vedenkäsittelytekniikka ja vedenottamo varustettiin aktiivihiilisuodattimilla ja UV-desinfiointilaitteella. Laitos otettiin käyttöön ja veden johtaminen verkostoon aloitettiin tammikuussa 2016.

Launeen vedenottamolla on merkittävä rooli lahtelaisessa vesihuollossa. Vedenottamo on erittäin tuottoisa ja se sijaitsee keskellä verkostoa, mikä mahdollistaa vedenjakelun moneen suuntaan.

Jätevedenkäsittelyn investoinnit

Vuonna 2014 Lahti Aqualle myönnetty ympäristölupa velvoittaa hygienisoimaan puhdistetut jätevedet. Lupavaatimusten täyttämiseksi rakennettiin Nikulan tasausaltaan yhteyteen hygienisointirakennus, jossa käsitellään sekä Ali-Juhakkalan että Kariniemen jätevedenpuhdistamoissa käsitellyt jätevedet UV-valolla. Rakentaminen alkoi vuoden 2014 syksyllä ja hygienisointirakennus valmistui keväällä 2015.

Lahti Aqualla on Lahden ja Hollolan alueella yhteensä 167 jätevedenpumppaamoa. Niistä saneerattiin vuonna 2015 Polttimon, Puistolan ja Niemen pumppaamot.

Kariniemen jätevedenpuhdistamon purkutunnelin varajärjestelmän rakentaminen aloitettiin vuonna 2014 ja työtä jatkettiin vuoden 2015 aikana. Varajärjestelmä valmistunee vuonna 2017.

Laitoksiin ja rakennuksiin investoitiin vuoden 2015 aikana kaikkiaan noin 3,7 milj. euroa.

Verkostoa rakennettiin uusille asuinalueille

Lahdessa rakennettiin vuonna 2015 uutta vesihuoltoverkostoa yhteensä 11,8 km. Lahden vesihuoltoverkoston kokonaispituus on 1 466 km ja sen keski-ikä 28 vuotta. Vuoden 2015 uudisrakennuskohteita olivat Näkkimistö ja Purolaakso. Uudisrakennusohjelmalla tuotettiin yhteensä 93 tontille vesihuoltoliittymät. Verkoston uudisrakennusinvestoinnit olivat noin 3,2 milj. euroa.

Hollolan kunta vastaa verkostoinvestoinneistaan kunnan alueella. Kunta rakennutti uutta runkoverkostoa 5,3 km, jotka siirtyivät Lahti Aqualle kunnossapidettäviksi.

Verkostojen kokonaispituus sekä uudisrakentaminen ja saneeraus vuonna 2015
Lahti Hollola *)
Vesijohdot 561 292
- rakennetut 5,0 3,2
- saneeratut 0 0,4
Jätevesiviemärit 504 266
- rakennetut 3,9 0
- saneeratut 0 0,5
Hulevesiviemärit 401 78
- rakennetut 2,9 2,1
- saneeratut 0 0

*) Hollolan kunta omistaa verkostot ja päättää niihin liittyvistä investoinneista.


10

Henkilöstöuutisia


Henkilöstömäärä

Konserni työllisti vakituisesti vuoden 2015 lopussa 87 henkilöä. Lahti Aqua Oy:n vakituisen henkilöstön määrä lisääntyi yhdellä henkilöllä. Yhtiön vakituiseen henkilökuntaan kuului vuoden lopussa 23 henkilöä sekä yksi määräaikainen henkilö. Tilapäisiä kesätyöntekijöitä oli vuoden aikana yksi.

Aqua Palvelu Oy:n henkilöstön määrä vähentyi kahdella henkilöllä eläköitymisen myötä. Yhtiön vakituisen henkilökunnan määrä oli vuoden päättyessä 51 henkilöä. Tilapäisiä kesätyöntekijöitä oli vuoden aikana 10 henkilöä kesä-elokuussa.

Labio Oy:n vakituisen henkilöstön määrä lisääntyi yhdellä henkilöllä. Yhtiön vakituisen henkilökunnan määrä vuoden lopussa oli 13 henkilöä ja 4 määräaikaista henkilöä.

Konsernin vakituisen henkilöstön määrä pysyi samana edellä mainittujen muutosten jälkeen.

Vakituinen henkilöstömäärä 31.12.2015

kaavio

Henkilöstön kehittäminen

Koulutuspäivien lukumäärä henkilöä kohden oli 2,9 päivää. Koulutuspäivien teemat vaihtelivat ammatilliseen kehittämiseen ja lakisääteisiin pätevyyksiin. Henkilökunnalle järjestettiin tietojärjestelmäkoulutusta, projekteihin liittyvää sisäistä koulutusta, muutosvalmennusta sekä erilaisia seminaareja.

Kehityskeskusteluja käytiin keväällä henkilöstön kanssa. Keskusteluissa työntekijät käyvät esimiehen kanssa läpi osaamiseen liittyvät tarpeet ja henkilökohtaset kehittämistoimenpiteet sovitaan sen perusteella.

Aqua Way -päivään lokakuussa osallistui koko henkilöstö. Päivän aikana perehdyttiin työhyvinvointiin ja mitä kaikkea siihen kuuluu. Kävimme läpi työhyvinvointikyselyn 2015 tulokset ja mietimme yhdessä ryhmätöinä niin vahvuuksia kuin kehittämiskohteita työhyvinvoinnin alueella.

Syksyllä valmistauduttiin vuodenvaihteessa tapahtuvaan kuntaliitokseen ja sen myötä laajenevaan toiminta-alueeseen, kun Nastolan ja Hämeenkosken vesihuoltotoiminta siirtyi osaksi Lahti Aqua Oy:tä. Samalla Nastolan vesihuoltolaitoksen 10 työntekijää siirtyivät Lahti Aqua -konsernin palvelukseen. Asian tiimoilta järjestettiin muutosvalmennusta Aqua Palvelu Oy:n esimiehille ja Nastolasta siirtyvälle henkilöstölle.

Työhyvinvointi

Lahti Aqua -konsernin strategisiin painopisteisiin kuuluu henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen ja tähän liittyvät toimenpiteet. Työhyvinvointikysely tehdään henkilöstölle kerran vuodessa ja siitä saatuja tuloksia analysoimalla voidaan nostaa esiin kehittämistarpeita yritys- ja tiimitasolla. Koko henkilöstön halutaan osallistuvan työhyvinvoinnin kehittämiseen, jotta missiomme ”Toimialan paras työpaikka” toteutuu.

Vuoden 2015 kokonaisarvosana työhyvinvointikyselyssä oli 3,89 (asteikolla 1-5) ja vastausprosentti oli 85 %. Parhaimmat arvosanat kyselyssä saatiin työilmapiiriin, henkilösuhteisiin, tasa-arvoisuuteen ja työvälineisiin liittyen. Kehittämisen varaa kyselyn mukaan on tiedonkulussa, oikeidenmukaisuudessa ja arvostuksessa, vaikuttamismahdollisuuksissa ja palautteen annossa.

Työturvallisuus

Konsernissa on käytössä työtapaturmaindeksi, jolla seurataan työtapaturmien määrää ja pystytään vertaamaan yleisesti teollisuudessa sattuvien työtapaturmien määrään. Tavoitteena on kuitenkin nolla tapaturmaa. Tapaturmaindeksi oli vuonna 2015 koko konsernissa 17 ja Aqua Palvelussa 24. Tapaturmia sattui yhteensä viisi, joista kahdesta aiheutui sairauspoissaoloja yhteensä 121 päivää.

Ennaltaehkäisevää toimintaa tehtiin vuoden aikana mm. kehittämällä vaaran arviointia, työpaikkaselvityksillä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa, työturvallisuuskierroksilla, hankkimalla nastapohjaiset talvikengät ja työturvallisuuskorttikoulutuksilla.


11

Hallituksen toimintakertomus


Lahti Aqua Oy on konsernin emoyhtiö. Tytäryhtiöitä ovat Aqua Palvelu Oy, Aqua Verkko Oy ja LABIO Oy, jossa Lahti Aqua Oy:n omistusosuus on 60 %. Lahti Aqua Oy:n kaikki osakkeet omistaa Lahden kaupunki. Lahti Aqua Oy omistaa LABIO Oy:tä lukuun ottamatta muiden tytäryhtiöiden koko osakekannan. Tytäryhtiöt eivät maksa osinkoa vuodelta 2015.

Lahti Aqua vesikonserni tuottaa vesihuoltopalvelut Lahden kaupungissa toiminta-alueellaan toimien liiketaloudellisesti kannattavasti. Lisäksi konserni tuottaa vesihuoltopalveluita Hollolan kunnalle sopimuspohjaisesti. Yhtiön toiminnan arvoina ovat korkea laatu, matala riski, kilpailukykyiset kustannukset ja hyvä asiakaspalvelu. LABIO Oy tuottaa jätehuoltopalveluita ja kompostointia ympäristökunnille ja muille toimijoille sekä biokaasua jatkojalostettavaksi.

Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja sen päättymisen jälkeen

Veden myynti vähentyi edellisestä vuodesta 2,2 % (budjetissa -1,5 %) ja jäteveden laskutus väheni 2,3 % (budjetissa - 1,1 %). Konserni tuotti biokaasua jätevedenpuhdistamoilla 1,5 milj. m³ ja siitä edelleen lämpöä 13,0 GWh, josta oman käytön lisäksi myi Lahti Energialle 5,4 GWh. LABIO Oy tuotti biokaasua noin 50 GWh.

Taloudellisesti yhtiön sekä konsernin tulos ylittää budjetin. Yhtiön varsinaisen toiminnan ohella ulos myytyjen muiden palveluiden liikevaihto kasvoi projektitoiminnan kautta merkittävästi. Konsernissa liittymismaksutulojen määrä ylitti budjetin arvion noin 25 %:lla.

Yhtiö sai Itä-Suomen Aluehallintoviraston ympäristövastuualueen myöntämän ympäristöluvan jätevedenpuhdistamoilleen helmikuussa 2012, josta tuli lainvoimainen KHO:n päätöksellä 2014. Lupapäätöksen johdosta yhtiö käynnisti Ali- Juhakkalan jäteveden puhdistamon muutostöiden suunnittelun ja rakentamisen täyttääkseen luvassa määritellyn aikataulun ja lupaehdot. Näiden tuloksena keväällä 2015 valmistui ja otettiin käyttöön jätevesien UV-käsittely Ali- Juhakkalassa kaikille yhtiön jätevesille.

Launeen vedenottamon saneeraus valmistui vuoden lopussa samoin kuin Mustankallion vesitornin kunnostus. LABIO Oy:n integrointia konserniin jatkettiin eri toiminnoissa. Laajat asiakkuudenhallinnan ja taloushallinnon tietojärjestelmät konsernissa otettiin tuotantokäyttöön vuoden alussa. Seutuyhteistyötä ja kasvua valmisteltiin etelän kuntien yhteistyöllä, jossa aiesopimuksen jälkeen on edetty neuvotteluihin yhteistyösopimuksista Orimattilan, Kärkölän, Mäntsälän ja Hollolan kanssa vesihuoltoyhteistyöstä. Nastolan ja Lahden kuntaliitoksen valmisteluprosessin valmistelu sekä vastaavan Hollola- Hämeenkoski liitoksen vaikutukset palvelusopimukseen olivat merkittävä valmistelutehtävä koko vuoden aikana. Tarvittavat päätökset, liiketoimintakaupat ja sopimusmuutokset valmistuivat suunnitellusti vuodenvaihteeseen mennessä. Kauppa kirjaantuu vuoden 2016 puolelle.

Vesihuoltolain ja maankäyttö- ja rakennuslain muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Lainmuutoksen vaikutusten valmistelu jatkui yhdessä Teknisen viraston kanssa. Keskeisin muutos on hulevesivastuiden erottamien vesihuollosta ja siirtäminen kunnan vastuulle maankäyttö- ja rakennuslain piiriin. Lahden kaupungin ja yhtiön välinen yhteistyösopimus uusittiin vuoden lopussa siten että hulevesikysymykset lisätään sopimukseen myöhemmän valmistelun tuloksena.

Palveluiden ja tuotteiden laatu täytti tavoitteet ja jäteveden lupaehdot vuositavoitteiden osalta. Taloustutkimuksen tekemän asiakastyytyväisyysmittauksen mukaan yhtiön toiminta ja veden laatu olivat suurimpien toimijoiden parhaat maassamme. Lahden kaupungin palveluista tehdyssä vertailussa juomaveden laatu sai parhaan absoluuttisen pistemäärän ja 97 % vastaajista oli tyytyväisiä juomaveden laatuun. Vesihuoltopalveluiden hintataso on noin 15 % alle vertailuryhmän keskiarvon. Kauppalehti antoi 2015 menestyjäsertifikaatin Lahti Aqua vesikonsernille.

Tilikauden päättymisen jälkeen konsernissa ei ole ollut olennaisia tapahtumia. Nastolan alueen toiminnan haltuunotto ja integrointi on edennyt suunnitelmien mukaisesti kuten myös Hämeenkosken vastaava.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja yhtiön toiminnan kehittämisestä

Konserni jatkaa strategiansa mukaisesti toiminnan kehittämistä ja integroitumista uudella kasvaneella toiminta-alueella.

Myytyjen palveluiden ja tuotteiden kokonaismäärän uskotaan alueittain (Lahti ja entinen Nastolan alue) jatkavan hienoista laskua. Pääkuluttajasegmentin, kerrostalojen, käyttäjien laitteistojen modernisointi ja huoneistokohtainen vedenmittaus tulee jatkumaan ja tältä osin pienentämään ominaiskulutusta sekä mahdollisesti vähentämään veden myyntiä, riippuen asukasmäärän kehityksestä. Teollisuusasiakkaat ovat ennakoineet nykyistä tuotannon tasoa. Liittynein kuntien vesihuollon lisäys konserniin kasvattaa liikevaihtoa ja yhtiön tulosta. Investointien kokonaisvolyymi konsernissa kasvaa samasta syystä ja on noin 10 M€. Konserni valmistautuu tulevien vuosien verkostojen kasvavaan saneerauksen toteuttamiseen ja rahoittamiseen.

Konsernilla on useita omia kehityshankkeita sekä yhteishankkeita eri tahojen kanssa, joilla tavoitellaan toiminnan tehostamista ja tuottavuuden kasvua sekä muita strategian mukaisia tavoitteita. Yhtiön vesi- ja jätevesimaksuja korotettiin vuoden 2016 alusta. Yhtiö osallistuu ja rahoittaa vesihuoltoalan tutkimusta toimialan järjestön vesilaitosyhdistyksen käynnistämissä projekteissa sekä muissa yhteistyöhankkeissa omien kehitysprojektien lisäksi. Yhtiö osallistuu Vesijärvisäätiön kautta järven hoito- ja kunnostustoimiin, osana yhtiön lupiin liittyviä valvontatutkimusohjelmia. Seudullisia yhteistyöhankkeiden valmistelua jatketaan etelässä (Orimattila, Kärkölä, Hollola, Mäntsälä).

Riskien hallinta ja vakuutukset

Yhtiö noudattaa konsernin kokonaisvaltaista riskienhallintaohjelmaa (ERM), joka on hyväksytty emoyhtiön ja tytäryhtiöiden hallituksissa. Ohjelmassa on arvioitu liiketoiminnan riskit, operatiiviset riskit, rahoitus- ja taloudelliset riskit sekä vahinkoriskit. Riskit on dokumentoitu seuranta-, hallinta- ja vastuurekisteriin. Kaikista riskeistä on arvioitu todennäköisyys ja vuosikustannus. Riskit on luokiteltu ja priorisoitu. Konsernissa riskienhallintaprosessi on yhteinen kuitenkin siten, että LABIO Oy:ssä on erillinen oman toimintaan kohdistuva riskienhallintajärjestelmä. Emoyhtiön hallitus on päättänyt riskitoleransseista konsernissa ja sen yhtiöissä. Konsernin riskitasosta ja hallinnasta raportoidaan vuosineljännesraportoinnin osana.

Konsernin riskienhallinta on osa aktiivista strategista johtamista. Riskianalyysit on toteutettu ohjelman mukaisesti konsernin johtoryhmätasolla syksyisin. Riskitarkastelussa 20 suurinta riskiä noin 70 tunnistetusta strategisista, operatiivisista, talous- ja rahoitusriskeistä sekä vahinkoriskeistä muodostavat noin 80 % koko tunnistetusta riskipotentiaalista. Suurimmat liiketoimintariskit ovat omistajayhteisön yhteistyösopimuksiin ja vastuiden mahdollisiin siirtoihin liittyvät riskit, operatiivisissa riskeissä kyberriskit, talousriskeissä veroriskit ja vahinkoriskeissä pääpumppaamoiden vauriot. Varautumiseen ja valmius- ja jatkuvuudensuunnitteluun liittyvät operatiiviset riskit on kartoitettu yksityiskohtaisemmin operointiyhtiö Aqua Palvelu Oy:ssä. Konserni on panostanut erityisesti pohjavesialueiden ja vedenottamoidenottamoiden varustukseen ja hallintaan herkillä pohjavedenot-tamoalueilla sekä osallistunut seudullisen pohjavedensuojelusuunnitelman valmisteluun ympäristölupiin liittyvien lausuntojen antamiseen.

Osa riskienhallintaa on lakisääteisten vakuutusten lisäksi vakuuttaminen vapaehtoisilla vakuutuksilla. Konsernilla on kattava, ajan tasalla oleva vakuutusturva. Vapaaehtoinen vakuutusturva kattaa tuotevahinkovastuun, omaisuusvahinkovastuun ja oikeusturvavastuun. Vakuutusten ajankohtaisuus tarkastetaan vuosittain käytävällä neuvotteluilla asiantuntijoiden kanssa.

Konsernilla on ajan tasalla oleva valmiussuunnitelma osana ERM-ohjelmaa vesihuollon poikkeustilanteiden varalle. Suunnitelma perustuu valmiuslainsäädäntöön ja muihin viranomaismääräyksiin ja säädöksiin.

Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta

Maksut

Vesihuoltolain mukaisesti vesihuoltomaksujen tarkoituksena on kattaa toiminnasta aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien kohtuullinen tuotto toimintaan sitoutuneelle pääomalle. Yhtiön perimät maksut ovat alle valtakunnallisen keskitason ja noin 14 % alle keskiarvon verrattuna muihin vertailuryhmän toimijoihin. Yhtiö laskuttaa Hollolan kunnan asiakkaita Hollolan kunnan teknisen lautakunnan hyväksymillä vesihuoltomaksuilla, joita korotettiin 1.4.2015 alkaen siten, että käyttömaksujen korotus oli 5 % ja perusmaksujen 10 %. Yhtiön vesihuoltomaksuja ei korotettu koko vuoden aikana.

Asiakkaat

Lahti Aqua Oy tuottaa vesihuoltopalvelut Lahden kaupungin 103 811 asukkaalle, jotka ovat lähes 100 prosenttisesti palveluiden käyttäjiä. Lisäksi yhtiö huolehtii 21 826 hollolalaisen vesihuoltopalveluista Hollolan kunnan alueella. Kunnan asukkaista noin 90 % on vesihuoltopalveluiden piirissä.

Vuoden 2015 aikana Lahdessa uusia liittyjiä oli 117, näistä oli omakotitaloja 79, kerros- ja rivitaloja 22 ja muita rakennuksia 16. Vuoden 2015 lopussa Lahdessa liittyneitä kiinteistöjä oli 13 858. Hollolan kunnassa vesihuoltoon liittyi uusia kiinteistöjä 31, liittyneiden kiinteistöjen määrä oli vuoden lopussa 3 935.

Liikevaihto

Emoyhtiön liikevaihto oli 26,6 M€ ja konsernin, johon on yhdistetty LABIO Oy 1.10.2013 alkaen, liikevaihto oli 33,3 M€. Emoyhtiön liikevaihto Lahden alueelta oli noin 22,3 M€ ja Hollolan alueelta 3,8 M€. LABIO Oy:n liikevaihto oli 5,8 M€. Lahti Aquan liikevaihdosta vesimaksujen osuus oli 30,7 %, jätevesimaksujen osuus 53,9 % ja muiden tulojen osuus 15,4 %. Yhtiön liiketoiminnan muut tuotot olivat 3,5 M€. Konsernin kokonaistulot olivat 36,9 M€.

Kulut

Emoyhtiön käyttökulut olivat 27,4 M€, johon sisältyvät tytäryhtiöiden palvelumaksu 8,1 M€ ja vuokra 10,4 M€.

Konsernin käyttökulut olivat 20,8 M€. Suurimmat yksittäiset kuluerät olivat henkilöstömenot ja vuokrat.

Tulos

Emoyhtiön liikevoitto oli 1,1 M€, suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin 1,6 M€. Emoyhtiö sai konserniavustusta Aqua Verkko Oy:ltä 860 000 euroa. Yhtiön tilikauden voitto oli verojen jälkeen 1.219.625,72 euroa.

Konsernin liikevoitto oli 7,0 M€, suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin 9,1 M€. Nettorahoituskulut olivat 4,2 M€. Konsernin tilikauden voitto oli laskennallisten verojen jälkeen 2.196.159,52 euroa.

Konsernin tuloksentekokyvyn ennakoidaan säilyvän vakaana vuonna 2016.

Investoinnit

Lahti Aqua Oy:n käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tilikaudella 1,9 M€, jotka olivat Mustankallio vesitornin, Nikulan tasausaltaan, Launeen vedenottamon sekä asiakas- ja taloushallintajärjestelmien hankinnan kuluja.

Vesikonsernin investoinnit olivat yhteensä 7,8 M€ ja konsernin kokonaisinvestoinnit 9,0 M€ (LABIO Oy 1,2 M€). Rakennuksiin ja niihin liittyviin koneisiin ja laitteisiin investoitiin 3,7 M€. Vesi- ja viemäriverkon rakentamiseen käytettiin 3,9 M€, josta saneerauksen osuus oli 0,7 M€. Verkoston määrä kasvoi 12,7 km:llä. Verkostojen kokonaispituus oli vuoden lopussa 1 466 km ja keski-ikä 28 vuotta. Muuta omaisuutta hankittiin 1,4 M€:lla.

Rahoitus

Emoyhtiön taseen loppusumma oli 58,9 M€. Konsernin velka muodostuu Lahti Aqua Oy:n 24,8 M€ velasta konsernipankille, Aqua Verkko Oy:n lainoista, jotka ovat kaupungin konsernipankista; 31,0 M€ (jonka takaisinmaksuaika on 30.6.2028; laina on osakeyhtiölain 12 luvun mukainen laina) ja Kuntarahoituksen 20,0 M€ lainasta. Lisäksi LABIO Oy:n Lahti Aqua -konsernin ulkopuoliset lainat ovat yhteensä 12,7 M€.

Koko konsernin taseen loppusumma oli 135,6 M€.

Hallitus

Yhtiökokous valitsi 29.4.2015 hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

yrittäjä Alettin Basboga, koulusihteeri Arja Nikkanen, diplomi-insinööri Ville Lahtinen, sopimusala-asiamies, työnohjaaja Tarja Kirvesmies, koneistaja Juha Ulmanen, kirjanpitopäällikkö Päivi Granlund, diakoni Jari Rissanen ja henkilöstön varsinainen edustaja suunnitteluinsinööri Jyrki Hiltunen sekä henkilöstön varaedustaja työnjohtaja Hans Laihia.

Konsernin tunnusluvut liiketoiminnasta sekä taloudellisesta asemasta ja tuloksesta

2015 2014 2013
Liikevaihto M€ 33,3 32,3 28,6
Liikevoitto M€ 7,0 7,3 5,5
Liikevoitto % 21,1 22,6 19,2
Oman pääoman tuotto % 6,8 8,6 5,6
Omavaraisuusaste % 24,4 22,9 21,9

Henkilöstö

Lahti Aqua Oy:n vakituisen henkilöstön määrä lisääntyi yhdellä henkilöllä (talousosasto). Yhtiön vakituisen henkilökunnan määrä 31.12.2015 oli 23 henkilöä ja yksi määräaikainen henkilö. Tilapäisiä kesätyöntekijöitä oli vuoden aikana yksi henkilö touko-elokuussa.

Aqua Palvelu Oy:n henkilöstön määrä vähentyi kahdella henkilöllä (eläköityminen). Yhtiön vakituisen henkilökunnan määrä 31.12.2015 oli 51 henkilöä. Tilapäisiä kesätyöntekijöitä oli vuoden aikana 10 henkilöä kesä-elokuussa.

Labio Oy:n vakituisen henkilöstön määrä lisääntyi yhdellä henkilöllä (vakinaistaminen). Yhtiön vakituisen henkilökunnan määrä 31.12.2015 oli 13 henkilöä ja määräaikaisia 4 henkilöä.

Konsernin vakituisen henkilöstön määrä pysyi samana edellä mainittujen muutosten jälkeen. Konsernin vakituisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 87 henkilöä.

Henkilöstön palkat ovat sopimuspalkkoja ja perustuvat työsopimuksiin sekä työehtosopimuksiin, vuosittaiseen tulospalkkioon erillisen sopimuksen perusteella ja kannustepalkkioon tulosten perusteella. Henkilöstön palkkauksesta ja palkkioista päättää toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan palkkaus perustuu johtajasopimukseen ja sen pohjalta laadittavan erillisen tulospalkkiosopimuksen mukaiseen tulospalkkioon. Palkkioperusteet käsittävät yhteisen koko konsernin taloudellisen ja toiminnallisen tulokseen pohjautuvan osan sekä yhtiö- ja yksikkökohtaisten tavoitteiden toteutumiseen perustuvat osat. Tulospalkkion ehtoina ovat mm. tuotteiden ja palveluiden laatu- ja kannattavuustavoitteet, toiminnan tehokkuus- ja kehittämistavoitteet sekä saavutetut säästöt. Palkkioiden maksuista ja tarkistuksista päättää edellä mainitun sopimusten mukaan hallituksen puheenjohtaja.

2015 2014 2013
Palkat ja palkkiot, konserni 4,7 4,7 4,5
Lahti Aqua Oy 1,4 1,4 1,4
Aqua Palvelu Oy 2,5 2,5 2,6
LABIO Oy 0,8 0,8 0,5
Henkilöstön määrä, konserni 87 87 93
Lahti Aqua Oy 23 22 25
Aqua Palvelu Oy 51 53 56
LABIO Oy 13 12 12

Hallituksen palkkiot ovat kaupunginhallituksen valtuustokaudelle tekemän päätöksen mukaiset.

Konsernissa ei ole käytössä lisäeläkejärjestelmiä.

Lahti Aqua konsernin henkilöstöllä ei ollut erillistä tulospalkkiosopimusta vuodelle 2015. Kannustepalkkiona vuodelta 2015 maksettiin yhteensä 101.531,05 euroa jakaantuen Lahti Aqua Oy:n ja Aqua Palvelu Oy:n palkkioon oikeutetulle henkilöstölle sekä toimitusjohtajalle 6800 euroa.

Hallituksen palkkiot olivat 21 300 euroa, toimitusjohtajan palkka oli 176 018 euroa ja luontaisedut 16 953 euroa.

Ympäristö

Konsernin päätoiminnot perustuvat voimassaoleviin, eri lakien pohjalta saatuihin lupiin, jotka ovat emoyhtiöllä. Vedenottamoilta on ympäristölupaviranomaisten lupiin perustuen mahdollisuus pumpata kulutukseen pohjavettä 32 500 m³/d. Tämän lisäksi voidaan ostaa vettä Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymältä, jolla on vedenottolupia noin 15 000 m³/d määrälle. Launeen ja Urheilukeskuksen vedenottamoista ei pumpattu verkostoon talousvettä vuoden 2015 aikana.

Jätevedenpuhdistamot ovat toimineet ympäristöviranomaisten asettamien lupaehtojen mukaisesti. Puhdistetun jäteveden ravinnepäästöt Porvoonjokeen vähenivät edellisestä vuodesta. Uusi jätevesien UV-käsittely on ollut toiminnassa keväästä lähtien. Kaikki jätevesilietteen käsittelyssä omana tuotantona syntynyt biokaasu käytettiin lämmöntuotantoon omiin prosesseihin ja lämmön myyntiin. Lopputuloksena syntynyt mädätetty yhdyskuntaliete on käsitellyt LABIO Oy:n kompostointilaitoksessa.

Ehdotus osingonmaksusta

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2015 maksetaan osinkoa 850.000,00 euroa.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty yhtiön osakasluetteloon.

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan kahdessa erässä 6.6.2016 ja 9.12.2016.

LAHTI AQUA KONSERNI
TULOSLASKELMA Konserni Lahti Aqua Oy
2015 2014 2015 2014
LIIKEVAIHTO 33 315 516,12 32 301 118,61 26 621 343,85 27 194 809,31
Valmistus omaan käyttöön 529 036,77 701 591,82 0,00 45 649,67
Liiketoiminnan muut tulot 3 078 820,31 931 698,47 3 483 800,01 1 311 576,35
Materiaalit ja palvelut
Aineet tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -4 085 490,32 -3 701 426,57 -298 816,90 -127 421,46
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -3 242,43 -91 242,31
Ulkopuoliset palvelut -4 960 996,61 -3 030 867,30 -11 007 617,59 -9 472 097,73
Materiaalit ja palvelut yhteensä -9 049 729,36 -6 823 536,18 -11 306 434,49 -9 599 519,19
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -4 716 260,86 -4 728 083,60 -1 379 142,16 -1 410 546,55
Henkilösivukulut
Eläkekulut -919 643,05 -939 920,02 -324 615,02 -330 192,18
Muut henkilösivukulut -210 016,00 -211 512,04 -50 847,18 -53 450,15
Henkilöstökulut yhteensä -5 845 919,91 -5 879 515,66 -1 754 604,36 -1 794 188,88
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -9 071 618,16 -8 361 492,28 -1 876 607,03 -1 602 381,47
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -9 071 618,16 -8 361 492,28 -1 876 607,03 -1 602 381,47
Liiketoiminnan muut kulut -5 911 603,59 -5 579 578,40 -14 317 307,81 -14 390 981,845
LIIKEVOITTO/-TAPPIO 7 044 502,18 7 290 286,38 850 190,17 1 164 963,95
Rahoitustuotot ja kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä 210 304,36 135 377,43
Muilta 4 192,36 10 855,99 4 134,01 8 458,20
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille -4 207 976,74 -4 188 598,65 -397 350,98 -392 699,42
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -4 203 784,38 -4 177 742,66 -182 912,61 -248 863,79
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 2 840 717,80 3 112 543,72 667 277,56 916 100,16
Satunnaiset erät +/-
Satunnaiset tuotot 0,00 4 365,00 860 000,00 950 000,00
Satunnaiset kulut 0,00 -8 333,14 0,00 -8 333,14
Satunnaiset erät yhteensä 0,00 -3 968,14 860 000,00 941 666,86
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 2 840 717,80 3 108 575,58 1 527 277,56 1 857 767,02
Tuloverot -568 008,94 -677 347,15 -307 651,84 -448 964,54
Vähemmistöosuudet -76 549,34 -101 803,70
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 2 196 159,52 2 329 424,73 1 219 625,72 1 408 802,48
   
LAHTI AQUA KONSERNI
Konserni Lahti Aqua Oy
2015 2014 2015 2014
Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 1 920 569,89 634 568,60 1 390 410,68 150 467,17
Muut pitkävaikutteiset menot 762 145,90 953 201,15 362 422,67 478 895,40
Ennakkomaksut 13 062,50 1 181 443,13 13 062,50 1 181 443,13
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 2 695 778,29 2 769 212,88 1 765 895,85 1 810 805,70
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Omistetut 947 047,62 914 887,62 799 857,62 799 857,62
Vuokraoikeudet 82 215,23 82 215,23 82 215,23 82 215,23
Rakennukset ja rakennelmat
Omistetut 102 529 968,82 96 800 505,34 30 505 780,51 29 189 456,36
Koneet ja kalusto 18 699 253,81 12 199 893,41 66 421,91 89 470,82
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 951 031,57 13 742 136,65 46 276,75 1 210 055,84
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 124 209 517,05 123 739 638,25 31 500 552,02 31 371 055,87
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä 10 000 000,00 10 000 000,00
Muut osakkeet ja osuudet 118 419,10 118 419,10 118 419,10 118 419,10
Sijoitukset yhteensä 118 419,10 118 419,10 10 118 419,10 10 118 419,10
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 127 023 714,44 126 627 270,23 43 384 866,97 43 300 280,67
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 254 896,27 249 537,26 - -
Vaihto-omaisuus yhteensä 254 896,27 249 537,26 0,00 0,00
Pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset - - 7 800 000,00 5 300 000,00
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 0,00 0,00 7 800 000,00 5 300 000,00
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 3 052 891,20 2 540 003,56 2 073 219,24 1 620 388,24
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 4 971 032,07 8 546 397,55 5 439 264,29 7 558 084,06
Siirtosaamiset 192 842,92 108 386,24 175 039,88 79 023,87
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 8 216 766,19 11 194 787,35 7 687 523,41 9 257 496,17
Rahat ja pankkisaamiset 77 225,17 441 018,19 72 350,35 436 093,97
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 8 548 887,63 11 885 342,80 15 559 873,76 14 993 590,14
Vastaavaa yhteensä 135 572 602,07 138 512 613,03 58 944 740,73 58 293 870,81
Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
Osake- osuus- tai muu vastaava pääoma 16 818 792,65 16 818 792,65 16 818 792,65 16 818 792,65
Muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
Edellisen tilikauden voitto (tappio) 9 132 235,55 7 652 810,82 3 019 272,22 2 460 469,74
Tilikauden voitto/tappio 2 196 159,52 2 329 424,73 1 219 625,72 1 408 802,48
OMA PÄÄOMA 33 147 187,72 31 801 028,20 26 057 690,59 25 688 064,87
VÄHEMMISTÖOSUUS 1 108 667,85 1 032 118,51
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahalaitoksilta 84 459 922,92 88 916 028,00 22 706 666,00 22 436 666,00
Muut velat 6 514 598,60 6 514 598,60 6 554 448,20 6 554 448,20
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 90 974 521,52 95 430 626,60 29 261 114,20 28 991 114,20
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahalaitoksilta 1 088 412,78 651 182,00 0,00 0,00
Ostovelat 1 728 664,03 3 220 220,09 543 792,76 701 918,52
Velat saman konsernin yrityksille 2 967 692,30 1 580 000,00 2 253 296,98 1 580 000,00
Muut velat 3 272 146,64 3 714 834,76 431 501,28 1 000 612,42
Siirtovelat 1 285 309,23 1 082 602,87 397 344,92 332 160,80
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 10 342 224,98 10 248 839,72 3 625 935,94 3 614 691,74
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 101 316 746,50 105 679 466,32 32 887 050,14 32 605 805,94
Vastattavaa yhteensä 135 572 602,07 138 512 613,03 58 944 740,73 58 293 870,81
 
LAHTI AQUA KONSERNI
RAHOITUSLASKELMA (EPÄSUORA) 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 2 840 717,80 3 112 544
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot 9 071 618,16 8 361 492
Rahoitus tuotot ja kulut 4 203 784,38 4 177 743
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 16 116 120,34 15 651 779
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaik. korottomien saamisten lis.(-)/väh (+) 2 978 021,16 594 865
Vaihto-omaisuuden muutos lis. (-) väh. (+) -5 359,01 91 242
Lyhytaik. korottomien velkojen lis.(+)/väh (-) -1 731 537,82 732 186
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 1 241 124,33 1 418 293
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rah. kuluista -4 207 976,74 -4 188 598,65
Saadut korot liiketoiminnasta 4 192,36 10 855,99
Maksetut välittömät verot -568 008,94 -677 347,00
Liiketoiminnan rahavirta (A) 12 585 451,35 12 211 014
Rahavirta ennen satunnaisia eriä -4 771 793,32 -4 855 089,66
Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuvat rahavirta 0,00 -3 968,14
Rahavirtoina toteutuneet oman pääoman veloitukset/hyvitykset aikaisempien tilikausien kertaluonteisista tapahtumista
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -9 468 062,37 -32 545 200
Investointien rahavirta (B) -9 468 062,37 -32 545 200
Rahoituksen rahavirta
Maksullinen oman pääoman lisäys 0,00 5 000 000,00
Lyhytaikaisten lainojen lisäys 1 824 923,08 0,00
Pitkäaikaisten lainojen nostot 16 135 484,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -4 456 105,08 0,00
Maksetut osingot ja muut voitonjako -850 000,00 -850 000,00
Edellisten tilikausien muutos 206 848,00
Vähemmistöosuus
Rahoituksen rahavirta (C) -3 481 182,00 20 492 332
Rahavarojen muutos (A+B+C) lis. (+) väh (-) -363 793,02 158 146
Rahavarat tilikauden alussa 441 018,19 282 872
Rahavarat tilikauden lopussa 77 225,17 441 018
LAHTI AQUA OY
RAHOITUSLASKELMA (EPÄSUORA) 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 667 277,56 916 100,16
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot 1 876 607,03 1 602 381,47
Rahoitus tuotot ja kulut 182 912,61 248 863,79
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 2 726 797,20 2 767 345,42
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaik. korottomien saamisten lis.(-)/väh (+) 1 569 972,76 -1 698 521,00
Vaihto-omaisuuden muutos lis. (-) väh. (+) -488 755,80 549 589,75
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 1 081 216,96 -1 148 931,25
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rah. kuluista -397 350,98 -392 699,42
Saadut korot liiketoiminnasta 214 438,37 143 835,63
Maksetut välittömät verot -307 651,84 -448 964,54
Rahavirta ennen satunnaisia eriä -490 564,45 -697 828,33
Liiketoiminnan rahavirta (A) 3 317 449,71 920 585,84
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 961 193,33 -23 379 057,00
Myönnetyt lainat -2 500 000,00
Investointien rahavirta (B) -4 461 193,33 -23 379 057,00
Rahoituksen rahavirta
Maksullinen oman pääoman lisäys 0,00 5 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen nostot 770 000,00 17 516 666,00
Maksetut osingot ja muut voitonjako -850 000,00 -850 000,00
Saadut ja maksetut konserniavustukset 860 000,00 950 000,00
Rahoituksen rahavirta (C) 780 000,00 22 616 666,00
Rahavarojen muutos (A+B+C) lis. (+) väh (-) -363 743,62 158 194,84
Rahavarat tilikauden alussa 436 093,97 277 899,13
Rahavarat tilikauden lopussa 72 350,35 436 093,97

LAHTI AQUA KONSERNI

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Yhtiön tytäryhtiö LABIO Oy on yhdistetty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä.

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintameno vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Vaihto-omaisuus esitetään fi-fo periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todellisen myyntihinnan määräisenä. Rahoitusvälineet on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
Konserni Lahti Aqua Oy
2015 2014 2015 2014
Liikevaihto
Veden myyntitulot 8 174 8 361 8 174 8 361
Jätevesilaskutus 14 357 14 750 14 357 14 750
Muut myyntiin liittyvät tulot 5 749 5 574 4 090 4 083
Kompostiliiketoiminta 5 035 3 616
Yhteensa 33 316 32 301 26 621 27 194
Valmistus omaan käyttöön
Valmistus omaan käyttöön 529 702 0 46
Muut myyntitulot
Liiketoiminnan muut tulot
Konsernituotot 420 400
Vuokratulot 34 47 34 47
Palveluliiketoiminnan tulot 1 784 515 1 784 515
Muut tulot 1 261 370 1 246 350
Yhteensä 3 079 932 3 484 1 312
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 4 716 4 728 1 379 1 411
Eläkekulut 920 940 325 330
Muut henkilösivukulut 210 212 51 53
Yhteensä 5 846 5 880 1 755 1 794
Hallituksen palkkiot olivat 21.300 €, toimitusjohtajan palkka oli 176.018 € ja luontaisedut 16.953 €. Tilintarkastuspalkkiot lakisääteisestä tilintarkastuksesta 3.958 €.
     
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
Konserni Lahti Aqua Oy
2015 2014 2015 2014
Suunnitelman mukaiset poistot
Aineettomat oikeudet 335 55 278 27
Muut pitkävaikutteiset menot 191 198 116 124
Rakennukset ja rakennelmat 6 113 6 045 1 460 1 423
Koneet ja kalusto 2 433 2 063 22 28
Yhteensa 9 072 8 361 1 876 1 602
Liiketoiminnan muut kulut
Vuokrat 3 342 3 490 13 519 13 573
Hallinnolliset menot 659 597 458 439
Vastuumenot ja julkiset maksut 265 296 196 226
Henkilöstön kulut 296 281 144 150
Muut kulut 1 349 915 0 4
Yhteensä 5 912 5 580 14 317 14 391
Rahoitustuotot ja kulut
Korkotuotot muilta 4 11 4 9
Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä - - 210 135
Korkokulut saman konsernin yrityksille -4 208 -4 189 -397 -393
Yhteensä -4 204 -4 178 -183 -249
Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot / konserniavustus - - 860 950
Yhteensä 0 0 860 950
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT, Lahti Aqua -konserni
Suunnitelman mukaiset poistoprosentit ovat:
Aineettomat oikeudet 20
Asfaltointi 4
Vuokrattujen rakennusten peruskorjaus 10
Rakennukset ja rakennelmat 5,-7
Maanalaiset rakennelmat 2,5
Kalliopietilän varasto 10
Tasausallas 4
Koneet ja laitteet 15-20
Verkostot 6,5
Mittalaitteet 20
Muut koneet ja kalusto 25
TASEEN LIITETIEDOT, Lahti Aqua -konserni
PYSYVÄT VASTAAVAA
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet Muut pitkä-vaikutteiset menot Keskeneräiset työt Yhteensä
Hankintameno 1.1.2015 1 625 2 914 1 181 5 720
Lisäykset 439 0 13 452
Siirrot erien välillä 1 181 0 -1 181 0
Hankintameno 31.12.2015 3 246 2 914 13 6 172
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2015 990 1 961 2 951
Tilikauden poisto 335 191 526
Kertyneet poistot 31.12.2015 1 325 2 152 0 3 477
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 1 921 762 13 2 696
Kirjanpitoarvo 31.12.2014 635 953 1 181 2 769
Aineelliset hyödykkeet
Maaalueet Rakennukset Koneet ja kalusto Keskeneräiset työt Yhteensä
Hankintameno 1.1.2015 997 142 148 25 216 13 742 182 103
Lisäykset 32 4 821 2 652 1 519 9 024
Siirrot erien välillä -7 020 -6 291 13 310 0
Hankintameno 31.12.2015 1 029 153 989 34 158 1 951 191 127
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2015 45 348 13 025 58 373
Tilikauden poisto 6 111 2 433 8 544
Kertyneet poistot 31.12.2015 0 51 459 15 459 0 66 917
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 1 029 102 530 18 699 1 951 124 210
Kirjanpitoarvo 31.12.2014 997 96 801 12 200 13 742 123 740
TASEEN LIITETIEDOT, Lahti Aqua Oy
PYSYVÄT VASTAAVAA
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet Muut pitkä-vaikutteiset menot Keskeneräiset työt Yhteensä
Hankintameno 1.1.2015 883 2 164 1 181 4 229
Lisäykset 336 0 13 349
Siirrot erien välillä 1 181 -1 181 0
Hankintameno 31.12.2015 2 401 2 164 13 4 578
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2015 733 1 685 2 418
Tilikauden poisto 278 116 394
Kertyneet poistot 31.12.2015 1 011 1 801 0 2 812
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 1 390 362 13 1 766
Kirjanpitoarvo 31.12.2014 150 479 1 181 1 811
Aineelliset hyödykkeet
Maaalueet Rakennukset Koneet ja kalusto Keskeneräiset työt Yhteensä
Hankintameno 1.1.2015 882 43 864 488 1 210 46 444
Lisäykset 1 613 1 613
Siirrot erien välillä 1 164 -1 164 0
Hankintameno 31.12.2015 882 46 640 488 46 48 056
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2015 0 14 674 399 15 074
Tilikauden poisto 0 1 460 22 1 482
Kertyneet poistot 31.12.2015 0 16 135 421 0 16 556
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 882 30 506 66 46 31 501
Kirjanpitoarvo 31.12.2014 882 29 189 89 1 210 31 371
TASEEN LIITETIEDOT, Lahti Aqua Oy (t€)
Sijoitukset Osuudet osakkuusyhtiössä Muut osakkeet ja osuudet Yhteensä
Hankintameno 1.1.2015 118 10 000 10 118
Hankintameno 31.12.2015 118 10 000 10 118
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 118 10 000 10 118
Kirjanpitoarvo 31.12.2014 118 10 000 10 118
Konserniyritykset Konsernin omistusosuus- %
Lahti Aqua Oy, Lahti emoyhtiö
Aqua Palvelu Oy, Lahti 100
Aqua Verkko Oy, Lahti 100
LABIO Oy, Lahti 60
Osakkuusyritykset Konsernin omistusosuus- %
As Oy Petsukka, Kittilä 33,3
Saamisten erittely
Konserni Lahti Aqua Oy
Pitkäaikaset saamiset 2015 2014 2015 2014
Saamiset konserniyrityksiltä
Lainasaamiset LABIO Oy:ltä - - 7 800 5 300
Yhteensä 7 800 5 300
Pitkäaikaset saamiset yhteensä
Lyhytaikaset saamiset
Saamiset konserniyrityksiltä
Muut saamiset: konsernipankkisaamiset 4 971 8 268 5 439 7 558
Yhteensä 4 971 8 268 5 439 7 558
Saamiset muilta
Myyntisaamiset 3 053 2 540 2 073 1 620
Muut saamiset 0 279 0 0
Siirtosaamiset 193 108 175 79
Yhteensä 3 246 2 927 2 248 1 699
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 8 217 11 195 7 688 9 257
   
TASEEN LIITETIEDOT, Lahti Aqua -konserni (t€)
Saamisten erittely
Konserni Lahti Aqua Oy
Pitkäaikaset saamiset 2015 2014 2015 2014
Siirtosaamisten olennaiset erät
Alv-saatava 73 50 73 50
Lasku Hollolan kunta 55 -7 55 -7
Korkojaksotuksen oikaisu 33 33 33 33
Työterveyshuollon palautus 16 20 7 6
Muut 16 13 8 -3
Yhteensä 193 108 175 79
Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 31.12. 16 819 16 819 16 819 16 819
Sidottu oma pääoma yhteensä 16 819 16 819 16 819 16 819
Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. 5 000 5 000 5 000 5 000
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 9 982 8 503 3 869 3 310
Osingonjako -850 -850 -850 -850
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 9 132 7 653 3 019 2 460
Tilikauden voitto / tappio 2 196 2 329 1 220 1 409
Vapaa oma pääoma yhteensä 16 328 14 982 9 239 8 869
Oma pääoma yhteensä 33 147 31 801 26 058 25 688
Laskennalliset verovelat
Poistoero omassa pääomassa 3 566 3 566
Poistoerosta aiheutuva laskennallinen verovelka 713 713
TASEEN LIITETIEDOT, Lahti Aqua -konserni (t€)
Pitkäaikainen vieras pääoma Konserni Lahti Aqua Oy
2015 2014 2015 2014
Pitkäaikaiset velat
Lainat konserniyrityksiltä 84 460 88 916 22 707 22 437
Muut pitkäaikaset velat: liittymismaksut 6 515 6 515 6 554 6 554
Yhteensä 90 975 95 431 29 261 28 991
Lyhytaikainen vieras pääoma
Velat konserniyrityksille
Lainat konserniyrityksiltä 2 968 1 580 2 080 1 580
Muut velat 0 0 173 0
Yhteensä 2 968 1 580 2 253 1 580
Lahti Aqua Oy:n lainat ovat kokonaan konsernipankista ja ne olivat 31.12.2015 yhteensä 24,8 M€.
Velat muille
Lainat rahoituslaitoksilta 1 088 651 0 0
Ostovelat 1 729 3 220 544 702
Muut velat 3 272 3 715 432 1 001
Yhteensä 6 089 7 586 975 1 703
Siirtovelkojen olennaiset erät
Jaksotetut palkat 1 074 885 352 274
Jaksotetut henkilösivukulut 123 138 40 57
Muut 89 60 5 1
Yhteensä 1 285 1 083 397 332
KONSERNIIN KUULUVAA KIRJANPITOVELVOLLISTA KOSKEVAT TIEDOT
Lahti Aqua Oy kuuluu Lahden kaupunkikonsernin alakonserniin Lahti Aqua -konserni. Lahden kaupunkikonsernin emoyhtiö on Lahden kaupunki, kotipaikka Lahti. Lahti Aqua -konsernin emoyhtiö on Lahti Aqua Oy, kotipaikka Lahti.
Lahden kaupunkikonsernin tilinpäätös on saatavissa Lahden kaupungilta osoitteesta Harjukatu 31, 15100 Lahti. Lahti Aqua -konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennös on saatavissa osoitteesta Satamakatu 2 B, 15140 Lahti.
TASEEN LIITETIEDOT, Lahti Aqua -konserni (t€)
VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT
Konserni Lahti Aqua Oy
2015 2014 2015 2014
Sekkitililimiittisopimukset
Myönnetty limiitin kokonaismäärä 9 000 7 000 4 000 2 000
Käytössä 0 0 0 0
Leasingsopimuksista maksettavat määrät
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 216 160 33 13
Myöhemmin maksettavat 428 237 38 16
Yhteensä 644 397 71 29
Pääomalaina
Kaupungin Aqua Verkolle myöntämä 31 M€:n laina on osakeyhtiölain 12 luvun mukainen pääoma- laina, jolloin pääoman tai koron maksamisesta ei anneta vakuutta. Laina-aika on 20 vuotta. Lainan pääomaa lyhennetään ja korkoa maksetaan osakeyhtiölain 12 luvussa asetetuin rajoituksin. Mikäli korkoa voidaan maksaa vain osittain, siirtyy maksamaton korko seuraavaan maksun edellytykset täyttävään eräpäivään. Tämän lisäksi konsernilla on lainoja konsernipankilta 26,7 M€ ja muilta luotonantajilta 10,8 M€.
Haltijavelkakirjat ja panttikirjat, Lahti Aqua Oy
Kiinnitykset kohdistuvat yhtiön omistamaan Renkomäen kaupunginosan K 22001 T 13 (ent. K 17001 T13), tonttiin ja rakennukseen (Renkomäen vedenottamo) sekä Ursan vesisäiliöön Tapanila 1:31.
Voimassa olevien kiinnitysten kokonaismäärä 2 203 2 203 2 203 2 203
Maa-alueen vuokravastuu
LABIO Oy:n vuokravastuu 31.12.2015 216
Muut annetut vastuusitoumukset
Etelä-Suomen Aluevirasto on myöntänyt LABIO Oy:lle ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisen ympäristöluvan 86/2014/1. Tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi LABIO Oy on antanut Etelä-Suomen Aluevirastolle vakuudeksi pankki- takauksen (Nordea nro 173025-46801) arvoltaan 417 t€. Pankkitakaus on voimassa 8.12.2024 saakka, jonka jälkeen sitä jatketaan toiminnan loppuun saakka.
VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT
Muut taloudelliset vastuu, joita ei ole merkitty taseeseen
Kiinteistöinvestoinnin palautus- ja tarkistamisvastuu LABIO Oy:llä LABIO Oy on velvollinen tarkistamaan vuonna 2015 valmistuneesta kiinteistöinvestoinnista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistön verollinen käyttö vähenee tarkistuskauden aikana. Viimeinen tarkistusvuosi on 2024.
Kiinteistöinvestointimeno (netto) 12 854
Kiinteistöinvestoinnin alv 2 936
Vuotuinen osuus investoinnin alv:sta 294
Jäljellä tarkistuskauteen sisältyviä vuosia 9
Palautuksen alainen määrä vähennyksessä 31.12.2015 2 643

Luettelo käytetyistä tilikirjoista 2015

Tasekirja sisältäen:

 • hallituksen toimintakertomus
 • tilinpäätös

Tase-erittely

Pää- ja päiväkirja sähköisessä muodossa

Luettelo myyntisaamisista

Tililuettelo

Palkkakirjanpito, joka on hoidettu Visma Servicen toimesta Personec W palkkaohjelmalla

Tasekirja ja atk-tulosteet on säilytettävä 31.12.2025 asti ja muu aineisto 31.12.2021 asti.

Tositelajin kuvaus Tositelajit Kirjanpitokirjojen säilytystapa
Pankki- ja kassatositteet 13 sähköisesti ja paperitositteina
Ostolaskut 20 sähköisesti
Myyntilaskut 15, 30, 52 ja 70 sähköisesti
Osto- ja myyntilaskujen suoritukset 24 ja 33 sähköisesti
Käyttöomaisuuskirjanpito 1000–1540, Kom ja EVL sähköisesti
Palkkakirjanpidon tositteet 17 sähköisesti ja paperitositteina
Muistiotositteet 11 sähköisesti ja paperitositteina
ALV-maksuajon tositteet ALV sähköisesti
Hyvitysten palautukset sähköisesti ja paperitositteina

Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättämisestä

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2015 oli 9.238.897,94 euroa mukaan lukien tilikauden voitto 1.219.625,72 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että jakokelpoiset varat käytetään seuraavasti.

Jaetaan osinkoa jakokelpoisista varoista 850.000,00 euroa
Jätetään jakokelpoisiin varoihin 8.388.897,94 euroa
Jakokelpoiset varat yhteensä 31.12.2015 9.238.897,94 euroa

Emoyhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Emoyhtiön maksuvalmius on edelleen hyvä, eikä ehdotettu osingonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.


12

Tunnusluvut Lahti


Tunnusluvut Lahti Yksikkö 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Lahden kaupungin väkiluku asukasta 101 574 102 297 103 031 103 366 103 754 103 811
Liittyjien määrä kpl 13 276 13 423 13 585 13 682 13 812 13 858
Uudet liittyjät 210 148 175 114 125 117
Talous
Liikevaihto milj. €/a 27,1 28,2 28,5 28,5 32,3 33,3
Vesimaksu sis. Alv %(1 €/m3 1,18 1,24 1,24 1,25 1,31 1,31
Jätevesimaksu sis. Alv %(1 €/m3 1,87 1,97 1,97 1,98 2,08 2,08
Kuluttajahintaindeksi 2000=100 116,7 120,7 124,1 125,9 127,3 127
Oikaistuja laskuja kpl 216 218 183 217 133 194
Henkilöstö
Henkilökunta henkilöä 81 81 82 95 87 87
Keski-ikä vuotta 48 47,3 47,9 48,7 45,1 45,8
Tapaturmat kpl 9 4 3 4 6 5
Sairauspoissaolot d/hlö 10,7 10,7 10,7 11,3 7,6 14,1
Koulutuspäivät d/hlö 3,0 3,7 3,4 6,4 5,8 2,9
Vedentuotanto
Vedenhankinta Mm3/a 7,7 7,7 7,6 7,4 7,3 7,3
Vedenmyynti Mm3/a 7,2 7,4 7,1 6,9 6,9 6,8
MAX kulutus m3/d 26 660 26 285 32 727 25 366 27 955 23 429
MIN kulutus m3/d 14 770 12 091 11 550 12 800 13 534 12 658
Enegiankulutus kWh/m3 0,59 0,61 0,56 0,59 0,60 0,60
Verkostot
Vesijohtoverkosto
Liittymisprosentti % 98,96 98,96 98,96 98,96 98,96 98,96
Vesijohtoverkosto km 529 533 538 546 555,5 560,7
Verkoston pituus m/liittyjä 40 40 40 40 40 40
Vesijohtoverkoston mittaamaton kulutus % 5,8 3,9 5,8 5,9 3,9 5,9
Vesimittarien määrä kpl 13 276 13 365 13 526 13 640 13 733 13 842
Virheelliset vesimittarit %/tark. 6,7 2,0 3,4 3,5 2,3 3,4
Viemäriverkosto
Liittymisprosentti % 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8
Jätevesiviemärit km 480 485 489 495 501 504,1
Hulevesiviemärit km 375 379 384 394 397 401,1
Tukokset verkostossa kpl/km 0,01 0,02 0,03 0,01 0,01 0,02
Saneerattujen jv-viemäreiden keski-ikä vuotta 45 45 49 36 61 -
Jätevesipumppaamot kpl 58 59 59 60 62 64
Jätevedenpuhdistus
Laskutettu jätevesimäärä Lahdessa Mm3/a 7,2 7,4 7,4 7,2 7,1 6,9
Käsiteltyjätevesi - Kariniemi (sis. Hollolan jvt) Mm3/a 6,7 6,6 7,8 6,7 6,1 6,1
Käsiteltyjätevesi - Ali-Juhakkala (sis. Hollolan jvt) Mm3/a 4,5 5,1 6,9 5,8 5,3 5,4
Käsitelty jätevesimäärä yhteensä Mm3/a 11,2 11,7 14,7 12,5 11,4 11,6
Vuotovedet Lahdessa % 28,5 30,0 45,1 36,8 31,2 33,3
Keskimääräiset puhdistustulokset
BHK (lupa < 10 mg/l) mg/l 5,7 5,1 6,2 5,8 6,4 4,6
Kokonaisfosfori (lupa < 0,3 mg/l) mg/l 0,27 0,24 0,23 0,25 0,23 0,17
Ammoniumtyppi (lupa < 4,0 mg/l) mg/l 3,06 2,25 2,05 2,24 1,26 1,5
Kokonaistyppi (lupa < 20 mg/l) mg/l 18,6 19,4 11,7
Kokonaistyppi (lupa 70 %) (3 reduktio % 76,1 76,9 72,2 70,4 76,1 76
Vesistön kuormitus
BHK7 t/a 63,6 59,4 89,8 74,5 73,0 52
Amm.typpi t/a 34,3 26,2 31,9 31,4 14,4 16
Kok.typpi t/a 144 168 237 235 221 170
Kok.fosfori t/a 3,0 2,8 3,3 3,3 2,6 1,8
Energiankulutus kWh/m3 0,81 0,78 0,60 0,67 0,77 0,73
Kuivatun lietteen määrä m3 13 860 13 922 13 769 11 978 12 103 11 420
Kuivatun lietteen ka. % 26 26 26 28 28 29
Tuotetun kaasun määrä Mm3/a 2,61 3,00 2,95 2,72 2,73 2,3
Kaasun hyötykäyttö % 94 102 100 100 100 98

1) Arvonlisävero muuttui 1.1.2013 23 prosentista 24 prosenttiin


13

Tunnusluvut Hollola


Tunnusluvut Hollola Yksikkö 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Talous
Kunnan alueen liikevaihto milj. euroa 3,4 3,4 3,4 3,7 3,7 3,8
Vesimaksu sis. alv €/m3 1,65 1,65 1,65 1,82 1,82 1,91
Jätevesimaksu sis. alv €/m3 2,68 2,68 2,68 2,98 2,98 3,12
Oikaistut laskut kpl 77 67 58 56 45 136
Asiakkaat
Hollolan kunnan väkiluku asukasta 21 964 22 010 22 066 22 054 21 902 21 826
Liittyjien määrä kpl 3 837 3 926 3 952 3 975 4 009 3 935
Kunnan väestöstä vesihuoltopalvelujen piirissä % 89 89 89 89 89 90
Uudet liittyjät kpl 70 71 43 29 40 30
Vedenhankinta ja -jakelu
Vedenhankinta milj. m3 1,10 0,97 0,96 0,98 0,95 0,95
Oman vedentuotannon osuus % 32,9 15,8 12,3 11,6 9,2 10,4
Kuntayhtymän vedentuotannon osuus % 67,1 84,2 87,7 88,4 87,1 86,9
Vedenmyynti milj. m3 0,86 0,82 0,82 0,82 0,82 0,81
Vesijohtoverkosto km 266 279 279 281 285 273
Vesijohtoverkoston mittaamaton kulutus % 24,5 13,6 14,6 14,6 11,1 10,5
Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus
Jätevesiviemärit km 253 268 254 258 246 250
Hulevesiviemärit km 70 75 73 76 71 73
Tukokset verkostossa kpl/km 0,03 0,02 0,06 0,02 0,09 0,04
Jätevesipumppaamot kpl 95 97 97 99 102 103
Vuotovesiprosentti % 28,0 32,5 37,8 36,8 30,5 35,1
Käsitellyt jätevedet milj. m3 1,15 1,18 1,28 1,09 1,15 1,22
Laskutettu jätevesimäärä milj. m3 0,83 0,79 0,80 0,79 0,80 0,79
takaisin ylös